Dziś jest 22 paďż˝dziernika 2014, imieniny Haliszki, Lody, Przybysłąwa.
Wydawca - Grupa IMAGE Sp. z o.o.Prawo Drogowe@NEWS
 
Oferujemy Państwu zbiór serwisów informacyjnych PRAWO DROGOWE@NEWS. Dzięki świadczonej Państwu usłudze piar-u (przeglądanie prasy i internetu) będziecie otrzymywali raz w tygodniu informacje dotyczące:
  • projektowanych, dyskutowanych, uchwalonych, opublikowanymi i wchodzących w życie aktów prawnych z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa,
  • bezpieczeństwa, zmieniających się zasadach i wszelkich innych wydarzeń z zakresu ruchu i drogownictwa,
  • informacje międzynarodowe, krajowe, regionalne,
  • zagadnień zawartych w przesyłanych nam pytaniach.
R E K L A M A


1.10.2014 - 18.10.2014 (0504/25/2014)        Pobierz numer
o decyzji o doszkoleniu np. w zakresie jazdy quadem, która powinien podjąć sam kierowca jak informuje Zbigniew Rynasiewicz; poseł Józef Lassota: wydawaloby się, że jest to tylko taka prosta nowelizacja; jest projekt rozporządzenia regulującego działanie komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych; dziennik “Metro” o “posłach trzymających stronę kierowców”; Jan Zasel o zielonej strzałce: przeszkadza tyko tym, którym zawsze się śpieszy; Krzysztof Wójcik: Rola instruktorów w kształtowaniu prawidłowych zachowań na drodze jest nieoceniona; Mazowsze najmniej bezpieczne; 90% młodych kierowców pędzi zbyt szygko; Łódź: “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”; Krzysztof Szymański (UM Łódź): Mimo braku przepisów wykonawczych szkolenia pomogą instruktorom; Czy młodzi kierowcy rzeczywiście jeżdżą inaczej? W Sejmie debatowały trzy pokolenia. “JAKIM prawem prawo jazdy”, Mariusz Sztal: Kulturalne zachowania i szacunek do zasad kształtuje się latami; 70. lat LOK. To było spotkanie lokowskiej Rodziny; o...
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
1.10.2014
Decyzję o doszkoleniu np. w zakresie jazdy quadem powinien podjąć kierowca - informuje Rynasiewicz
Kategorie:  » quad  » szkolenie kandydatów na kierowców  » Sejm RP

Grupa posłów w osobach: Lidii Gądek, Józefa Lassoty i Anny Nemś złożyła - o czym informowaliśmy wcześniej - interpelację poselską (nr 28416), w której poruszyła problem przepisów regulujących szkolenia kierowców quadów, a dokładniej braku aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o kierujących pojazdami. Zapytali ministra transportu jak, zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadając prawo jazdy np. kat. ABC można podjąć przeszkolenie na quada? oraz czy pomimo posiadania uprawnień, dla poprawy bezpieczeństwa, nie należałoby wprowadzić konieczności kilkugodzinnego szkolenia takim pojazdem? W odpowiedzi na pytanie pierwsze, Zbigniew Rynasiewicz, sekretarzy stanu w resorcie poinformował, że każda osoba posiadająca prawo jazdy ma możliwość odbycia dodatkowego szkolenia na pojazdach na które posiada uprawnienia do kierowania pojazdami w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. I dalej - odpowiadając na drugie zadane pytanie - informował, iż resort nie przewiduje wprowadzenia obowiązkowego szkolenia w zakresie kierowania wszystkimi pojazdami wchodzącymi w zakres uprawnienia do kierowania pojazdami danej kategorii prawa jazdy. Taka decyzja miałaby znacząco wydłużyć proces szkolenia i podnieść jego koszty. Jak się dowiadujemy - w ocenie resortu kierowanie pojazdami wchodzącymi w zakres poszczególnych kategorii prawa jazdy jest techniczne zbliżone i wymaga niewielkiego dostosowania umiejętności (np. w przypadku kierowania samochodami ciężarowymi, którymi możemy kierować w zakresie prawa jazdy kat. B), dlatego też decyzję o doszkoleniu powinien podjąć niezależnie każdy kierowca chcący skorzystać z dodatkowych uprawnień do kierowania pojazdami wynikającymi z posiadanych kategorii prawa jazdy. Poniżej pełen tekst udzielonej odpowiedzi.

(504-75-76)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
1.10.2014
Nadzwyczaj zwięzła odpowiedź na interpelację dot. rond
Kategorie:  » rondo  » Sejm RP

 

(504-72 fot. jola michasiewicz

 

Lidia Gądek, Józef Lassota i Anna Nemś przygotowali i przesłali do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju interpelację poselską (nr 27474) w sprawie budowania rond na drogach krajowych. Uzasadniali w niej, iż ronda to najbardziej bezpieczne skrzyżowanie drogowe, albowiem maja najmniejszą liczbę punktów kolizji, nadto wpływają na spowolnienie ruchu pojazdów dojeżdżających do skrzyżowania. I jednocześnie zadali pytania:

1. Czy istnieje polityka, która wskazuje na preferowane rozwiązania skrzyżowań na drogach krajowych?

2. Czy są jakieś przeciwskazania dla przyjęcia rond jako podstawowych rozwiązań skrzyżowań na drogach krajowych?

3. Jakie rozwiązania dominują obecnie przy skrzyżowaniach na drogach krajowych?

Odpowiadający Zbigniew Rynasiewicz, potwierdził fakt, iż są to rozwiązania wpływające na uspokojenie ruchu i prowadzące do zmniejszenia liczby zdarzeń drogowych. Na pytania odpowiedział jednym zdaniem: należy stwierdzić, że mimo, iż brak jest rozwiązań prawnych nakazujących stosowanie rond na drogach publicznych, projektanci i zarządcy dróg, w tym Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, bardzo często decydują się na zastosowanie ronda, jako jednego z najbezpieczniejszych typów skrzyżowań. I to tyle, pełen tekst odpowiedzi poniżej.

 

(504-73-74)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
1.10.2014
Nowe rozporządzenie o doradcach ds. bezpieczeństwa przewozów ADR

Opublikowany został projekt z dnia 1 października 2014 r. rozporządzenia w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Projekt przygotowano na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. Określa ono warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją oraz przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, zwanych dalej “doradcami”; skład komisji egzaminacyjnej, sposób jej działania i tryb jej powoływania, wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w jej skład oraz sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia; tryb wydawania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zwanego dalej “świadectwem doradcy”, oraz jego wtórnika; warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej wydanych świadectw doradcy, przedłużania terminu ich ważności oraz wydawania ich wtórników; wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania; wysokość opłat za egzamin dla doradców i tryb jej wnoszenia; wysokość opłaty za wydanie wtórnika świadectwa doradcy oraz tryb jej wnoszenia. Z wejściem w życie omawianego aktu, utraci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. (2012.691).

W uzasadnieniu wyjaśnione zostało, iż prace nad nowelizacją rozporządzenia zostały podjęte w efekcie licznych skarg dotyczących między innymi warunków, formy i trybu przeprowadzania egzaminów. Na podstawie analizy skarg napływających do Ministerstwa na przebieg i wynik egzaminu, składanych na podstawie art. 42 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, można stwierdzić, że egzamin przeprowadzany na dotychczasowych zasadach nie weryfikuje prawidłowo przygotowania osób zdających egzamin do wykonywania zawodu doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. W skargach najczęściej pojawiał się zarzut dotyczący braku możliwości korzystania z przepisów w wersji papierowej, sposobu naliczania punktów, zbyt krótkiego czasu na rozwiązanie testu oraz prawidłowości konstrukcji pytań. Projektowane rozporządzenie ma na celu rozwiązanie powyższych problemów oraz doprecyzowanie warunków, trybu i formy przeprowadzania egzaminu w taki sposób, aby egzamin istotnie weryfikował przygotowanie osób zdających do wykonywania zawodu. Ponadto do projektowanego rozporządzenia włączono przepisy regulujące wyżej wymienione kwestie, które mają charakter przepisów powszechnie obowiązujących, ale mimo to były umieszczone w Regulaminie przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, stanowiącym załącznik do zarządzenia ministra właściwego ds. transportu. Nowelizacja rozporządzenia będzie polegała między innymi na zmianie sposobu oceny egzaminu dla doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych oraz zapewnieniu zdającym możliwości korzystania z własnych egzemplarzy przepisów obowiązujących w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
3.10.2014
I wreszcie jest rozporządzenie dot. “anglików”. Rejestracja od 1.1.2015

 

(504-38 oraz 71 fot. jola michasiewicz))

 

Do konsultacji przesłany został projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach oraz drugi projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezgędnego wykorzystania. Podstawą prawną do wydania rozporządzenia jest art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Dotychczasowy przepis, nakazujący umiejscowienie kierownicy po lewej stronie w pojazdach “o liczbie kół większej niż trzy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości przekraczającej 40 km/h” został zmodyfikowany. wprowadzono drobne modyfikacje w treści §9 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia (2013.951 i 1720), w którym “nie powinna być umieszczona po prawej stronie” zastąpiono zwrotem “powinna być umieszczona po lewej stronie”. Tworząc w ten sposób powszechną zasadę, od której istnieją jednak pewne wyjątki. Wskazano je w dodanym ust. 2a. Wprowadza on pewne wymagania względem pojazdów z kierownicą po prawej stronie. Zaznaczyć należy, że omawiany przypadek dotyczy tylko pojazdów w kategorii M1, czyli samochodów osobowych, które wyłączając fotel kierowcy, mają nie więcej niż 8 miejsc siedzących. Ale tylko w dwóch przypadkach. Nowe auta muszą posiadać świadectwo homologacji typu WE. Rozporządzenie ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (UE) z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie C-639/11, w którym Trybunał orzekł o uchybieniu przez Rzeczpospolitą Polską ciążącym na niej zobowiązaniom wynikającym z art. 2a dyrektywy Rady 70/311/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 133 z 18.6.1970, str. 10), art. 4 ust. 3 dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 263 z 9.10.2007, str. 1) oraz art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze względu na uzależnienie rejestracji w Polsce nowych oraz wcześniej zarejestrowanych w innych państwach członkowskich samochodów osobowych z kierownicą po prawej stronie od przełożenia koła kierownicy na lewą stronę. Takie stanowisko Trybunału powoduje konieczność zmiany przepisów prawnych związanych z dopuszczeniem w Polsce tego rodzaju pojazdów. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.  

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
6.10.2014
Coraz głośniej o zbyt łagodnych karach dla pijanych kierowców
Kategorie:  » pijani kierowcy  » kodeks karny  » Sejm RP

W Sejmie trwa procedowanie zmian przepisów dotyczących kar dla pijanych kierowców. Coraz głośniej wypowiadane są opinie, iż kary są zbyt łagodne. Szef Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach, poseł Witold Pahl zapowiedział zakończenie prac nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego na koniec tego roku. Wówczas też podstawowe przepisy zaczną obowiązywać od początku 2015 r., niektóre z nich w połowie przyszłego roku. Poseł zapowiedział także, iż obok zaostrzenia kar dla pijanych, zwiększona będzie ich nieuchronność i dotkliwość. W Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja prasowa, podczas której Pahl miał podkreślić, że nie tylko w odczuciu społecznym, ale także zdaniem rządu, sądy stosują wobec pijanych czy będących pod działaniem środków odurzających kierowców zbyt łagodne kary, które nie spełniają prewencyjnej funkcji wymiaru sprawiedliwości. Zdaniem posła zapada zbyt dużo orzeczeń z warunkowym zawieszeniem kary pozbawienia wolności wobec ludzi, którzy kolejny raz zostali przyłapani na jeździe w stanie nietrzeźwym – informuje portal Onet.pl. "Chcemy, aby kara w zawieszeniu była orzekana wyjątkowo, absolutnie wyjątkowo. Przede wszystkim nacisk na kary pozbawienia wolności, ale w stosunku do sprawców szczególnie niebezpiecznych przestępstw. Natomiast to, co wynika z badań instytutu wymiaru sprawiedliwości, co sprawdza się, jeżeli chodzi o statystykę, to orzekanie innych kar o charakterze wolnościowym, ale dotkliwych" - powiedział Pahl. Pytany przez dziennikarzy wyjaśniał, iż chodzi o kary ograniczenia wolności i prace na cele społeczne, potrącanie określonych kwot z wynagrodzenia, dozór elektroniczny i grzywny w wysokości nawet do kilkuset tysięcy złotych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
6.10.2014
NIK: ankieta dla kursantów. To będzie ogólnopolski ranking

 

(504-81-82)

 

Najwyższa Izba Kontroli - jak to podano w komunikacie - przystąpiła do badania, czy egzaminy na prawo jazdy przeprowadzane są w wojewódzkich ośrodkach egzaminowania rzetelnie i z poszanowaniem prawa. Cel ankiety to pogłębienie wiedzy o tym, czy przestrzegane były prawa kandydatów na kierowców, a uzyskanie prawa jazdy zależało od rzeczywiście posiadanych umiejętności. Ankieta jest anonimowa, termin przesłania do 31 grudnia 2014 r. Wśród pytań m. inn. terminu egzaminu, wieku ówczesnego kandydata, miejsca egzaminowania, kategorii prawa jazdy, ewentualnej sugestii “pomocy” w zdobyciu uprawnień; pytanie o kryteria poszukiwań ośrodka szkolenia; sugestii zakupu jazd dodatkowych itd. oraz podsumowujące “Czy poleciłaby Pani / poleciłby Pan ten OSK innej osobie? Odpowiadający to kursanci, którzy w ostatnich pięciu latach przechodzili szkolenie i zdawały egzamin. Na podstawie sondażu ma powstać raport, ten zostanie zaprezentowany w Sejmie. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski powiedział w radiowej Trójce, że dotychczasowe próby zmian systemu szkolenia kierowców się nie powiodły. Rozpoczęta kontrola ma się między innymi przyczynić do tego, aby młodzi kierowcy powodowali mniej wypadków.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
7.10.2014
Czarny rynek praw jazdy
Kategorie:  » prawo jazdy  » kodeks karny

Media donoszą o kwitnącym handlu praw jazdy. Analizujący problem dziennikarze oceniają, iż w interesie znaleźli ogłoszeń o takiej właśnie treści nawet kilka tysięcy. Kupujący piszą: "Chcę kupić prawo jazdy kat B, nie interesuje mnie dawanie żadnych zaliczek i chciałbym mieć możliwość monitorowania na PWPW. Interesuje mnie tylko legalne prawo jazdy z wpisem..." lub “pilnie potrzebuję kupić prawo jazdy” itd. Jak się dowiadujemy takie kupione, legalne prawo jazdy czeka na zainteresowanego w urzędzie. Przypominamy w Polsce nie da się wyrobić prawa jazdy bez wizyty w urzędzie, każdy musi potwierdzić dane i wizyta jest nieunikniona dzięki temu otrzymujesz w pełni legalne prawo jazdy. Cena oferowanego uprawnienia kat B: 2000 zł." Sprzedający składają gwarancje: "Witam serdecznie, pomogę Państwu uzyskać legalnie prawo jazdy tak jak należy z wpisem do rejestru, śledzisz wpis PWPW, po więcej informacji zapraszam na adres e-mail..."

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
7.10.2014
Wyłudzenie nieprawdy i pomocnictwo tego przestępstwa
Kategorie:  » egzamin na prawo jazdy  » WORD  » kodeks karny

 

(504-41 fot. policja pl)

 

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach po południu pojechali do suwalskiego WORD-u. Z posiadanych przez nich informacji wynikało, że może tam dojść do nielegalnej pomocy podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdziły się. Policjanci zauważyli nieopodal budynku, w którym odbywał się egzamin, zaparkowane renault. W samochodzie siedzieli kobieta i mężczyzna, którzy mieli przy sobie radiostację. Zaskoczeni pojawieniem się funkcjonariuszy, nie zdążyli ukryć sprzętu nadawczo-odbiorczego. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że służył on do nielegalnej pomocy w rozwiązaniu testu egzaminacyjnego na prawo jazdy kategorii B, który zdawała 20-letnia mieszkanka powiatu wysokomazowieckiego. Kobieta zdająca test wyposażona była w małą kamerkę ukrytą w specjalnie spreparowanym ubraniu i słuchawkę w uchu. Przy ich pomocy przekazywała swoim znajomym pytania, a oni dyktowali jej odpowiedzi. Policjanci zatrzymali niedoszłego kierowcę i dwoje pomocników. Zadania testowe w stojącym pod budynkiem samochodzie rozwiązywali 53-letnia kobieta i 60-letni mężczyzna, oboje z województwa mazowieckiego. Całej trójce postawione zostaną zarzuty: 20-latka usiłowania wyłudzenia poświadczenia nieprawdy, a pozostali pomocnictwa do tego przestępstwa. Za swoje postępowanie będą odpowiadać przed sądem. Grozi im za to kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
8.10.2014
Pierwsze czytanie noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Rozpoczęło się 77. posiedzenie Sejmu RP (8, 9, 10 października 2014 r.). Podczas obrad posłowie będą debatowali (pierwsze czytanie) nad projektem ustawy zmieniającej nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2774) oraz niektórych innych ustaw. Projekt wydłuża ważność wydanych osobom niepełnosprawnym kart parkingowych do końca ważności tych dokumentów i nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r. Wcześniej termin utraty ważności kart był ustalony na 30 listopada 2014 r. Proponowana nowelizacja jest związana z wprowadzeniem nowych warunków otrzymywania kart parkingowych i zmiany ich wzorów. Projekt wpłynął do Sejmu 25 września 2014 r. jako inicjatywa ustawodawcza Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. 30 września 2014 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Uzasadnienie przedstawił poseł Sławomir Piechota.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
8.10.2014
Teraz chcą uprawnień do kierowania trójkołowcami

 

(504-32 fot. jola michasiewicz)

 

W Sejmie obradował Parlamentarny Zespół Miłośników Motocykli i Samochodów. Przedmiotem debaty na jego 8. posiedzeniu był postulat zmiany w przepisach ustawy o kierujących pojazdami w zakresie umożliwienia posiadaczom prawa jazdy kat. B kierowania motocyklami trójkołowymi. Posiedzenie prowadził przewodniczący Zespołu, poseł Piotr Tomański.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
9.10.2014
Jest projekt rozporządzenia regulującego działanie komisji ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

(504-34)

 

9.10.2014 r.: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało projekt rozporządzenia ministra w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Podstawą jest tutaj upoważnienie ustawy o kierujących pojazdami zapisane w jej art. 57a ust. 1. Projektowane rozporządzenie określa organizację i tryb działania komisji; zasady zgłaszania propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach; sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane; rodzaje kosztów prowadzenia działalności komisji i jej obsługi oraz sposób ich ustalania oraz wysokość wynagrodzenia członków komisji.

Komisja ds. weryfikacji to całkowicie nowa struktura powoływana przez szefa resortu transportu. Ma ona gwarantować wysoki poziom merytoryczny i językowy pytań egzaminacyjnych ostatecznie - co trzeba przypomnieć - zatwierdzanych przez ministra. W jej skład ma być powołanych 37 osób. W tej grupie: egzaminatorzy, instruktorzy, kierowcy, ratownicy drogowi, psychologowie, dydaktycy i metodycy, filologowie języka polskiego, tłumacze języka angielskiego i niemieckiego oraz osoby posiadające znajomość polskiego języka migowego. Tu wyłonione zostaną 7-osobowe tzw. zespoły weryfikujące. Odpowiedzialne za weryfikację pytań, mają być one także gwarantem przejrzystości przekazywanych propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów.

Jak zapowiadano, autorami scenariuszy mogą być - jak to nazwano - podmioty zewnętrzne, ale też osoby prywatne. Czyli każdy z nas może złożyć propozycję scenariuszy, wizualizacji i opisów pytań. Opracowania należy przekazać - w postaci elektronicznej i za pośrednictwem platformy internetowej lub w postaci papierowej. Od momentu złożenia propozycja ma być zweryfikowana w czasie do trzech miesięcy. Pytanie, które zostanie zatwierdzone przez ministra otrzymuje zaświadczenie zespołu. Natomiast w wypadku weryfikacji negatywnej autor propozycji otrzyma stosowną informację. Przygotowanie nowych pytań egzaminacyjnych może być zlecone członkom komisji. Te opracowania podlegają tej samej procedurze rekomendacji. W rozporządzeniu przewidziano także sytuację ponownej weryfikacji, oczywiście gdy pojawią się uzasadnione wątpliwości. Kolejna nowość to obowiązek opatrywania każdego pytania metryczką wskazującą na podstawę prawną oraz literaturę stanowiącą podstawę przygotowania pytania. Te informacje także będą ujawnione poprzez opublikowane na stronie internetowej resortu.

I wysokości - wzbudzającego wiele emocji - wynagrodzenia. Dla członków komisji za zweryfikowanie jednego pytania - 10 zł. Natomiast za przygotowanie jednego pytania - 100 zł (pytanie z wizualizacją w postaci filmu) i 50 zł (pytanie bez wizualizacji, albo z wizualizacją w postaci zdjęcia, animacji komputerowej, rysunku).

Oceniając skutki zaproponowanej regulacji ustawodawca wskazał, iż rozporządzenie rozwiązuje problem “braku zgodnej bazy pytań egzaminacyjnych z obowiązującymi przepisami. Niezbędna jest weryfikacja pytań egzaminacyjnych również pod kątem poprawności użycia języka polskiego, zweryfikowania profilu psychologiczno-dydaktycznego oraz przetłumaczenie bazy na język migowy”. I dalej podkreślone zostało, iż Komisja będzie weryfikowała całą obowiązującą bazę pytań egzaminacyjnych stosowaną na egzaminach kandydatów na kierowców, instruktorów techniki jazdy, egzaminatorów celem wyeliminowania wszelkich nieścisłości, błędów oraz nieaktualnych zagadnień. Nie wskazano tutaj na testy dla instruktorów nauki jazdy.

Interesujące są także szacunki wielkości grup zainteresowanych projektem, a tu: kandydaci na kierowców - ok. 300 tys. rocznie; WORDY - 49; instruktorzy i egzaminatorzy ok. 1,5 tys.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a wskazany termin to IV kwartał 2014 r. (jm)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
9.10.2014
Komisja Infrastruktury w sprawie Kodeksu karnego i ekranów akustycznych

Obradowała Komisja Infrastruktury, posiedzenie oznaczone numerem 278. Realizując porządek obrad posłowie rozpatrzyli projekt opinii dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2586). Przedstawiał przewodniczący podkomisji stałej ds. transportu drogowego i drogownictwa poseł Jerzy Szmit. Rozpatrzono także Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli organizacji i nadzoru nad ruchem drogowym - przedstawiał Krzysztof Kwiatkowski, prezes NIK. Ostatnim punktem obrad była Informacja NIK o wynikach kontroli zasadności budowy ekranów akustycznych i przepustów (przejść dla zwierząt) na autostradzie A2 i innych wybranych odcinkach dróg – tutaj przedstawiającym był także prezes NIK.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
9.10.2014
Oskarżono 55 osób, wydano pierwsze wyroki
Kategorie:  » WORD  » korupcja

W Lublinie sąd rejonowy orzekł pierwsze wyroki skazujące w - jak podkreślają media - największej aferze korupcyjnej w tamtejszym ośrodku egzaminowania. Dwaj pierwsi mężczyźni, którzy wręczali łapówki otrzymali wyroki więzienia jednego roku w zawieszeniu na trzy lata (przyznali się do winy i złożyli wnioski o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy). Muszą też zapłacić po 2 tys. grzywny. Kolejny wyrok to rok i cztery miesiące więzienia w zawieszeniu oraz 2500 zl grzywny. Czwarty wyrok rok i dwa miesiące więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 60 złoty grzywny. Oskarżonych zostało 55 osób. Zarzut o dawanie i przyjmowanie łapówek w zamian za pośrednictwo w załatwieniu zdania egzaminu na prawo jazdy. - Wśród oskarżonych są osoby, które chciały "załatwić" zdanie egzaminu praktycznego w WORD Lublin oraz osoby, które podejmowały się załatwienia tej sprawy - mówiła “Kurierowi Lubelskiemu” Beata Syk-Jankowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Śledczy ustalili, że najbardziej zaangażowany w korupcję miał być 50-letni Edward K. Zarzucono mu popełnienie 50 przestępstw tzw. płatnej protekcji. Obok niego na ławie oskarżonych zasiądą m.in. 65-letni Bogusław B. i 60-letni Bogdan L., byli egzaminatorzy WORD Lublin oraz 44-letni Arkadiusz B, właściciel szkoły nauki jazdy.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
9.10.2014
Resort transportu poinformował o przetargu na cykl szkoleń z zakresu brd

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ogłoszono informację o przetargu nieograniczonym na zorganizowanie i przeprowadzenie cykli szkoleń z zakresu systemowego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
9.10.2014
Trybunał Konstytucyjny w sprawie mandatów karnych

W Dzienniku Ustaw (2014.1374) opublikowano wyrok TK z dnia 30 września 2014 r. (sygn. aktu U 4/13). Wyrok dotyczy wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności:

1)       przepisów tabeli A, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń z art. 33 w związku z art. 34, art. 51 § 1 i 2, art. 64 § 1, art. 65 § 1 i 2, art. 67 § 1, art. 77, art. 78, art. 81, art. 82 § 1-5, art. 117, art. 140, art. 141 oraz art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z art. 178, art. 179 pkt 2, art. 181, art. 183, art. 184 ust. 3, art. 187 oraz art. 188 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, w związku z art. 431 ust. 1 oraz art. 45 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, jak również w związku z art. 96 § 1, a także z art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z art. 92 ust. 1 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji,

2)       przepisów tabeli B, stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 33 w związku z art. 34, art. 84, art. 85 § 1, art. 86 § 1 i 2, art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 92a, art. 94 § 1, art. 95, art. 96 § 1 pkt 2, 4 i 5, art. 97, art. 100 pkt 2 i 4, art. 101 i art. 102 ustawy - Kodeks wykroczeń oraz w związku z art. 96 § 1, a także z art. 95 § 6 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z art. 92 ust. 1 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji,

3)       przepisów tabeli C, stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 33 w związku z art. 34 ustawy - Kodeks wykroczeń, w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz załącznikiem nr 1 do tej ustawy, w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych oraz w związku z art. 96 § 1 i § 1a pkt 2, a także z art. 95 § 6 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z art. 92 ust. 1 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji,

4)       rozporządzenia powołanego w punkcie 1 z art. 33 w związku z art. 34, art. 51 § 1 i 2, art. 64 § 1, art. 65 § 1 i 2, art. 67 § 1, art. 77, art. 78, art. 81, art. 82 § 1-5, art. 84, art. 85 § 1, art. 86 § 1 i 2, art. 88, art. 90, art. 91, art. 92 § 1, art. 92a, art. 94 § 1, art. 95, art. 96 § 1 pkt 2, 4 i 5, art. 97, art. 100 pkt 2 i 4, art. 101, art. 102, art. 117, art. 140, art. 141 oraz art. 145 ustawy - Kodeks wykroczeń, w związku z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w związku z art. 178, art. 179 pkt 2, art. 181, art. 183, art. 184 ust. 3, art. 187 oraz art. 188 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w związku z art. 431 ust. 1 oraz art. 45 pkt 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w związku z art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym oraz załącznikiem nr 1 do tej ustawy, w związku z art. 24 ust. 4 ustawy o systemie tachografów cyfrowych oraz w związku z art. 96 § 1 i § 1a pkt 2, a także z art. 95 § 6 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, a przez to również z art. 92 ust. 1 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Trybunał na swoim posiedzeniu orzekł:

-         ad. pkt 1 - przepisy tabeli A oraz całe rozporządzenie: nie są niezgodne

-         ad. pkt 2 - przepisy tabeli B, jak również całe rozporządzenie nie są niezgodne

-         ad. pkt 3 - przepisy tabeli C, jak również całe rozporządzenie nie są niezgodne

-         z art. 33 ustawy - Kodeks wykroczeń w związku jw.

-         ad. pkt 4 - przepisy tabel A, B i C, są zgodne z art. 95 § 6 i art. 96 § 1 i § 1a pkt 2 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

-         w punkcie 5 orzeczono - przepisy tabel A, B i C, stanowiących załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 oraz całe rozporządzenie są zgodne z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

-         w punkcie 6 - lp. 195 i lp. 196 tabeli B, stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 są zgodne z art. 95 § 6 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

-         w punkcie 7 - lp. 190 tabeli B, stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 w zakresie, w jakim dotyczy ochrony urządzeń kontrolnych, jest niezgodna z art. 85 § 1 ustawy - Kodeks wykroczeń, art. 95 § 6 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

-         w punkcie 8 - lp. 241 i lp. 242 tabeli B, stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 są niezgodne z art. 86 § 1 i 2 ustawy - Kodeks wykroczeń, art. 95 § 6 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

-         w punkcie 9 - lp. 1-10 tabeli C, stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 są niezgodne z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy o transporcie drogowym oraz załącznikiem nr 1 do tej ustawy, a także z art. 95 § 6 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

-         w punkcie 10 - lp. 47 tabeli C, stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 jest niezgodna z art. 24 ust. 4 pkt 7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych, art. 95 § 6 ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Przepisy wymienione w części I w punktach 7, 8, 9 i 10, w zakresach tam wskazanych, tracą moc obowiązującą z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

W pozostałym zakresie wniosek postępowanie umorzono.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
9.10.2014
Zarzuty usłyszało już 111. osób. Sprawa ma charakter rozwojowy
Kategorie:  » WORD  » korupcja

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, już 111 osób usłyszało zarzuty w prowadzonym od jesieni ubiegłego roku śledztwie związanym z korupcją w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie. Tylko w ciągu dwóch ostatnich dni, policjanci z Zespołu do Walki z Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie doprowadzili do prokuratury kolejne 6 osób, zamieszanych w nielegalny proceder. Zatrzymania te są wynikiem ujawnionego przez tarnowskich policjantów zjawiska korupcji w MORD.

Śledztwo dotyczące powoływania się na wpływy w tarnowskim MORD oraz pośredniczenia w uzyskiwaniu pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy w zamian za korzyści majątkowe od listopada 2013 roku nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie. Jak dotąd zarzuty o charakterze korupcyjnym usłyszało już łącznie 111 osób. Wśród nich są egzaminatorzy, właściciele szkół nauki jazdy, instruktorzy, pracownik MORD i osoby wręczające pieniądze lub pośredniczące w ich przekazywaniu. Zatrzymani w tym tygodniu to kursanci szkoły nauki jazdy z Tarnowa, którzy w zamian za uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu uprawniającego do uzyskania prawa jazdy, przekazali jej właścicielowi od 800 do 1200 złotych. Wszystkie one usłyszały zarzuty z art.230a Kodeksu Karnego. Oprócz ponad setki zatrzymanych, do śledczych dobrowolnie zgłosiły się także 3 osoby, które za łapówki uzyskały prawo jazdy. Wszystkie one słysząc o prowadzonym postępowaniu, by uniknąć odpowiedzialności karnej, postanowiły same przyjść i przyznać się do winy.

W myśl obowiązującego prawa nie podlega karze sprawca przekupstwa i płatnej protekcji jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten się o nim dowiedział.

Sprawa, w którą może być zamieszanych nawet 200 osób ma charakter rozwojowy. Planowane są już kolejne zatrzymania.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
10.10.2014
Postawiono zarzuty w zw. z podejrzeniem korupcji
Kategorie:  » korupcja  » WORD

Znowu afera korupcyjna - informują media. Tu śledztwo zostało wszczęte w kwietniu br. na podstawie materiałów przekazanych przez wydział do walki z korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. - Pięciu egzaminatorom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze korupcyjnym oraz przyjmowanie korzyści majątkowych - powiedziała Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zapytana przez dziennikarzy “Gazety Wyborczej”. Pięciu pracowników nauki prawa jazdy usłyszało zarzuty dotyczące płatnej protekcji oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentacji dotyczącej odbycia kursu nauki prawa jazdy w zamian za korzyść majątkową. Trzech pracownikom PORD prokurator prowadzący postępowanie postawił zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych. Wobec wszystkich podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zawieszenia w czynnościach służbowych. W stosunku do trzech podejrzanych egzaminatorów zastosowano również poręczenie majątkowe. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. Przypomnijmy, iż trwa proces sądowy w sprawie, która swój początek ma w 2009 r., wówczas zatrzymano ok. 40 egzaminatorów i pracowników administracyjnych PORD, instruktorów jazdy, szefów ośrodków szkolenia oraz kursantów, którzy wręczali im łapówki. W trakcie postępowania śledczy dotarli do około 300 osób. Ten proces określany jest jako “jeden z największych, jakie kiedykolwiek toczyły się w Polsce”.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
10.10.2014
Sejm wydłużył ważność kart parkingowych do połowy 2015 r.

Zakończyło się 77. posiedzenie Sejmu RP, wśród podjętych decyzji - posłowie przyjęli ustawę zmieniającą nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wydłużają ważność wydanych osobom niepełnosprawnym kart parkingowych do upływu ważności tych dokumentów i nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r. Wcześniej termin utraty ważności kart był ustalony na 30 listopada 2014 r. Nowelizacja jest związana z wprowadzeniem nowych warunków otrzymywania kart parkingowych i zmiany ich wzorów. Następnie ustawą zajmie się Senat. 

Przypomnijmy - od stycznia 2016 r. ma zacząć funkcjonować elektroniczna centralna ewidencja kart parkingowych. Wraz ze zmianami w wydawaniu kart parkingowych w Kodeksie wykroczeń pojawiło się nowe wykroczenie: posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych, za co można dostać grzywnę do 2 tys. zł. Określona też jest minimalna liczba miejsc postojowych zagwarantowanych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Według resortu infrastruktury obecnie w Polsce wydanych jest ponad 650 tys. kart parkingowych. Resort pracy oceniał, że jest ich od 900 tys. do 1,2 mln. Wiele z nich używanych było w sposób nieuprawniony - często były podrabiane, korzystano z kart osób, które już zmarły, lub wystawionych na członków rodzin mieszkających w innym rejonie kraju. Według szacunków autorów ustawy, po nowelizacji w obiegu pozostanie 200-300 tys. kart.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
12.10.2014
“Metro” o “posłach trzymających stronę kierowców”

(504-18)

 

“Kierowcy już od dawna powinni obowiązkowo przepuszczać czekających przed pasami. Nowe prawo skutecznie blokują jednak posłowie trzymający stronę kierowców. Chcą zmusić pieszych, by sami oceniali prędkość i odległość zbliżających się aut” - komentuje dziennik “Metro”. Ocena dotyczy procesowanego projektu zmian ustawy - Prawo o ruchu drogowym, który w swoim pierwotnym kształcie zakładał wprowadzenie bezwzględnego pierwszeństwa dla pieszych. Inicjatorzy zmian prawa w tym zakresie wskazywali, iż takie właśnie rozwiązanie działa w większości zachodnich państw UE. Tam ten najsłabszy uczestnik ruchu drogowego ma zagwarantowane bezpieczeństwo, kierowca ma bezwzględny obowiązek zatrzymać się. W razie wypadku na przejściu dla pieszych zostanie uznana wina kierowcy. I rzecz najistotniejsza - w krajach tych odnotowano znaczący spadek potrąceń na pasach. “Metro” porównuje: “W Polsce jest inaczej: kierowca ma obowiązek przepuścić pieszego, dopiero gdy postawi on stopę na pasach. Eksperci apelują o zmianę przepisów, bo kierowcy traktują pieszych na przejściach jak intruzów, a wypadków przybywa. Tylko w zeszłym roku na zebrach zginęło prawie 250 osób, a ponad 3,6 tys. zostało rannych, co dziesiąty wypadek drogowy zdarza się właśnie na pasach”. Posłowie inicjujący zmianę w projekcie zapisali, iż pierwszeństwo dotyczy pieszych, którzy "oczekują bezpośrednio przed przejściem na możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni". W trakcie prac nad przepisem zgłoszono wiele różnych wniosków, ostatecznie przyjęta wersja brzmi: “Kierowcy będą musieli przepuścić pieszych wyrażających zamiar przejścia przez pasy”. Natomiast obowiązkiem pieszego jest "uwzględnić odległość od zbliżającego się pojazdu, jego prędkość i warunki drogowe". Jaki będzie ostateczny kształt noweli?

 

 

Czy pieszy powinien mieć bezwzględne pierwszeństwo?

Czekamy na opinie: tygodnik@prawodrogowe.pl lub poniżej

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
13.10.2014
Nowe stawki podatku od środków transportowych

W Monitorze Polskim (2014.895) opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
14.10.2014
Jan Zasel o zielonej strzałce: przeszkadza tylko tym, którym zawsze się śpieszy

 

Jan Zasel, ekspert z zakresu prawa drogowego, autor książek

 (504-9 fot. jola michasiewicz)

 

Strzałka w postaci sygnału świetlnego występująca w sygnale S-2 funkcjonuje w naszym systemie prawnej regulacji ruchu od wielu lat. Nie było z tym kłopotów. Przeszkadza ona tylko tym genialnym kierowcom, którym zawsze się śpieszy i którym przeszkadzają również inne przepisy, a także inni uczestnicy ruchu.

Rozgorzała dyskusja nad taktyką stosowania wskazań sygnału S-2 zezwalającego na warunkowe skręcanie przy sygnale zamykającym ruch na wprost. Krakowianie znowu zaskoczyli nas inicjatywą, tym razem nie negatywną (poprzednia ich propozycja by uznać, że każdy wlot na rondo jest samoistnym skrzyżowaniem, podtrzymana przez policję, okazała się przysłowiowym niewypałem). Co do ewentualnej rezygnacji z fragmentu dyrektywy nakazującej zatrzymanie pojazdu przed wykonaniem zamierzonego skrętu, którą zgłosiło i umotywowało Małopolskie Stowarzyszenie Szkół Kierowców, trzeba sprawę rozważyć. Przy czym trzeba stwierdzić, że podana przez Krakowian motywacja jakoby sygnał S-2 umieszcza się w miejscach, gdzie nie ma kolizji z innymi uczestnikami ruchu, nie jest trafna. Jeśli w Krakowie taka sytuacja występuje oznaczałoby to błąd w działaniu tamtejszego inżyniera ruchu. Strzałka w postaci sygnału świetlnego występująca w sygnale S-2, oraz towarzyszący im przepis ogólny funkcjonują w naszym systemie prawnej regulacji ruchu od wielu lat. Nie było z tym kłopotów. Przeszkadza ona tylko tym genialnym kierowcom, którym zawsze się śpieszy i którym przeszkadzają również inne przepisy, a także inni uczestnicy ruchu. Co roku w wypadkach drogowych ginie kilka tysięcy ludzi, rannych zostaje kilkadziesiąt tysięcy i parę set zostaje kalekami.

 

 

 

 

Trudno namawiać właścicieli szkół kierowców by zostali altruistami i nauczali tego, czego powinni, lecz czego nie wymaga się na egzaminie. Nauczanie “pod egzamin”, jakikolwiek on jest, bardziej w tych warunkach opłaca się ekonomicznie.

Nie ma dotąd pewności co do tego, czy nie dzieje się to właśnie tylko za sprawą tych genialnych. Nie sądzę, by usunięcie fragmentu przepisu “...pod warunkiem, że kierowca zatrzyma się przed sygnałem...” poprawiło stan bezpieczeństwa w ruchu na naszych drogach. Jest również wielce wątpliwy wpływ takiej zmiany na przyśpieszenie przepływu potoków pojazdów. Przepis ten ma zapobiec popełnieniu, przez zamierzającego skręcić, błędu niedostrzeżenia uczestnika ruchu, który znajdzie się na jego torze ruchu. Zdawałoby się, że obowiązek zatrzymania można zastąpić obowiązkiem sprawdzenia, czy istnieją warunki do zrealizowania zamiaru skrętu. Ale to nie to samo. W aktualnej wersji przepisu obowiązek sprawdzenia jest, choć ma on charakter domyślny. Jest zawarty w dalszym brzmieniu zacytowanego wyżej przepisu i ma formę “...i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym uczestnikom.” Obowiązek zatrzymania ma tu znaczenie psychologiczne. Fakt zatrzymania niejako wymusza obowiązek sprawdzenia, czy są warunki do kontynuowania skrętu. Jestem za tym ażeby omawiany przepis pozostawić w dotychczasowym brzmieniu.

(504-30 fot. jola michasiewicz)

 

Można by także, idąc w kierunku myślenia autorów tego pomysłu, podważyć sens obowiązku zatrzymania pojazdu gdy na drodze mamy znak “stop”. To też zabiera czas, aczkolwiek znawcy przedmiotu powiadają, że ta strata czasu nam się opłaca. Można by wreszcie podważyć sens stosowania limitu prędkości. Są nawet śmiałkowie, którzy podejmują próby udowodnienia, że jazda w obszarze zabudowanym i o dużym natężeniu ruchu prędkością ponad 100 km/h nie wywołuje niebezpieczeństwa.

Obserwacja ruchu wskazuje, że masowy napływ pojazdów samochodowych w ostatnich latach i pośpieszne przygotowanie kandydatów na kierowców uczyniły ruch chaotycznym. Słabo wyszkolony kierowca kieruje bezmyślnie. Jego jedyny cel - szybko dojechać do zamierzonego miejsca pomijając zupełnie sposób, w jaki to zrobi. Może więc na razie należałoby pomyśleć, jak doprowadzić do tego ażeby kandydat na kierowcę został wyposażony w pełny zasób wiadomości i umiejętności koniecznych do bezpiecznego i sprawnego kierowania pojazdem, a więc techniki, taktyki i odrobinę dynamiki w kierowaniu pojazdem. Trudno jednak namawiać właścicieli szkół kierowców by zostali altruistami i nauczali tego, czego powinno się nauczać, lecz czego nie wymaga się na egzaminie. Nauczanie “pod egzamin”, jakikolwiek on jest, bardziej w tych warunkach opłaca się ekonomicznie.

Na marginesie tych rozważań trzeba wspomnieć, że oto przewiduje się powołanie komisji, która ma poddać weryfikacji aktualnie obowiązujące tzw. testy egzaminacyjne. Ich wartość merytoryczna - jak widać - została poddana w wątpliwość. Podobny los spotka kolejne testy jeśli ich opracowanie nie powierzy się zespołowi złożonemu z egzaminatorów z udziałem przedstawiciela instytucji, która zawodowo zajmuje się procesem edukacji. Wiadomo bowiem, że proces egzaminowania stanowi część składową procesu nauczania. Tak więc bez znajomości procesu nauczania nie sposób przystąpić do opracowania systemu egzaminowania. Autor aktualnie wprowadzonych testów, PWPW, ma - jak wiadomo - luźny związek z procesem nauczania.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
14.10.2014
Poseł Lassota: wydawałoby się, że jest to tylko taka prosta nowelizacja

 

 

Poseł Józef Lassota, przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej Sejmu RP do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (504-1)

 

Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS poprosiła posła Józefa Lassotę, przewodniczącego podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami o rozmowę w sprawie procedowanej noweli. Propozycja zmian przepisu relacji pieszy - kierowca wywołuje bardzo wiele emocji, zarówno posłów, jak i ekspertów i tych najbardziej zainteresowanych. Media różnie - raz jako rzecznik pieszych, innym razem w obronie kierowców, organizacji ruchu. Zachęcamy do lektury naszej rozmowy:

 

 

Pytanie redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Śledzimy i relacjonujemy naszym Czytelnikom kolejne etapy procedowania projektu zmiany ustawy - Prawo drogowe, w tym debaty w zespole specjalnym Komisji Infrastruktury. Dobrze rozumiem, że zespół w dniu 25 września br. zakończył swoje prace? Jak Pan ocenia tę pracę?

Odpowiada poseł Józef Lassota: Wydawałoby się, że jest to tylko taka prosta nowelizacja. Ale problem relacji pieszy-pojazd na drodze, w tym przypadku na przejściu dla pieszych przy braku świateł, jest dotychczas niejednoznaczny. W szczególności, gdy pieszy oczekuje przed przejściem, z zamiarem przejścia, to przy ciągłym potoku pojazdów, w obecnym stanie prawnym może nie mieć możliwości przejścia przez długi czas. Można często zaobserwować takie sytuacje, w szczególności, gdy osobą pieszą jest starszy człowiek, który nie ma tyle odwagi, by wejść na jezdnię, gdy jadą samochody.

 

Pytanie redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: W projekcie poselskim pomieszczono propozycje przepisów daleko idących. A tu: bezwzględne pierwszeństwo na przejściu dla pieszego; obowiązkowe egzaminy praktyczne z pierwszej pomocy; nauka posługiwania się defibrylatorem czy ustawowe wskazanie odpowiedzialnego za prowadzenie kampanii informacyjnej. Po spotkaniu w dniu 25.9. niewiele zostało z tych projektów? Proszę o komentarz.

Odpowiada poseł Józef Lassota: Faktycznie, podkomisja ograniczyła się do doprecyzowania relacji pieszy-pojazd. Pozostałe sprawy nie zostały poparte. Kampania informacyjna i tak jest obowiązkiem zarówno policji, jak i ministra. Nie ma potrzeby oddzielnego zapisywania w tej szczególnej nowelizacji. Egzaminy z pierwszej pomocy, przy egzaminie na prawo jazdy, w tym sprawdzenie umiejętności posługiwania się defiblyratorem nie wydaje się, aby to było uzasadnione. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest coraz powszechniej prowadzona w szkołach. Wszyscy zdolni do udzielenia pierwszej pomocy powinni być powszechnie szkoleni. Kłania się tutaj kształcenie komunikacyjne w szkołach. Natomiast, przy egzaminie na prawo jazdy nie zawsze byłby możliwy do spełnienia taki bezwzględny wymóg. Przykładowo, niepełnosprawni mogą uzyskać prawo jazdy, ale jak wymagać udzielenia pierwszej pomocy w przypadku osoby, która nie ma nóg?

 

Pytanie redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Obrady podkomisji chwilami były mocno emocjonujące. Czy rzeczywiście pieszy nie powinien mieć bezwzględnego pierwszeństwa? Część mojej rodziny mieszka we Francji, tam pieszy ma to bezwzględne pierwszeństwo. Moja córka pyta mnie często: czemu biegniesz przez ulicę? Czy my piesi, musimy czuć tak niekomfortowo w ruchu drogowym?

Odpowiada poseł Józef Lassota: W Polsce pieszy ma też bezwzględne pierwszeństwo, gdy już jest na przejściu. I wtedy wcale nie musi z niego uciekać, gdyż kierujący pojazdem ma zobowiązany do umożliwienia mu przejścia. Podstawowy problem, dotychczas nierozwiązanym w naszym prawodawstwie, polega na pieszym oczekującym na przejście. W takim przypadku kierowca nie miał obowiązku umożliwienia mu tego przejścia. Obecnie proponowane rozwiązanie zobowiązuje kierowcę, do, jeśli to konieczne, zatrzymania pojazdu, by umożliwić pieszemu oczekującemu na wejście na przejście dla pieszych i przekroczenie jezdni.

 

Pytanie redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Jaki dalszy terminarz procesowania projektu został przewidziany?

Odpowiada poseł Józef Lassota: Dalsze prace, to rozpatrzenie sprawozdania podkomisji przez komisję infrastruktury, zapewne jeszcze w tym miesiącu. Następnie drugie czytanie w Sejmie, rozpatrzenie przez komisję ewentualnych zgłoszonych w Sejmie poprawek i głosowanie. Prace w Sejmie powinny zakończyć się w listopadzie, a po przejściu przez Senat, nowelizacja ustawy powinna być przedstawiona Prezydentowi do podpisu na przełomie roku.

 

 

W imieniu redakcji i czytelników tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS pozwolę sobie przy okazji tej rozmowy podziękować Panu za zainteresowanie problemami środowiska szkoleniowców. To nadzwyczaj ważne w tym szczególnie trudnym dla nich okresie. Czasie wdrażania zmian w prawie i niżu demograficznego, co w sumie powoduje zamykaniem wielu szkół jazdy, zwolnieniami itd. Dziękujemy.

Rozmawiała J. Michasiewicz, red. nacz. PRAWO DROGOWE@NEWS

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
sztuczny egzamin, a realna jazda
sztuczny egzamin, a realna jazda
sztuczny egzamin, a realna jazda
sztuczny egzamin, a realna jazda
14.10.2014
Krzysztof Wójcik: Rola instruktorów w kształtowaniu prawidłowych zachowań na drodze jest nieoceniona
Kategorie:  » eco-driving (projekt 300)  » WORD  » egzaminator

 

Krzysztof Wójcik, koordynator ds. BRD, egzaminator WORD w Warszawie (504-8)

 

Z dniem 1 stycznia 2015 r. egzamin państwowy na prawo jazdy zostanie poszerzony o dwa nowe zadania związane z eko-jazdą. O przygotowaniach do tej zmiany zapytaliśmy Krzysztofa Wójcika z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Zadaliśmy też kilka innych pytań. Przeczytajcie. Red. tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS

 

Pytanie redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Pierwsze pytanie oczywiście w kwestii eco-drivingu. Jest Pan wykładowcą w projekcie “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”. Jaka jest Pana rada dla instruktorów nauki jazdy, którzy od 1 stycznia 2015 r. przystąpią do szkolenia także w zakresie eco-drivingu?

Odpowiada Krzysztof Wójcik (WORD Warszawa): Od stycznia 2015 roku w części praktycznej egzaminu na prawo jazdy (oprócz kategorii motocyklowych), realizowane będą dwa nowe zadania egzaminacyjne, wpisujące się w styl eko-drivingu, tj. “zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy” oraz “stosowanie hamowania silnikiem”. Niektóre z elementów eko-jazdy, takie jak sprawność, dynamika czy przewidywanie, są już dzisiaj pośrednio sprawdzane na egzaminie.

Rola instruktorów w kształtowaniu prawidłowych zachowań na drodze, jest nieoceniona. To od nich w dużej mierze zależy, jak w samodzielnej jeździe radził będzie sobie przyszły kierowca. Szkoleniowcy “z powołania” od dawna wkomponowują podstawy eko-jazdy w treści swoich lekcji, ucząc wykorzystywania alternatywnych źródeł hamowania czy też sprawnego rozpędzania pojazdu. Są jednak i tacy, którzy ucząc “schematów”, szkolą “pod egzamin”. Od nowego roku będą oni koncentrować uwagę swoich uczniów na wskazówce obrotomierza i bezrefleksyjnym dążeniu do włączenia czwartego biegu. Moja rada - nie idźcie tą drogą. Jak już niejednokrotnie podkreślałem, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie sztuczne zachowania na egzaminie, nie są wyznacznikiem posiadania niezbędnych umiejętności do kierowania.

 

Pytanie: A w WORD Warszawa egzaminatorzy są przeszkoleni w zakresie egzaminowania tych nowych zadań? Jaka kwestia była najczęściej podnoszona podczas szkoleń? Jakie ewentualne obawy egzaminatorów?

Odpowiedź: Szczegóły dotyczące sposobu realizacji nowych zadań egzaminacyjnych, będą omawiane z egzaminatorami WORD Warszawa w listopadzie, podczas corocznych warsztatów. Stołeczni egzaminatorzy podzielają ideę kształtowania zachowań eko także wśród kandydatów na kierowców. Swoje przemyślenia na ten i inne tematy, wymienią z instruktorami na organizowanym w listopadzie w WORD Warszawa, spotkaniu obydwu środowisk.

 

Pytanie: Ostatnio na łamach PRAWA DROGOWEGO @ NEWS informowaliśmy o współinicjatywie ośrodka egzaminowania z Warszawy dotyczącej nowego elementu szkolenia w zakresie brd - szkolenia przy udziale sprawców wypadków drogowych. Osobiście uczestniczył Pan w inauguracji tego projektu. Czy to rzeczywiście może być skuteczne?

Odpowiedź: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie przy współpracy Służby Więziennej, Stołecznej Policji i Wojewody Mazowieckiego, jako pierwszy z ośrodków egzaminowania w Polsce zaangażował się w projekt “Poznaj i zrozum ryzyko”. Element kampanii wpisujący się w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, przewiduje oddziaływanie na emocje uczestników, poprzez cykliczny udział w szkoleniach redukujących punkty karne, osoby skazanej za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Jej “świadectwo”, stanie się namacalnym przykładem tragedii wielu osób – ofiar wypadku i ich bliskich, ale również samego sprawcy i jego rodziny. Jesteśmy przekonani, że uświadomienie sobie “bliskości” takich zagrożeń, wpłynie znacząco na zmianę stylu jazdy uczestników szkolenia. Pierwsze tego typu spotkanie planujemy przeprowadzić pod koniec października. Wśród odbiorców docelowych widzimy także młodych kierujących. Spotkania z nimi, przy udziale skazanego organizować będziemy współpracując ze środowiskiem instruktorów (nawiązanie do europejskiego programu: moduł “close to”) oraz podczas obowiązkowych szkoleń dla “świeżych” kierowców, pomiędzy 4 a 8 miesiącem od otrzymania prawa jazdy (począwszy od stycznia 2016 roku).

 

Pytanie: W Sejmie procedowana jest nowela ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Na kilku posiedzeniach podkomisji specjalnej odbyły się dyskusje w zakresie pieszego i ewentualności wprowadzenia obowiązku bezwzględnego pierwszeństwa dla tej grupy uczestników ruchu drogowego. Uczestniczył Pan w tych obradach. Czy pieszy powinien mieć to bezwzględne pierwszeństwo?

Odpowiedź: Pieszy to niechroniony uczestnik ruchu. Przymiotnik “niechroniony” oznacza tu, iż w przeciwieństwie do kierującego samochodem nie zabezpiecza go żaden z elementów biernego czy czynnego systemu bezpieczeństwa, tak więc “kontakt” z pojazdem, stawia go od razu na przegranej pozycji.

A czy przepisy ruchu drogowego, chronią obecnie pieszego w sposób wystarczający? Każdy wnikliwie je analizujący dostrzeże, że z punku widzenia przepisów - bezpieczeństwo pieszego zostało zapewnione. Jaka zatem jest przyczyna, iż Polska jest niechlubnym europejskim liderem, w ilości pieszych ginących na drogach? Odpowiedź brzmi: niestosowanie się zarówno pieszych, jak i kierujących do obowiązujących przepisów, niewystarczająca liczba oddziaływań prewencyjnych w potencjalnych miejscach niebezpiecznych, jak również brak nieuchronności i natychmiastowej wykonalności kar.

Ustawodawca, dążąc do poprawy bezpieczeństwa na drodze, zamierza wprowadzić model obowiązujący w większości krajów europy zachodniej, gdzie pieszy nabywa “pierwszeństwo” przed pojazdem, zamierzając przekroczyć jezdnię. Pytanie zasadnicze, jakie zadają sobie eksperci brzmi: czy społeczeństwo jest mentalnie przygotowane na wprowadzenie takich zmian? czy udzielenie “pierwszeństwa” pieszym, nie spowoduje u nich bezrefleksyjnego wykorzystywania przywileju? czy lekceważący przepisy niektórzy kierujący, nie będą realnym zagrożeniem dla “niechronionych”?

 

Pytanie: A w ustawie o kierujących pojazdami. Czy - Pana zdaniem - w tym akcie występuje przepis, który powinien być dodany, zmieniony, bądź uregulowany uzupełniająco?

Odpowiedź: W ocenie wielu praktyków, także i mojej - ustawa o kierujących pojazdami jest aktem prawnym, który nie wystrzegł się błędów. Dla mnie, najtrudniejsze do zaakceptowania jest połączenie artykułów ustawy o transporcie drogowym i ustawy o kierujących pojazdami, “odwracające” kolejność zdobywania umiejętności prowadzenia pojazdów wielkogabarytowych. Dopuszczenie uczestnictwa w kursie kwalifikacji wstępnej, doskonalącym technikę jazdy samochodami ciężarowymi lub autobusami (np. ćwiczenie umiejętności optymalizacji zużycia paliwa) - dla osób nieposiadających elementarnych umiejętności prowadzenia powyższych pojazdów, kłóci się z zasadami dążenia do poprawy bezpieczeństwa na drodze. Niewłaściwa chronologia zdarzeń, zaburza całokształt szkolenia, czyniąc z kursu doskonalącego - kurs nauki jazdy.

Konieczność implementacji przepisów unijnych do krajowych aktów prawnych, nie jest w tym względzie przeszkodą w zachowaniu właściwej ścieżki zdobywania umiejętności.

 

Pytanie: Jaki temat z zakresu brd powinien być częściej podejmowany w mediach?

Odpowiedź: Od dawna o bezpieczeństwie ruchu drogowego wiele się mówi. Słowa jednak, koniecznie trzeba zmieniać w czyny. Podkreślamy, jak bezpiecznie jest na drogach w krajach skandynawskich czy w zachodniej Europie. Dlaczego? Czy tylko w związku z idealną infrastrukturą drogową? Otóż nie. W Szwecji czy Niemczech, nie ma społecznego przyzwolenia na lekceważenie przepisów drogowych zarówno przez kierujących, jak i przez pieszych. Dlatego odsetek osób ginących w wypadkach drogowych jest tak niski.

Tematami z zakresu BRD, które powinny być bardziej medialne, jest szeroko rozumiane wychowanie komunikacyjne. Nauczanie dzieci właściwych zachowań w drodze do szkoły czy podczas zabaw; ukazywanie rodzica bądź nauczyciela, jako wzorca do naśladowania; uświadamianie rodzicom, iż kreowanie nieprawidłowych zachowań (rozmowa przez telefon podczas kierowania; przechodzenie na czerwonym świetle) rzutuje negatywnie na światopogląd dziecka – te i podobne działania edukacyjne, oddziaływujące na świadomość “małych” uczestników ruchu, zaowocują w niedalekiej przyszłości realną poprawą bezpieczeństwa na drodze.  

Dziękuję za rozmowę. Pytania zadała J. Michasiewicz (PRAWO DROGOWE@NEWS)

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
14.10.2014
90% młodych kierowców pędzi zbyt szybko

 

(504-33)

 

Jak pokazują badania, kierowcy w wieku 18-24 lata jeżdżą najbardziej niebezpiecznie. Według danych Komendy Głównej Policji w 2013 roku spowodowali aż 21,1% wypadków, w wyniku których zginęło 365 osób. Z badań TNS Polska na zlecenie Fundacji PZU wynika, że 90% młodych kierowców przekracza prędkość, 68% nie uważa na drodze (szukają czegoś, jedzą/piją, zmieniają płyty). “Super Express” komentuje: “Żadna grupa jednak nie łamie przepisów z taką konsekwencją jak młodzi kierowcy”. I wymienia przyczyny tych smutnych statystyk z udziałem młodych kierowców: przekraczanie ograniczeń prędkości; brawura, brak wystarczającego doświadczenia, wysoka ocena własnych możliwości; jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa; telefonowanie bez zestawu głośnomówiącego, sms-owanie; brak nawyku obserwacji drogi.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
statystyka
14.10.2014
Mazowsze najmniej bezpieczne

W raporcie, przygotowanym przez Komisję Europejską, przedstawiono sytuację w poszczególnych regionach krajów członkowskich związaną z transportem, gospodarką czy turystyką. Prawie jedna czwarta osób, które zginęły na drogach Unii Europejskiej w 2012 roku, poniosła śmierć w jednym z dwudziestu regionów Wspólnoty. Wśród nich są cztery polskie województwa: łódzkie, śląskie, wielkopolskie oraz mazowieckie. To ostatnie znajduje się na szczycie niechlubnej listy z liczbą 587 osób, które zginęły w wypadkach drogowych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
1.10.2014
Nieuważny pieszy
Kategorie:  » piesi/ruch pieszych  » wypadki drogowe

Podobnie jak kierowcy piszący SMS-y i rozmawiający przez telefon w trakcie jazdy narażają się na utratę kontroli nad pojazdem, także i piesi rozproszeni przez rozmowę czy zabawę gadżetami narażają siebie i innych na niebezpieczeństwo. Do największej liczby wypadków z winy pieszych dochodzi w miesiącach jesienno-zimowych*. W tym czasie pamiętajmy szczególnie o zasadzie ograniczonego zaufania.

Nieuwaga przyczyną tragedii. W 2013 roku, w miesiącach październiku, listopadzie i grudniu piesi spowodowali 1070 wypadków, w których śmierć poniosło 226 osób - w większości ofiarami byli właśnie piesi. Niezmiennie najczęstszą przyczyną tragedii było wtargnięcie przechodniów bezpośrednio przed jadący pojazd*. Rozproszenie, zamyślenie, rozmowa przez telefon, czy zabawa gadżetami to jedne z wielu błędów popełnianych przez pieszych uczestniczących w ruchu drogowym. Zmysł słuchu jest równie ważny w ocenie sytuacji na drodze co wzrok, dlatego piesi  słuchający muzyki w drodze mogą być nawet bardziej narażeni na bycie potrąconym przez samochód niż osoby piszące w tym czasie SMS-y**.

Jako kierowcy zawsze stosujmy zasadę ograniczonego zaufania, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy warunki pogodowe są dużo gorsze, zmierzch zapada szybko, a piesi są roztargnieni - apeluje Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault.

Pomyśl za pieszego. Aby uniknąć wypadku z udziałem nieuważnego pieszego, musimy przede wszystkim przewidywać bieg wydarzeń. Jeśli widzimy, że pieszy jest roztargniony i nie zwraca uwagi na pojazdy w jego otoczeniu bądźmy ostrożni i pomyślmy za niego. Pamiętajmy, że także mamy wpływ na to, jaki scenariusz będzie miała sytuacja. Odpowiedzialność za poprawę bezpieczeństwa pieszych ponoszą zarówno oni sami jak i kierowcy - mówią trenerzy Szkoły Jazdy Renault. Gdy podejrzewamy, że pieszy może wtargnąć na jezdnię w miejscach nieoznakowanych, zdejmijmy nogę z gazu i postawmy na hamulcu. Naciskając lekko pedał damy sygnał samochodowi jadącemu za nami, aby zwolnił i zachował bezpieczną odległość. Przygotujmy się na jedną z dwóch możliwości - awaryjne hamowanie, bądź ominięcie pieszego - dodają trenerzy. Warto pamiętać, że przy potrąceniu pieszego pojazdem jadącym z prędkością 50 km/h prawdopodobieństwo, że poniesie on śmierć, jest dziewięć razy większe niż przy prędkości 30 km/h***.

Mandat nie tylko dla kierowcy. Nie trzeba kierować pojazdem, żeby dostać mandat. Za wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściu dla pieszych kara wyniesie 50zł, natomiast przechodzenie w nieoznakowanych miejscach grozi grzywną w wysokości 100 zł. Sytuacja wygląda podobnie, gdy pieszy przechodzi przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi. Zawsze przed wejściem na ulicę, nawet w przypadku, gdy przejściu towarzyszy sygnalizacja świetlna, pieszy powinien najpierw rozejrzeć się i sprawdzić czy nie nadjeżdża żaden pojazd – przypominają trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

* policja.pl

** usatoday.com

*** podlaska.policja.gov.pl

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
1.10.2014
Projekt “100”: TELEMATYKA EKO

30 września rozpoczął się cykl szkoleń stacjonarnych w ramach projektu pt. “Wdrożenie telematyki ekologicznej w 100 przedsiębiorstwach transportowych”. Pierwsze szkolenia odbyły się w Dąbrowie Górniczej oraz we Wrocławiu. Kolejne będą miały miejsce w Wyższej Szkole Biznesu (16.10.2014 r.) oraz w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu (17.10.2014 r.) w Dąbrowie Górniczej, a także w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu (18.10.2014 r.).

Intencją projektu jest wdrożenie polityki telematyki ekologicznej (rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne) w 100 przedsiębiorstwach transportowych z całej Polski. Szczegółowe cele obejmują przygotowanie szkoleniowo-doradcze 300 osób (kluczowa kadra i kierowcy firm transportowych) w zakresie budowania ekologicznej marki, produktu i wizerunku firm.

Projekt jest realizowany przez Instytut Transportu Samochodowego oraz Grupę IMAGE Sp. z o.o. i stanowi odpowiedź na ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs "Zielone światło! Wsparcie rozwiązań proekologicznych".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
2.10.2014
Usunąć się i ułatwić

 

(504-83 fot. jola michasiewicz)

 

Ratowanie zdrowia, życia, mienia ludzkiego oraz zachowanie bezpieczeństwa to najczęstsze powody, dla których na ulicy pojawia się pojazd uprzywilejowany. Każdy kierowca ma obowiązek usunąć się z jego drogi, aby ułatwić mu przejazd, a w razie potrzeby zatrzymać się. Zwolnij, zatrzymaj się, gdy jest to bezpieczne i zachowaj czujność - radzą trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

Z reguły wcześniej słyszymy niż widzimy pojazd uprzywilejowany. Czasami trudno od razu zidentyfikować kierunek, z którego nadjeżdża. Najlepiej zwolnić, ostrożnie rozejrzeć się i dopiero po ustaleniu, gdzie znajduje się ten pojazd, kontynuować jazdę lub zjechać na bok, aby umożliwić mu przejazd. Wskazówką może być na przykład zachowanie innych kierowców – mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault.

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami prawnymi pojazd uprzywilejowany to taki, który wysyła jednocześnie sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi. Widząc pojazd uprzywilejowany należy zachować spokój i umożliwić przejazd w taki sposób, by nie narazić na niebezpieczeństwo siebie i innych użytkowników drogi. Gdy kierowca zauważy pojazd uprzywilejowany, nie powinien wykonywać gwałtownych manewrów. W pierwszej kolejności musi sprawdzić, czy na innym pasie ruchu, chodniku czy poboczu nie znajduje się inne auto, rowerzysta lub pieszy. Dopiero po dokonaniu oceny sytuacji może przejechać w wybrane miejsce - wyjaśniają trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

Ze spokojem należy również ponownie włączyć się do ruchu. I pod żadnym pozorem nie podążać zaraz za pojazdem uprzywilejowanym - dodają trenerzy.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
5.10.2014
Projekt “300”: ECO DRIVING w szkołach jazdy

  

 

 

 

 

 

(504-10, 11, 12, 14, 19, 13)

 

Zainaugurowano szkolenia stacjonarne w ramach projektu pt. “Wdrożenie polityki ECO driving’u w 300 szkołach jazdy”. Spotkania w Łodzi potrwają do środy (8 października 2014 r.), po czym będą organizowane w kolejnych miastach.

Głównym celem projektu jest wdrożenie polityki proekologicznej w 300 Ośrodkach Szkolenia Kierowców poprzez opracowanie indywidualnych planów wdrożenia działań proekologicznych.

Szczegółowe cele obejmują przygotowanie 2400 osób (kluczowej kadry i instruktorów jazdy OSK) do wdrożenia w OSK eko-usługi - opracowanej koncepcji nauczania eko-jazdy dla kierowców i kandydatów na kierowców w wyniku wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz przekazanie wiedzy w zakresie budowania ekologicznej marki, produktu i wizerunku OSK.

Projekt jest realizowany przez Instytut Transportu Samochodowego i Grupę Image Sp. z o.o. i stanowi odpowiedź na ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs "Zielone światło! Wsparcie rozwiązań proekologicznych".

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest kontynuacją realizowanego przez ITS w latach 2010-2011 ogólnopolskiego projektu szkoleniowego pt. "Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców". W ostatniej edycji, w 130 szkoleniach stacjonarnych w 48 miastach udział wzięło 5000 instruktorów.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
6.10.2014
Łódź: “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (504-15-19, 61-63, 67-68 )

 

180 osób przez trzy najbliższe dni będzie poznawać zagadnienia związane z wdrażaniem polityki ECO drivingu w szkołach jazdy. Cykl szkoleń adresowany jest do 300 Ośrodków Szkolenia Kierowców z całej Polski. W dniach 6-8 października 2014 r. w Łodzi odbyły się pierwsze szkolenia.

Szkolenia to część ogólnopolskiego projektu szkoleniowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS pt. "Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy". Projekt jest odpowiedzią na ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs "Zielone światło! - wsparcie rozwiązań proekologicznych".

Łódź to pierwsze z wielu polskich miast, w którym odbędą się zajęcia. Dziś i w najbliższych dniach uczestnicy łódzkiego szkolenia wysłuchają: Andrzeja Markowskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce; Krzysztofa Szymańskiego, przedstawiciela organu nadzorującego Ośrodki Szkolenia Kierowców z Wydziału Komunikacji łódzkiego Starostwa Powiatowego; Ryszarda Krawczyka, trenera kształcenia kursowego dorosłych; Zdzisława Maciągowskiego - egzaminatora WORD Łódź.

"Wielu z ponad 50 członków naszego stowarzyszenia bierze udział w dzisiejszym spotkaniu" - mówi w rozmowie z L-instruktorem organizator łódzkich szkoleń - Krzysztof Kołodziejczyk, szef Stowarzyszenia Właścicieli Ośrodków Szkolenia Kierowców i Kandydatów na Kierowców "AUTOS". "Widzę ogromną różnicę odkąd kieruję się zasadami ecodrivingu w codziennej jeździe, bardzo ważne aby przekonać ludzi, że ekologicznie nie znaczy powolnie, ale przede wszystkim oszczędnie i bezpiecznie" - dodaje.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
6.10.2014
Nie bądź ślepy na jesienne słońce

Każdy kierowca w mniejszym lub większym stopniu zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą nieuważna jazda na mokrej lub oblodzonej nawierzchni. Wielu jednak nie bierze pod uwagę, że przyczyną kolizji i wypadków może być także słońce. W słonecznym dniu kierowca jadący bez odpowiednich okularów przeciwsłonecznych ma bardziej ograniczone pole widzenia i znacznie mniejszy komfort jazdy.

Popołudniowe słońce, jazda niedaleko tafli wody, odbijająca światło droga, a nawet odbijająca promienie deska rozdzielcza w aucie są przyczyną zmęczenia oczu kierowców. Odblask powodowany przez słońce i związana z tym chwilowa utrata możliwości widzenia może być przyczyną wypadku - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault. Najbardziej oślepiające słońce występuje wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, kiedy jest nisko nad horyzontem. Wówczas kąt padania promieni słonecznych często sprawia, że bezużyteczne stają się samochodowe osłony przeciwsłoneczne. Chcąc podnieść komfort i bezpieczeństwo prowadzenia samochodu, warto rozejrzeć się za soczewkami z filtrem polaryzacyjnym. Posiadają one specjalny filtr, który neutralizuje oślepiające słoneczne refleksy, odbijając światło zwiększa kontrast widzenia. Dodatkowo chroni oczy przed szkodliwym promieniowaniem UV.

Blask promieni słonecznych może nas oślepić także wtedy, gdy słońce jest za nami. Promienie odbijają się wówczas w lusterku wstecznym, utrudniając nam tym samym widoczność. Dodatkowo ważne dla widoczności jest sprawdzenie, czy szyby są czyste i bez smug. Brud i kurz rozpraszają promienie słoneczne i zwiększają blask światła. Upewnijmy się też, że reflektory są czyste i prawidłowo ustawione, tak by nie tworzyły niepożądanych odblasków - podpowiadają trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
7.10.2014
Co ósmy gimbus i autobus miał zatrzymany dowód rejestracyjny

Od początku roku szkolnego 2014/15 Inspekcja Transportu Drogowego prowadzi wzmożone kontrole gimbusów i autobusów szkolnych. Celem prowadzonych działań jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom w drodze do szkoły. W miesiącu wrześniu inspektorzy skontrolowali około 1180 tego typu pojazdów.

Kontrole prowadzone są wyrywkowo, jak również na prośbę rodziców, dyrektorów szkół lub władz samorządowych. Kontrolowane są głównie autobusy dowożące dzieci do szkół w małych miejscowościach. Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim stan techniczny pojazdów, uprawnienia oraz trzeźwość kierowców. Aż 140 kontroli zakończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych pojazdów z uwagi na zły stan techniczny, z czego w 23 przypadkach inspektorzy zakazali dalszej jazdy. Na kierowców zostało nałożonych 110 mandatów karnych, m.in. za braki w dokumentacji, niespełnienie wymogów niezbędnych do przewozu osób (np. brak szkolenia okresowego) czy nieprawidłowe oznakowanie pojazdu przewożącego dzieci. Na szczęście nie zatrzymano żadnego kierowcy będącego pod wpływem alkoholu.

Najwięcej pojazdów inspektorzy skontrolowali na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego, śląskiego i dolnośląskiego. Najwięcej procentowo dowodów rejestracyjnych inspektorzy zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. W pierwszym z nich dowód rejestracyjny zatrzymywany był średnio podczas co trzeciej kontroli, w drugim - średnio podczas co czwartej kontroli. Dowody rejestracyjne były zatrzymywane m.in. za nieszczelny układ hamulcowy, wycieki płynów eksploatacyjnych, luzy w układzie kierowniczym, zbyt zużyty bieżnik opon, niesprawne oświetlenie, brak wymaganej liczby oznakowanych wyjść awaryjnych czy brak badań technicznych.

Kontrole gimbusów i autobusów szkolnych będą prowadzone przez okres całego roku szkolnego. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas przewozu dzieci autobusami to jeden z głównych celów Inspekcji Transportu Drogowego. O taką kontrolę mogą poprosić sami rodzice, kontaktując się z właściwym wojewódzkim inspektoratem transportu drogowego.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
7.10.2014
Walczący z piractwem drogowym doskonalili technikę jazdy

 

 

 

(504-42-44 fot. www.policja.pl)

 

Dwudziestu policjantów, patrolujących na co dzień drogi Wielkopolski nieoznakowanymi radiowozami z wideorejestratorami, szkoliło się na Torze Poznań. Podczas dwóch dni zajęć policjanci przeszli szkolenie teoretyczne, po którym ćwiczyli wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce. Funkcjonariusze drogówki doskonalili swoje umiejętności dynamicznej jazdy pod okiem doświadczonych instruktorów Automobilklubu Wielkopolski.

Dla policjantów jeżdżących nieoznakowanymi radiowozami z wideorejestratorami głównym priorytetem jest zatrzymywanie i karanie piratów drogowych, którzy swoją brawurową jazdą zagrażają innym uczestnikom dróg. Realizacja tego celu wiąże się często dla mundurowych z podejmowaniem ryzyka. By ich praca była skuteczna i przede wszystkim bezpieczna, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wraz Automobilklubem Wielkopolski organizuje regularne szkolenia.

Podczas zajęć w dniach 6 i 7 października br. dwudziestu mundurowych z wielkopolskiej drogówki doskonaliło na Torze Poznań techniki dynamicznej jazdy. Trenowali szybkie pokonywania zakrętów, jazdę slalomem, omijanie przeszkód i hamowanie na śliskiej nawierzchni. Poszczególne ćwiczenia i próby pozwalały w bezpiecznych warunkach poznać możliwości graniczne prowadzonych samochodów. Dały też okazję do nabycia umiejętności radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach podczas pościgów. Zwalczanie i nagrywanie wideorejestratorami piratów drogowych wymaga od policjantów opanowania, odwagi i przede wszystkim właśnie wysokiej sprawności w prowadzeniu pojazdów.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
7.10.2014
WORD Wrocław: tak uczą bezpiecznych zachowań wśród dorosłych i młodzieży
Kategorie:  » bezpieczeństwo ruchu drogowego  » WORD  » ALKOgogle

 

 

 

 

 

 

 

(504-3 i 4, 5, 6 fot. WORD Wrocław)

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w czasie ostatnich tygodni kilkakrotnie promował bezpieczne zachowania wśród dorosłych i młodzieży szkolnej np. na Pikniku Bezpieczeństwa w Kamieńcu Wrocławskim na terenie Szkoły Podstawowej; na festynie z okazji Święta Nowego Dworu (20 września); na pikniku bezpieczeństwa w Żmigrodzie na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego (26 września). Zorganizowano pokaz symulatora zderzeń, a także demonstrowano zasady działania ALKOgogli. Uczestnicy imprez mogli sprawdzić dlaczego należy zapinać pasy bezpieczeństwa oraz jaki jest wpływ alkoholu na zachowanie kierowcy. Po raz kolejny okazywało się, że Polacy swe umiejętności za kierownicą po kilku głębszych znacznie przeceniają Prezentowane działania cieszyły się dużym zainteresowaniem dorosłych i młodzieży.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
8.10.2014
Czy młodzi kierowcy rzeczywiście jeżdżą inaczej? W Sejmie debatowały trzy pokolenia
Kategorie:  » Sejm RP  » młodzi kierowcy  » prawo jazdy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(504-20-29fot. jola michasiewicz)

 

W Sejmie RP pierwszy dzień debaty nad rządową propozycją ustawy budżetowej na 2015 rok i zaraz obok sali plenarnej debata pn. “JAKIM prawem prawo jazdy?” zorganizowana w ramach cyklu spotkań, debat i konferencji “Polska 2.0 - Twój Sejm”. To już 12. debata tego cyklu. Gospodarzem spotkania był poseł Wincenty Elsner, przewodniczący Zespołu Parlamentarnego “Polska 2.0” (fot. 1, po lewej). Uczestniczył także poseł Maciej Banaszak, członek Komisji Infrastruktury (fot. 1, po prawej), członek Zespołu. Misją tego cyklu debat jest prowadzenie dyskusji, a docelowo przygotowanie pakietu własnych rozwiązań legislacyjnych. Natomiast Zespół został założony w lutym 2012 roku na fali ówczesnych protestów społecznych.

Spotkanie zaplanowane na dzień 8 października miało być poświęcone zmianom w przepisach regulujących szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców, które wejdą w życie w 2015 i 2016 roku. A tu przede wszystkim: celowości wprowadzania do egzaminu eko-drivingu (1.1.2015 r.); tzw. tymczasowego prawa jazdy kat. B i obowiązków kierowcy z “zielonym listkiem” (od 4.1.2016 r.).

Na sali spotkały się trzy pokolenia kierowców i kandydatów na kierowców. Wśród przybyłych przede wszystkim młodzież, obok doświadczeni instruktorzy nauki jazdy, przedstawiciele stowarzyszeń, egzaminator reprezentujący stołeczny ośrodek egzaminowania, nauczyciele wychowania komunikacyjnego; dziennikarze zajmujący się szeroko pojętym bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Moderatorka dyskusji, Daria Transzo-Drabczyńska (menager projektu “Polska 2.0. - Twój Sejm”, zadała pytania: czy te zmiany przysłużą się zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach? czy może ich jedyny cel to wyciąganie dodatkowych pieniędzy od kierowców? czy w czasie 3 dodatkowych godzin, za które trzeba będzie zapłacić 300 zł, można nauczyć młodego kierowcę zasad bezpieczeństwa? co młodzi myślą o tych zmianach: są za, przeciw, czy może mają własne, alternatywne pomysły? czy młodzi dostrzegają problem niewłaściwego zachowania swoich rówieśników na drogach? czym spowodowane jest takie zachowanie i jak można mu przeciwdziałać? czy zmiany w metodach egzaminowania powinny być jedynym środkiem zapobiegającym brawurze młodych kierowców? co młodzi sądzą o innych sposobach: 1) edukacji (może warto rozważyć wprowadzenie elementów dawnego “wychowania komunikacyjnego” np. podczas lekcji wychowawczych)? czy dziś młodzi otrzymują w szkołach jakąkolwiek wiedzę na ten temat? czy przekonanie, że “i tak nam to ujdzie na sucho” sprzyja łamaniu przepisów? Przewidziana na dwie godziny wieczorna dyskusja przekroczyła zaplanowane ramy czasowe. Dyskusję zakończono, choć nie została wyczerpana lista mówców i problemów.

Nie była to łatwa debata. Pomimo wielu emocji, znaczących różnic w wygłoszonych wypowiedziach uczestnicy rozstali się w przekonaniu, że wzięli udział w interesującym spotkaniu, których w tej formule odbywa się tak niewiele. Uznano za niepotrzebne tak skomplikowane przepisy prawa dotyczące młodych kierowców. To błąd naszego prawodawstwa i tu potrzebne zmiany - apelował Włodzimierz Zientarski (dziennikarz, red. naczelny czasopisma Auto Moto Sport, fot. 9, po lewej). Natomiast Wojciech Szemetyłło (prezes Stowarzyszenia Ośrodków Szkolenia Kierowców w Warszawie, fot. 7) - w kwestii czy rodzice powinni szkolić swoje dzieci - podkreślił, iż instruktorzy nauki jazdy to ludzie najlepiej przygotowani do tego zadania, uczą - co jest szczególnie istotne - przewidywania sytuacji na drogach. A rodzice - oni często przekazują swoje własne nawyki, które równie często nie są właściwe. Wypowiadający się byli zgodni, iż po cyklu szkolenia w specjalistycznym ośrodku, młodzi kierowcy powinni nabywać praktyki jazdy i zachowań na drodze, tu pod nadzorem rodziców. Nie wyobrażam sobie szkolenia przez rodziców, dodatkowo na nieprzystosowanych pojazdach, i gdzie miałaby ta nauka się odbywać? - zwrócił uwagę Bogdan Sarna (instruktor nauki jazdy, fot. 5, pierwszy od lewej). Rola rodziców bardzo ważna, ale po skończonym cyklu szkoleniowym w ośrodku - dodał. Dlaczego nie możemy wprowadzić tej zasady w Polsce - padło pytanie. Poseł Maciej Banaszak podkreślił, iż bardzo często brak doświadczenia kierowcy jest przyczyną wypadku. A roczny koszt właśnie wypadków drogowych to 35 mld złotych. Dokonał interesującego porównania mówiąc: “w procedowanej właśnie ustawie budżetowej “dziura budżetowa” to 40 mld”. Zdaniem posła w Polsce jest zbyt mało szkół techniki jazdy. I kolejny przykład to Austria, tam jest ok. 14. takich ośrodków, właśnie tam uczą zachowania podczas dużej prędkości, poślizgu itd. Poinformował o trwających dyskusjach nad ewentualną liberalizacją przepisów określających warunki uzyskiwania prawa jazdy. Kto powinien uczyć młodych ludzi - rodzice, czy doświadczeni instruktorzy. Jego zdaniem odpowiedzialni są ci ostatni. Pozostając przy kwestii odpowiedzialności poruszył kwestię obniżenia wieku kierowców do 16. lat, jednak pod warunkiem, iż nastąpi jednocześnie obniżenie wieku osób odpowiedzialnych wobec Państwa, także do 16. lat. A wówczas już ewentualna kara więzienia. A alkohol dla młodych ludzi? Może wzorem USA od 21 lat - proponował.

Podczas debaty padło wiele innych interesujących wypowiedzi, trudnych pytań, do nich wrócimy na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS w najbliższym czasie. Naszych Czytelników także pytamy: czy młodzi kierowcy rzeczywiście jeżdżą inaczej? (jm)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
8.10.2014
Mariusz Sztal: Kulturalne zachowania i szacunek do zasad kształtuje się latami
Kategorie:  » młodzi kierowcy  » WORD  » Sejm RP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariusz Sztal, egzaminator w WORD w Warszawie.

Absolwent Wydziału Transportu radomskiej Politechniki, w latach 2004-2009 instruktor nauki jazdy, od 2009 roku egzaminator w WORD Warszawa. Idealista, pasjonat wszelkich zagadnień mających na celu poprawę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

 

(504-31 fot. jola michasiewicz)

 

 

W Sejmie RP odbyła się międzypokoleniowa debata pn. “JAKIM prawem prawo jazdy?” zorganizowana w ramach cyklu spotkań, debat i konferencji “Polska 2.0 - Twój Sejm”. Spotkanie miało być poświęcone zmianom w przepisach regulujących szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców, które wejdą w życie w 2015 i 2016 roku. Dyskusja była nadzwyczaj interesująca, chwilami pełna emocji. Niestety zabrakło czasu dla wszystkich zgłaszających się do wypowiedzi. Redakcja tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS poprosiła więc, uczestniczącego w niej Mariusza Sztal, egzaminatora z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, o jego odpowiedzi na postawione pytania:

 

 

Czy zmiany wchodzące w życie od stycznia 2015 i kolejne od 2016 roku przysłużą się zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach? Czy może ich jedyny cel to wyciąganie dodatkowych pieniędzy od kierowców? Czy w czasie 3 dodatkowych godzin, za które trzeba będzie zapłacić 300 zł, można nauczyć młodego kierowcę zasad bezpieczeństwa?

Mariusz Sztal (egzaminator): Od stycznia 2016 roku zacznie obowiązywać w Polsce tzw. okres próbny. Jednym z jego założeń jest wprowadzenie dla “świeżych” kierujących, kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szkolenie adresowane będzie do osób, które od niedawna posiadają uprawnienia do kierowania. Zobowiązani oni będą, pomiędzy 4 a 8 miesiącem od otrzymania prawa jazdy, do udziału w zajęciach organizowanych przez WORD i Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy. Podczas części teoretycznej zapoznani zostaną między innymi z czynnikami mającymi wpływ na bezpieczeństwo jazdy, problematyką wypadków drogowych oraz psychologicznymi aspektami kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym. Część praktyczna, to nauka kształtowania postawy defensywnej oraz uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości. Sukces przedsięwzięcia zależy przede wszystkim od organizatora. Jeżeli nie będzie miał on pomysłu, jak jego oferta szkolenia może realnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wówczas środki przeznaczone na udział w tym kursie, będą pieniędzmi straconymi. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie sformułuje atrakcyjną ofertę dla swoich klientów, oddziaływującą na podświadomość i emocje. W części teoretycznej ukaże uczestnikom między innymi autentyczne “świadectwo” sprawcy wypadku drogowego, natomiast w części praktycznej w ODTJ zademonstruje, iż praw fizyki nie da się ominąć.

Wykorzystywanie alternatywnych źródeł hamowania pojazdu czy prawidłowa zmiana przełożeń skrzyni biegów to podstawowe elementy jazdy energooszczędnej. Poprawność wykonania takich zadań na egzaminie, będzie weryfikowana już od stycznia 2015 roku. Oceniając eko-umiejętności zdających, egzaminator zwróci uwagę przede wszystkim na sprawność i dynamikę jazdy. Nie będzie jednak oczekiwał każdorazowego dążenia do włączenia przez egzaminowanego biegu czwartego oraz przywiązywania ponadszczególnej wagi do wskazań obrotomierza.

Czy zmiany w metodach egzaminowania powinny być jedynym środkiem zapobiegającym brawurze młodych kierowców? Co młodzi sądzą o innych sposobach edukacji (może warto rozważyć wprowadzenie elementów dawnego “wychowania komunikacyjnego” np. podczas lekcji wychowawczych)? Czy dziś młodzi otrzymują w szkołach jakąkolwiek wiedzę na ten temat?

Mariusz Sztal: Prawdziwe wychowanie komunikacyjne zaczyna się już od najmłodszych lat. Ogromną rolę w kształtowaniu właściwych postaw dzieci, odgrywają rodzice. To właśnie ich dziecko darzy olbrzymim autorytetem. Jeżeli tego dobrego wzorca zabrakło w przeszłości, wówczas u progu dorosłości ciężko jest oczekiwać wymiernych efektów. Nie pomogą tu ani zmiany przepisów, ani kursy dokształcające. Kulturalne zachowania i szacunek do zasad, kształtuje się latami. Nie uda ich się skutecznie wdrożyć w czasie kilkugodzinnego szkolenia.

Bezsprzecznie, “wychowanie komunikacyjne” to strzał w dziesiątkę. WORD w Warszawie, dostrzegając potrzebę kształtowania pozytywnych wzorców wśród dzieci i młodzieży, angażuje się w projekt szkolenia nauczycieli wychowania komunikacyjnego na Mazowszu.

Czy przekonanie, że “i tak nam to ujdzie na sucho” sprzyja łamaniu przepisów?

Mariusz Sztal: Nieuchronność i surowość kary, to w większości krajów UE elementy represyjne, skutecznie oddziaływujące na potencjalnych kierujących, nadwyrężających przepisy. Niestety w Polsce ten europejski trend nie jest jeszcze stosowany. Powoduje to wśród kierujących poczucie bezkarności i “ciche przyzwolenie” na niezgodne z zasadami zachowania. W konsekwencji, brak podejmowania natychmiastowych działań jest demoralizujący i negatywnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
9.10.2014
Krzysztof Szymański (UM Łódź): mimo braku przepisów wykonawczych szkolenia pomogą instruktorom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Szymański (38 lat), p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Urzędu Miasta Łodzi - komórki sprawującej nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami i wykładowcami. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, technik samochodowy, instruktor nauki jazdy. Ponadto wykładowca prowadzący zajęcia z zakresu kwalifikacji wstępnej dla zawodowych kierowców oraz w ramach warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów.

 (504-40)

 

 

W Łodzi zainaugurowano projekt pn. “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”. Zaplanowano przeszkolenie 2400 osób z 300 ośrodków szkolenia kierowców. W dniach 5-8 października 2014 r. szkolenia odbywały się w Łodzi. O rozmowę poprosiliśmy Krzysztofa Szymańskiego z Urzędu Miasta Łodzi, który w tym projekcie wziął udział jako wykładowca. Zachęcamy do lektury naszej rozmowy:

 

 

Pytanie redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS: Pierwsze pytanie oczywiście w kwestii eco-drivingu. Jest Pan lektorem w projekcie “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”. Czym według Pana jest eco-driving?

Krzysztof Szymański (Urząd Miasta Łodzi): To użytkowanie pojazdu samochodowego w sposób ekonomiczny i ekologiczny. Eco-driving proponuje nam rozwiązania oszczędzające paliwo, zmniejszające emisję spalin, niższe koszty eksploatacji pojazdu i wzrost bezpieczeństwa na drogach. Stosując tzw. ekojazdą poprawiamy również komfort podróżowania - wpływa na to płynna jazda i lepsze warunki akustyczne (zmniejszenie hałasu silnika). Wszystkich przyszłych i obecnych kierowców zachęcam do wnikliwego zapoznania się z założeniami eco-drivingu, w celu skorzystania w pełni z wyżej wymienionych rozwiązań. Każdemu powinno zależeć na tym, aby nie szkodzić środowisku naturalnemu i rzecz jasna własnej “kieszeni”.

 

Pytanie: Czy nadzór nad ośrodkami szkolenia kontroluje prowadzone zajęcia praktyczne w ośrodkach szkolenia kierowców?

Odpowiedź: Owszem. W ramach przeprowadzanych corocznie kontroli ośrodków szkolenia kierowców sprawdzamy pod kątem prawidłowości szkolenia, prowadzenie przez instruktorów zajęć praktycznych. Członkowie zespołu kontrolującego uczestniczą w takich zajęciach, o ile są prowadzone w tym dniu. Ponadto cyklicznie podejmujemy działania wraz z Policją w zakresie kontroli wykonywania praktycznej nauki jazdy prowadzonej poza ośrodkiem.

 

Pytanie: A w ustawie o kierujących pojazdami. Czy - Pana zdaniem - w tym akcie występuje przepis, który powinien być dodany, zmieniony, bądź uregulowany uzupełniająco?

Odpowiedź: Znalazłby się niejeden (uśmiech). I tak na przykład w myśl art. 46 ust. 7 ustawy o kierujących pojazdami instruktor lub wykładowca, który w terminie do dnia 7 stycznia danego roku nie przedłożył w organie nadzoru zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego i został z tego powodu skreślony z ewidencji, może ubiegać się o powrót do zawodu pod warunkiem odbycia tychże warsztatów. Natomiast art. 35 ust. 6 ustawy stanowi, iż podmioty uprawnione do organizowania warsztatów doskonalenia zawodowego zapewniają udział w nich wszystkim zainteresowanym instruktorom i wykładowcom oraz wydają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w tych warsztatach. Wzór tego zaświadczenia, określony w akcie wykonawczym do ww. ustawy, przeznaczony jest jedynie dla instruktorów i wykładowców. W tym miejscu moje pytanie brzmi: A co z osobami, które zostały skreślone z ewidencji? Jeśli już ktoś nie jest instruktorem lub wykładowcą, to czy podmiot, o którym mowa w art. 35 ust. 6, zapewni udział takiej osobie w warsztatach doskonalenia zawodowego? Jakie wtedy należy wydać zaświadczenie? Jest to sytuacja nieuregulowana w ustawie o kierujących pojazdami i wymagająca wprowadzenia zmian do jej treści.

 

Pytanie: Macie Państwo swój własny sposób na kontakty z ośrodkami szkolenia? Właścicielami osk? Instruktorami?

Odpowiedź: Z reguły kontakt ten opiera się na korespondencji. Na przykład kierujemy drogą listowną (czasami elektroniczną) pisma okólne do właścicieli ośrodków, jeśli wprowadzane są zmiany w przepisach prawa dotyczące ich działalności. W zeszłym roku skierowaliśmy również pismo do wszystkich instruktorów, wpisanych do łódzkiej ewidencji, przypominające o obowiązku uczestnictwa w warsztatach doskonalenia zawodowego. Przepis stanowiący o tym obowiązku był nowy, a sankcja za nie odbycie przedmiotowych warsztatów surowa - mianowicie skreślenie z ewidencji instruktorów i dlatego zdecydowaliśmy się na taki krok. Dodam, iż uczestniczymy także w spotkaniach z przedstawicielami ośrodków szkolenia kierowców, które są organizowane przez stowarzyszenia zrzeszające te podmioty na terenie miasta Łodzi. Jest wtedy okazja do wymiany poglądów, jak również do udzielania z naszej strony odpowiedzi na pytania nurtujące instruktorów.

 

Pytanie: Uczestniczy szkolenia 300.osk bardzo pochlebnie wypowiadali się o Pana prezentacji. Jakie były najbardziej interesujące ich uwagi, spostrzeżenia czy pytania?

Odpowiedź: Pragnę więc podziękować wszystkim za słowa uznania. Uczestnicy tego szkolenia chyba najbardziej ubolewali nad tym, iż mimo tego, że od przyszłego roku, pojawi się nowe kryterium oceny podczas praktycznej części egzaminu państwowego, dotyczące tzw. energooszczędnej jazdy, to prawodawca do tej pory nie przygotował zmian do programu szkolenia kandydatów na kierowców ujętego w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Sądzę, że zagadnienia poruszone podczas szkolenia realizowanego w ramach projektu, pomimo braku przepisów wykonawczych, pomogą wielu instruktorom w sposób odpowiedni przygotować kursantów do egzaminu wzbogaconego o to nowe zadanie. Nie ukrywam, że niektórzy instruktorzy wykorzystali moją obecność, jako przedstawiciela organu nadzoru, zadając pytania związane ze sprawami bieżącymi - przede wszystkim zmianami do ustawy o kierujących pojazdami, które weszły w życie 24 sierpnia bieżącego roku.

 

Pytanie: Jaki temat z zakresu brd powinien być częściej podejmowany w mediach?

Odpowiedź: Temat dotyczący przyczyn i konsekwencji ryzykownej jazdy. W naszym kraju jedną z głównych przyczyn wypadków w ruchu lądowym jest niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Uważam, że większość kierowców bardzo dobrze zna przepisy ruchu drogowego, ale niestety niektórzy z nich po prostu je bagatelizują. Ważne, więc jest, aby zarówno kandydatom na kierowców oraz samym kierowcom wpajać, jak bardzo niebezpieczne w skutkach jest niewykształcone poczucie odpowiedzialności, czy też mała kontrola emocji i popędów na drodze. Oczywiście jestem również zwolennikiem ciągłej walki z kierującymi pojazdami pod wpływem alkoholu. Co roku w Polsce zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości stawiany jest kilkudziesięciu tysiącom kierowców. Te doniesienia są zatrważające! Moim zdaniem ten temat powinien być podejmowany nie tylko przy okazji spowodowania przez pijanego kierowcę wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, tak jak to bywa w mediach.

Dziękujemy za rozmowę.

Pytania zadała J. Michasiewicz (red. nacz. PRAWA DROGOWEGO@NEWS)

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
9.10.2014
Poślizg pod kontrolą. Radzą instruktorzy techniki jazdy
Kategorie:  » poślizg  » technika kierowania pojazdem  » akwaplanacja

 

(504-37 fot. jola michasiewicz)

 

Jazda po mokrej nawierzchni wymaga od kierowców więcej ostrożności i umiejętności. Jednym z największych niebezpieczeństw w takich okolicznościach jest akwaplanacja, czyli poślizg wodny. Co sprzyja akwaplanacji? Zły stan opon, nadmierna prędkość oraz ilość wody na jezdni.

Czym jest akwaplanacja? Gdy opona nie jest w stanie odprowadzić nadmiaru wody, odrywa się od nawierzchni i tracąc przyczepność sprawia, że kierowca traci kontrolę nad pojazdem, mamy do czynienia ze zjawiskiem akwaplanacji. Na jego powstanie mają wpływ trzy podstawowe czynniki: stan opon, w tym głębokość bieżnika i ciśnienie, prędkość jazdy oraz ilość wody na jezdni. Dla krajów unii minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm, chociaż dla własnego bezpieczeństwa lepiej wymienić oponę już przy bieżniku 3-4 mm. Najczęściej występuje wtedy, kiedy samochód wjeżdża w głęboką kałużę bądź wypełnioną wodą koleinę. Im większa prędkość i im więcej wody, tym prawdopodobieństwo poślizgu jest wyższe. Towarzyszące jej objawy to “uciekanie” tyłu samochodu na boki oraz nagłe wrażenie “luzu” na kierownicy. Kierowca zaczyna odczuwać, że operowanie nią stało się nagle znacznie łatwiejsze - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault.

Co robić podczas wodnego poślizgu? Najczęstszym błędem popełnianym przez kierowców w sytuacji poślizgu jest gwałtowne hamowanie oraz nerwowe ruchy kierownicą. Kiedy dojdzie do poślizgu wodnego, kierowcy muszą pamiętać, że nie można wtedy gwałtownie naciskać na hamulec i nie należy w ogóle obracać kierownicą. Przede wszystkim trzeba zdjąć nogę z gazu, aby wytracić prędkość i poczekać, aż samochód stanie się ponownie sterowny - radzą trenerzy Szkoły Jazdy Renault. Jeżeli istnieje konieczność hamowania, a samochód nie jest wyposażony w system ABS, należy robić to bardzo delikatnie, metodą pulsacyjną. Zastosowanie się do tych wskazówek powinno sprawić, że opony odzyskają przyczepność - dodają trenerzy. Ewentualne ruchy kierownicą muszą być jak najmniejsze. Podczas opadów deszczu trzeba jechać wolno i cały czas obserwować drogę, zwracając szczególną uwagę na nawierzchnię oraz zachowanie poprzedzających samochodów. Aby dać sobie miejsce na awaryjne manewrowanie w przypadku utraty przyczepności, należy też zachować większą niż zwykle odległość od innych pojazdów. W ten sposób możemy uniknąć zderzenia także wtedy, jeśli to inny pojazd wpadł w poślizg. Warto pamiętać, że droga hamowania na mokrej nawierzchni wydłuża się czterokrotnie.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
9.10.2014
Skierniewice: “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(504-55-60 i 60a fot. grupa image)

 

Trwa zainaugurowany przed kilkoma dniami cykl szkoleń adresowany do 300 ośrodków szkolenia kierowców z całej Polski. Tym razem zagadnienia związane z wdrażaniem polityki eko-jazdy zgłębiali instruktorzy ze Skierniewic i okolic. Uczestnicy skierniewickiego szkolenia wysłuchali prezentacji przedstawionych przez: Andrzeja Markowskiego, wiceprezesa Stowarzyszenia Psychologów Transportu w Polsce; Ryszarda Krawczyka, trenera kształcenia kursowego dorosłych; Marek Faryj, egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach oraz Piotr Mikiel, zastępca dyrektora Departamentu Transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Spotkanie realizowane było w Ośrodku Szkolenia Kierowców “WIDOK” Wiesław Słojewski z siedzibą w Skierniewicach. Uczestniczyło 59 instruktorów. Spotkania w formie atrakcyjnego w odbiorze konwersatorium zostały kolejny raz, bardzo entuzjastycznie odebrane przez dużą grupę osób chętnych na poszerzenie swojej wiedzy. Uczestników zajęć warsztatowych odwiedził Maciej Wisławski - pilot rajdowy, jeden z najbardziej utytułowanych sportowców motorowych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
13.10.2014
Jak wymienić koło w samochodzie
Kategorie:  » bezpieczeństwo kierowców  » pojazdy  » koło pojazdu

Sprawna wymiana koła w samochodzie wymaga pewnej praktyki, ale dobrym punktem wyjścia może być teoretyczne opanowanie tej operacji. Trenerzy Szkoły Jazdy Renault przypominają, co jest niezbędne i w jakiej kolejności należy wykonywać poszczególne czynności.

Niewielu kierowców ma doświadczenie w samodzielnej wymianie koła w samochodzie. Jednak nigdy nie wiadomo, kiedy może przydarzyć się sytuacja, w której ta umiejętność będzie niezbędna. Warto przypomnieć sobie podstawy - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły jazdy Renault.

W samochodzie oprócz koła zapasowego powinien znajdować się zawsze klucz do śrub, podnośnik, latarka, rękawice robocze i kawałek tektury, dzięki któremu unikniesz zabrudzenia ubrania. Warto zaopatrzyć się również w specjalny środek penetrujący, dostępny w sklepach z akcesoriami i na stacjach benzynowych, który ułatwi odkręcenie śrub. Zanim zabierzesz się za wymianę koła, zaparkuj samochód na twardej i płaskiej powierzchni - radzą trenerzy Szkoły Jazdy Renault. - Następnie wyłącz silnik, zaciągnij hamulec ręczny i wrzuć pierwszy bieg. Kolejnymi krokami powinno być zdjęcie kołpaka i częściowe odkręcenie śrub mocujących koło. Najłatwiej zrobić to przy użyciu klucza na długiej rączce, tzw. krzyżaka - dodają trenerzy.

Potem umieść lewarek w odpowiednim punkcie zaczepienia. Jeśli dysponujesz podnośnikiem w kształcie pionowej śruby obracanej dźwignią lub korbką, pamiętaj, że jego wspornik musi wejść do wzmocnienia w karoserii (przyspawane jest ono zwykle na brzegu progu, pośrodku podwozia lub przy każdym z kół). Jeżeli natomiast posiadasz lewarek typu “romb”, wystarczy podstawić go pod samochód w miejscu, gdzie spód auta został wzmocniony dodatkową blachą (zazwyczaj pośrodku progu między kołami albo na jego końcach, przy kołach). Gdy lewarek stabilnie tkwi już w odpowiednim punkcie zaczepienia, unieś samochód na wysokość kilku centymetrów, odkręć całkowicie śruby i zdejmij koło. Pamiętaj, by koło zapasowe wyjąć jeszcze przed podniesieniem samochodu.

W nowych modelach samochodów często zamiast koła zapasowego umieszcza się dużo cieńsze koło awaryjne. Ma ono umożliwić jedynie dojazd do punktu, w którym opona zostanie naprawiona. Maksymalna prędkość, z jaką wolno nam jechać po założeniu koła awaryjnego, to najczęściej 80 km/h.

Prawidłowe założenie nowego koła ułatwiają bolce wystające z tarczy hamulcowej lub bębna. Muszą one trafić w otwory w obręczy koła. Jeżeli bolec jest jeden, ustaw koło tak, by wentyl był naprzeciwko niego. Następnie wkręć śruby mocujące na tyle, by koło trzymało się tarczy lub bębna, po czym opuść samochód i dopiero teraz, po przekątnej, mocno je dokręć. Na koniec sprawdź jeszcze ciśnienie i w razie potrzeby napompuj oponę - wyjaśniają trenerzy.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
13.10.2014
Kolejny nowy ośrodek egzaminowania
Kategorie:  » WORD  » egzamin na prawo jazdy

(504-45)

 

Czy rzeczywiście na ulicach Bydgoszczy będzie mniej pojazdów z charakterystyczną “L-ką”? Dziennikarze “Gazety pl Bydgoszcz” sądzą, że tak właśnie będzie, albowiem w najbliższych dniach ruszy oddział ośrodka egzaminowania w Inowrocławiu. Trwają właśnie ostatnie prace adaptacyjne i już kandydaci na kierowców będą mogli zdawać egzamin w filii przy ul. Orłowskiej 48. - Meblujemy siedzibę ośrodka i instalujemy sprzęt elektroniczny - mówi Tadeusz Kondrusiewicz, dyrektor WORD w Bydgoszczy. - Gotowy jest już plac manewrowy i wzniesienie oraz na start czekają cztery auta egzaminacyjne. Jak twierdzi dyrektor, już dzisiaj część kandydatów na kierowców jest szkolona na ulicach Inowrocławia. Cieszą się także ośrodki szkolenia zlokalizowane w Inowrocławiu, bo mają odczuwalnie większą liczbę kursantów. Kandydaci na kierowców też zadowoleni, bo nie będą musieli ponosić kosztów dojazdów do ośrodków egzaminowania zlokalizowanych w Bydgoszczy, Toruniu czy Włocławku.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
13.10.2014
WORD Katowice: o zasadach szkolenia, badań lekarskich i egzaminowania

 

 

 

 

 

 

  

 

 (504-46-54 fot. Krzysztof Tomczak, Dariusz Młot)

 

W Katowicach dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i Górnośląskie Stowarzyszenie Ośrodków Szkolenia zorganizowały konferencję pn. “Zasady badań lekarskich, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców”. Przybyło 93 przedstawicieli szkół jazdy; 30 wydziałów komunikacji urzędów miast i starostw, dyrektorzy i egzaminatorzy WORD Częstochowa i Bielsko-Biała, wydawcy z branży szkolenia kierowców. Wśród wykładowców: dyrektor PWPW Robert Domagała, dr Marek Łepkowski z ITS; Piotr Mokioła, członek Zarządu GSOS oraz mł. insp. Włodzimierz Mogiła z WRD KWP Katowice. Zaplanowana tematyka obejmowała: zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kierowców; nowe kryteria oceny egzaminu praktycznego; informacje na temat wprowadzenie pojazdów osk do egzaminów państwowych; wpływ zmian w przepisach na szkolenie w osk; wnioski wynikające z kontroli w osk; system obiegu PPK oraz zastosowanie nowej bazy pytań na egzaminach państwowych; oferta wydawnicza pytań do egzaminów wewnętrznych; jazda energooszczędna w praktycznym szkoleniu; zarys zmian w systemie badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców; stan bezpieczeństwa motocyklistów na drogach województwa; zmiany w uprawnieniach do kierowania motocyklami do 125 cm sześć.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
14.10.2014
Ekojazda od 1 stycznia 2015. Będzie drożej?
Kategorie:  » eco-driving  » egzamin praktyczny  » WORD

 

 

(504-79)

 

Jak wiemy, od 1 stycznia 2015 r. na egzaminie państwowym będą obowiązywały dwa nowe zadania - tzw. ekojazdy. “Kurier Lubelski” spekuluje, iż w związku z tym faktem “ceny prawka mogą wzrosnąć nawet o 500 złotych i to nie koniec podwyżek”. I dalej apeluje, iż właśnie mamy aby zdawać łatwiejszy i tańszy egzamin na prawo jazdy. O samym ekodrivingu na łamach dziennika mówi Wojciech Targoński, szef działu egzaminowania lubelskiego WORD: “W ekodrivingu trzeba prowadzić auto tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Żeby jeździć ekonomicznie, zdający będą musieli zmieniać biegi reagując na wskazania obrotomierza. Sprawdzana będzie także umiejętność hamowania silnikiem. Żeby się tego nauczyć, kursanci będą musieli przejść dodatkowe szkolenie”. I tu kolejna informacja o wyższych cenach: dodatkowe i oczywiście dodatkowo płatne. Dziennikarze powołują się tutaj na wypowiedzi udzielone im w ośrodkach szkolenia kierowców, gdzie dowiedzieli się, iż te podwyżki mogą sięgać nawet 200 złotych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
14.10.2014
Statystyki najlepszych szkół jazdy w Opolu?
Kategorie:  » wydziały komunikacji  » egzamin na prawo jazdy  » WORD

(504-39)

 

Kandydat na kierowcę w Opolu poszukujący solidnej szkoły nauki jazdy nie może dostać aktualnych wyników poziomu zdawalności. W tamtejszym wydziale komunikacji takich zestawień za 2014 r. nie ma - informuje “Gazeta pl Opole”. Jak przypomina redakcja, pierwszy raz w Polsce ranking zdawalności zamieścił w 1999 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie. I od razu ruszyła lawina protestów i skarg ze strony szkół. W ośrodku postanowiono więc, że publikowane będą wyniki zdawalności tylko w najlepszych szkołach. Mimo tych kontrowersji wszystkie ośrodki egzaminowania przystąpiły do ujawniania zestawień najlepszych szkół jazdy. W Opolu szkoła jazdy nie wyraziła zgody na publikację statystyk. Uzasadniano, iż bardzo indywidualną jest sprawa nabycia umiejętności jazdy. Jednemu kursantowi wystarczy przepisowe 30 godzin, innemu nie wystarczy ich 120. Dopiero w zeszłym roku ujawnienie wyników umożliwiła znowelizowana ustawa o kierujących pojazdami - informuje dziennik. Co pół roku ośrodki egzaminowania przekazują tabele zdawalności wydziałom komunikacji (do miast z których pochodzi kursant), a ten ostatni ujawnia je na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. W Opolu ostatnie dotyczą ubiegłego roku. Z tamtych zestawień część szkół już nie istnieje. Gerard Żakowski, naczelnik wydziału komunikacji urzędu miasta, tłumaczy, że z opublikowaniem danych za pierwszą połowę bieżącego roku trzeba czekać, dopóki nie spłyną informacje z innych ośrodków egzaminacyjnych. - Bo pamiętajmy, że mieszkańcy Opola zdają egzaminy także w innych miastach. Żeby klasyfikacja była pełna, musimy czekać na informacje z innych WORD-ów, nie tylko z Opola - tłumaczy. - Dopiero gdy będziemy mieli wszystkie, zaktualizujemy dane na stronie internetowej - dodaje.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
14.10.2014
Wrocław: “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (504-109-117)

 

We Wrocławiu, w salach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, w dniach 13-14 października 2014 r. odbywały się szkolenia z ogólnopolskiego cyklu “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”. Ukończyło je ponad 70 osób. Uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniach poprowadzonych przez Leszka Ludę i Anetę Urbanowicz z dolnośląskiego oddziału Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego oraz Łucjana Górskiego - egzaminatora nadzorującego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu. Zajęcia poprowadziły też przedstawicielki wrocławskiego starostwa powiatowego - Anna Michalska i Kamila Żegadło oraz trener Ryszard Krawczyk.

Poniżej miasta, w których szkolenia odbędą się w najbliższych dniach:

-         20-21.10 - Łomża

-         22-23.10 - Białystok

-         24-25.10 - Suwałki

-         27-28.10 - Warszawa

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
14.10.2014
Zjedź na pobocze i dzwoń na policję - radzą instruktorzy jazdy
Kategorie:  » pijani kierowcy  » agresja  » piraci drogowi

Brawura, przekraczanie prędkości, jazda pod wpływem alkoholu - to główne cechy charakteryzujące pirata drogowego. Ilu wypadków udałoby się uniknąć, ile osób uratować, gdyby ktoś w porę zainterweniował i zadzwonił na policję?

Nie bój się reagować. Kiedy widzimy kierowcę, który zachowuje się podejrzanie - brawurowo zajeżdża drogę innym kierowcom, gwałtownie zmienia pasy czy jedzie zdecydowanie za szybko, ryzykując tym samym bezpieczeństwo innych uczestników ruchu, nie możemy pozostać obojętni - apeluje Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault. W takiej sytuacji należy posłużyć się mechanizmami stworzonymi w państwie specjalnie na takie okoliczności. Funkcjonariusze dostępni pod numerami alarmowymi, czynnymi 24 godziny na dobę, czekają na nasze zgłoszenie. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112 i opisać dyspozytorowi zaistniałą sytuację oraz podać jak najwięcej konkretnych informacji - miejsce, numery rejestracyjne pojazdu stwarzającego zagrożenie, jego kolor i markę. Są kraje, w których odpowiedzialność za jazdę po pijanemu ponosi nie tylko kierowca, ale także pasażerowie, którzy nie zareagowali i nie powstrzymali nietrzeźwej osoby - mówią trenerzy Szkoły Jazdy Renault. Wielu prowadzących pojazdy przed niebezpieczną jazdą może powstrzymać świadomość, że każdy mijany kierowca może zawiadomić policję o ich zachowaniu w ruchu drogowym. Im bardziej prawdopodobne jest, że kara zostanie wymierzona, tym mniejsza jest liczba osób skłonnych ryzykować łamanie przepisów - dodają trenerzy.

Pomyśl o innych. Weźmy pod uwagę, że wykonując telefon dbamy nie tylko o swoje dobro - o ile nam może udać się uniknąć zagrożenia, to inni uczestnicy ruchu mogą nie mieć tyle szczęścia. W 2013 roku z winy prowadzących pojazdy śmierć poniosło 2 269 osób, z czego 237 to ofiary pijanych kierowców*. Być może przynajmniej do części z tych wypadków mogłoby nie dojść, gdyby ktoś w porę zainterweniował.

Trzymaj emocje na wodzy. Widząc szaleńca na drodze, na pewno powinniśmy zachować spokój. Nie wolno dać się sprowokować i reagować agresywnie werbalnie, gestami czy stylem jazdy. To nie powstrzyma pirata drogowego. Może tylko doprowadzić do eskalacji emocji i wtedy nasze zachowanie stworzy dodatkowe zagrożenie na drodze - radzą trenerzy Szkoły Jazdy Renault. Najlepiej zjechać na pobocze w bezpiecznym miejscu i zadzwonić na policję. 

* policja.pl

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
17.10.2014
70. lat LOK. To było spotkanie lokowskiej Rodziny

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(504-90-108 fot. jola michasiewicz)

 

Na rok 2014 przypadł jubileusz 70. lecia Ligi Obrony Kraju. W całym kraju od czerwca uroczyście świętowano z tej okazji. W dniu 17 października w Warszawie spotkali się członkowie, pracownicy, sympatycy i przyjaciele LOK. Przypomniano, iż organizacja powstała w 1944 roku, w trudnym wojennym okresie, na pierwszym skrawku ziemi polskiej, wyzwolonej spod okupacji niemieckiej, z głębokiej wdzięczności i szacunku społeczeństwa do Wojska Polskiego. Stała się w ciągu tych lat ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swych szeregach obywateli, głównie młodzież i rezerwistów Wojska Polskiego, dążących do umocnienia obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony, kultywując tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego. LOK jest wierną kontynuatorką i spadkobierczynią tradycji swych poprzedniczek - Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza.

Patronat honorowy nad uroczystościami obchodów 70. lecia istnienia i działalności LOK, objął Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Przybyłych na spotkanie jubileuszowe z okazji 70. lecia LOK powitał prezes płk (r.) Grzegorz Jarząbek. Nazwał je spotkaniem pokoleń i spotkaniem Rodziny LOK. To była okazja przypomnienia rodowodu i osiągnięć.

“Stowarzyszenie nadal pozostaje wierne swemu zasadniczemu zadaniu: skupianiu Polaków, których łączy patriotyzm i dążenie do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Jednomyślność w tej sprawie jest dobitnym wyrazem woli i uczuć ponad 50-tysięcznej rzeszy członków Ligi” - czytaliśmy na zaproszeniu. Dodajmy, iż dzisiaj działający w ramach prawnych stowarzyszenia wyższej użyteczności LOK obok działalności statutowej, działań na polu rozwoju zainteresowań jak modelarstwo czy łączność, czy z zakresu strzelectwa, żeglarstwa oraz innych sportów, w całej Polsce prowadzi także ośrodki szkolenia kierowców. W nich szkoleni są kandydaci na kierowców oraz instruktorzy oraz kierowcy zawodowi: przewożący towary niebezpieczne; kursy z zakresu kwalifikacji wstępnej, wstępnej przyspieszonej, uzupełniającej, szkolenia okresowe; kursy dla doradców ds. przewozów ADR i wiele innych szkoleń. W strukturach lok prowadzone są m.inn. usługi badań technicznych pojazdów, badania psychologiczne kierowców i wiele innych.

W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia państwowe - Medale “Za zasługi dla obronności kraju” oraz organizacyjne tu Medal 70-lecia Ligi Obrony Kraju “Za Zasługi” (medal nadawany jednorazowo na spotkaniach wszystkich szczebli organizacyjnych z okazji obchodów jubileuszu. Będzie on przyznawany tylko do 31 grudnia 2014 r.), a także dokonano nominacji na wyższe stopnie wojskowe.

W swoich wystąpienia Goście gratulowali imponującego dorobku, życzyli kolejnych dziesiątków lat owocnej działalności. Wysłannik redakcji PRAWO DROGOWE @ NEWS pozwoli sobie podkreślić tę rodzinną atmosferę spotkania, pełną wzajemnej życzliwości. Przy tej szczególnej okazji miło było ogrzać się chwilę w tym gronie.

 

 

OSIĄGNIĘCIA LIGI OBRONY KRAJU W LATACH 1944-2014 w zakresie szkolenia kierowców:

1. Na różne kategorie prawa jazdy przeszkolono:

                - w latach 1960-1990 - 5.636.448 osób, w tym 612.583 osoby na potrzeby Sił Zbrojnych,

                - w latach 1997 i do sierpnia 2014 r. - 1.518.694 osoby, w tym 32.658 osób na potrzeby Sił Zbrojnych.

2. W latach 1997 do sierpnia 2014 r. na różnych kursach komercyjnych przeszkolono 66.498 osób.

3. W latach 1995 – do sierpnia 2014 r. w stacjach kontroli pojazdów LOK przeprowadzono badania dla 1.003.381 pojazdów.

4. W pracowniach psychologicznych przeprowadzono badania dla 54.875 osób - kandydatów na kierowców.

 

 

Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
17.10.2014
Bezpłatne szkolenia dla instruktorów i egzaminatorów w zakresie ekojazdy

 

 

 

Szkoła Jazdy Renault serdecznie zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków UE, w ramach którego 300 osób ze średnich, małych i mikro firm (w tym również osoby samozatrudnione) może za darmo odbyć szkolenie w zakresie technik ekojazdy samochodem osobowym oraz otrzymać doradztwo w dziedzinie tego, jak uczynić z ecodrivingu trwały element kultury organizacyjnej firmy.

Udział w projekcie jest otwarty dla firm z sektora MŚP z całej Polski.

Szkolenia są jednodniowe i odbywają się w 6-osobowych grupach, w siedzibie Szkoły Jazdy Renault w Warszawie. Praktyczna część szkolenia odbywa się na samochodach Renault Megane zapewnionych przez SJR. Podczas jazd wykorzystywany jest unikalny system telemetrycznego pomiaru techniki jazdy kierowcy.

SJR zapewnia także: materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, noclegi dla osób spoza woj. mazowieckiego, certyfikat ukończenia kursu. Koszty dojazdu na szkolenie uczestnicy pokrywają sami.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu, zapraszamy do zgłoszeń za pośrednictwem strony www projektu: http://www.szkolajazdyrenault.pl/ekojazda-inwestycja-w-oszczednosc

Dagmara Kubiak, Kierownik Projektu “Ekojazda - inwestycja w oszczędność”

tel. (22) 499 51 64, dagmara.kubiak@szkolajazdyrenault.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SZKOLENIA BEZPŁATNE

 

(503-76)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
17.10.2014
ePD - tu znajdziesz wszystkie zmiany prawa

 

 

ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, jak i te dostępne w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, dziennikach resortowych. Przepisy w formie aktów rzeczywistych, jednolitych i ujednolicanych. Ułożone w przejrzystym układzie (akty obowiązujące oraz archiwalne) akty są dodawane (rzeczywiste i jednolite) oraz ujednolicane - regularnie, co dwa tygodnie. Oryginalnym uzupełnieniem są dodatki obejmujące projekty ustaw (w kolejnych ich wersjach), rozporządzeń z ich uzasadnieniami, dyrektyw itd. Akty udostępniane są w wersji tekstowej, z możliwością pełnej edycji, kopiowania całości lub fragmentów, a także obrazków. Dla ułatwienia pracy z tekstami dostępne są różnorodne systemy wyszukiwania: słów, fraz, fragmentów, aktów. Program przyjazny i niezwykle łatwy w obsłudze. Tak więc, dzięki systematycznej pracy zespołu redakcyjnego abonenci ePD otrzymują oryginalny i kompletny zestaw.

Cena licencji na 1 stanowisko - 99,00 zł (netto)*

*(cena promocyjna do odwołania)

 

 

(1-2009)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
17.10.2014
News to miejsce na Twoje ogłoszenie

 

 

Witamy, proponujemy kolejną bezpłatną usługę. Na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS proponujemy zamieszczanie krótkich ogłoszeń. Ogłoszenia, komunikaty czy informacje tematycznie powinny być ściśle związane z tematyką serwisu. Także w ten sposób chcemy Państwu ułatwiać dostęp do wszelkich informacji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Redakcja zastrzega sobie prawo regulacji terminów publikacji przesyłanych materiałów, a także prawo odmowy ich umieszczenia w ramach newsa. Oferta nasza nie dotyczy informacji handlowych.

 

 

Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
17.10.2014
Szkolenie okresowe kierowców kat. C i CE (WORD Białystok)
Kategorie:  » szkolenie okresowe  » przewóz rzeczy  » WORD

 

 (504-78 WORD Białystok)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
17.10.2014
Trening dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy
Kategorie:  » poślizg  » instruktor techniki jazdy

 

 

 

(504-77 osk Hing)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
17.10.2014
Warsztaty doskonalenia zawodowego dla instruktorów (Warszawa)

 

 

 

 

(503-26)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
17.10.2014
WORD Słupsk: skorzystaj z bezpłatnego jesienno-zimowego przeglądu technicznego
Kategorie:  » WORD  » przeglądy techniczne

 

(504-80 WORD Słupsk)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
17.10.2014
WORD Warszawa zaprasza kandydatów na egzaminatorów

(504-35 WORD Warszawa)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
egzamin na prawo jazdy - word, egzaminatorzy word w Suwałkach word w Suwałkach word w Poznaniu