Dziś jest 26 lipca 2014, imieniny Anny, Mirosławy, Joachima.
Wydawca - Grupa IMAGE Sp. z o.o.Prawo Drogowe@NEWS
 
Oferujemy Państwu zbiór serwisów informacyjnych PRAWO DROGOWE@NEWS. Dzięki świadczonej Państwu usłudze piar-u (przeglądanie prasy i internetu) będziecie otrzymywali raz w tygodniu informacje dotyczące:
  • projektowanych, dyskutowanych, uchwalonych, opublikowanymi i wchodzących w życie aktów prawnych z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa,
  • bezpieczeństwa, zmieniających się zasadach i wszelkich innych wydarzeń z zakresu ruchu i drogownictwa,
  • informacje międzynarodowe, krajowe, regionalne,
  • zagadnień zawartych w przesyłanych nam pytaniach.
R E K L A M A


14.7.2014 - 20.7.2014 (0498/19/2014)        Pobierz numer
o szkoleniu i eco-drivingu. Stanowisko resortu transportu w sprawie brakującego rozporządzenia o szkoleniu. Odpowiedź na interpelację; Nasza rozmowa z posłem Józefem Lassotą; Z. Drexler: o zawracaniu i ustępowaniu pierwszeństwa wjeżdżającym z drogi podporządkowanej; Szkoła Jazdy RENAULT: A dla Pana, czym jest eco-driving? Odpowiedział egzaminator - Rafał Jezierski; nowela ustawy o kierujących pojazdami podpisana, teraz czekamy tylko na publikację; czy w szkoleniach na kat. A1 i A2 będą kolejne problemy? Czy będzie jeszcze jedna afera? o wchodzących w Zycie aktach wykonawczych dot. badań lekarskich i psychologicznych; o tym, czy używamy pasów bezpieczeństwa, a dzieci przewozimy w fotelikach; o kryteriach wyboru dobrej szkoły nauki jazdy; Polacy coraz częściej jeżdżą po narkotykach; to był wypadek mający znamiona zamachu terrorystycznego; MSW: będzie też e-usługa: “Sprawdź szkołę jazdy”; BEZPŁATNE SZKOLENIA. Ekojazda - INWESTYCJA W OSZCZĘDNOŚĆ; o...
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
14.7.2014
Resort infrastruktury odpowiada posłowi Lassocie w sprawie rozporządzenia o szkoleniu i eco-drivingu

Poniżej - dzięki życzliwości posła Józefa Lassoty - publikujemy tekst wyjaśnienia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nowelizacji rozporządzenia o szkoleniu kandydatów na kierowców. Przypomnijmy - poseł Lassota złożył interpelację zarejestrowaną pod numerem 26624. W analogii do opracowanego, skonsultowanego i opublikowanego w dzienniku ustaw rozporządzenia w sprawie egzaminowania wprowadzającego do zakresu egzaminu państwowego zadań eco-drivingu, poseł pytał o brakujące rozporządzenie dotyczące szkolenia w tym samym zakresie. Uzasadniał i pytał: jeżeli egzamin rozumiemy jako ocenę wiedzy zdobytej poprzez cykl szkolenia, to czy resort przygotował taką nowelę? Kiedy zostanie opublikowana? Czy ośrodki szkolenia będą miały czas na przygotowanie swojej bazy, wykładowców i instruktorów do poszerzenia zakresu szkolenia? Przypomnijmy - egzamin z eco-drivingiem będzie obowiązywał już od 1 stycznia 2015 r.

W imieniu resortu wyjaśnień udzielił sekretarz stanu Zbigniew Rynasiewicz. Oczywistym jest dla resortu konieczność wydania nowych rozporządzeń. Szczególnie wobec uchwalenia - noweli ustawy o kierujących. Rozporządzenia będą zawierały szczegółowe uregulowania między innymi w zakresie energooszczędnej jazdy dotyczące zarówno procesu kształcenia kierowców (programy szkolenia) jak i procesu egzaminowania. I tak resort podjął już prace przygotowawcze do wydania nowel rozporządzenia o szkoleniu i drugiego - o egzaminowaniu. (jm)

 

(498-4-5-6)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
15.7.2014
Jaki ma być symulator jazdy w warunkach specjalnych

 

(498-23 fot. jola michasiewicz)

 

Powraca sprawa wykorzystania trzystopniowego symulatora do nauki jazdy. W tej sprawie interpelację oznaczona numerem 26151 złożył poseł Maciej Orzechowski. Po przedłużonym terminie odpowiedzi, udzielił jej Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Na pytanie o możliwość wykorzystywania nadal symulatorów trzystopniowych odpowiedział - jeśli certyfikat zgodności został wydany dla symulatora o trzech stopniach swobody przed dniem wejścia w życie ustawy dotyczącej ww. sprawy, może być on wykorzystywany do szkolenia w ramach kursów kwalifikacyjnych do upływu terminu, na jaki został wydany ten certyfikat zgodności. Na kolejny o ważność wydanego certyfikatu i możliwość wycofania w trakcie jego ważności uzasadniał, iż jeżeli jednostka oceniająca zgodność stwierdza, iż producent nie spełnił odpowiednich wymagań ustanowionych w odpowiednich aktach prawnych lub w odpowiednich normach zharmonizowanych czy specyfikacjach technicznych, to zobowiązuje go do podjęcia stosownych środków naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu zgodności. Natomiast w sytuacji gdy w trakcie monitorowania zgodności w następstwie wydania certyfikatu jednostka, która wydała certyfikat, stwierdza, że produkt przestał spełniać wymagania, zobowiązuje ona producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych i zawiesza lub cofa wydany certyfikat, jeżeli zachodzi taka konieczność. Odnośnie do tego, czy rozporządzenie z kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych eliminuje z wykorzystania symulatory trzystopniowe, uprzejmie wskazuję, że pośród wymagań technicznych przewidzianych przepisami rozporządzenia MI dla symulatorów jest m.in. taki, że powinny one być wyposażone w układ ruchu o sześciu stopniach swobody. Oznacza to, że jest to wymóg, który musi spełnić symulator wykorzystywany do szkolenia podczas kursów kwalifikacyjnych - informuje dalej minister.

 

 

Interpelacja (nr 26151)

do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie wykorzystania trzystopniowego symulatora do nauki jazdy

 

Szanowna Pani Minister! W 2011 r. weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, które określa wymagania technicznoorganizacyjne oraz zakres funkcjonalności realizowanej przez urządzenie do symulowania jazdy. Załącznik ww. rozporządzenia § 13 ust. mówi o tym, że symulator powinien być wyposażony w układ ruchu o sześciu stopniach swobody, to znaczy umożliwiający zmianę położenia kabiny symulatora wzdłuż i wokół osi podłużnej, poprzecznej i pionowej.

Jak wskazują przedstawiciele ośrodków szkolenia kierowców, w procesie szkolenia zarówno na symulatorze trzy-, jak i sześciostopniowym osiąga się te same cele dydaktyczne. Zmiany w przepisach spowodowały znaczący wzrost ceny szkolenia (cena szkolenia na symulatorze trzystopniowym to ok. 300 zł/h, natomiast na symulatorze sześciostopniowym od 500 zł/h do 800 zł/h) - dodają szkoleniowcy. Wprowadzone przepisy w efekcie zwiększają koszty szkoleń i wymuszają zakup nowych bardzo drogich urządzeń (cena nowego symulatora sześciostopniowego stacjonarnego to 1850 tys. zł netto).

Trzeba dodać, że w Polsce działają firmy, między innymi w Koźminie Wlkp., które posiadają symulatory trzystopniowe zakupione jeszcze przed wejściem w życie nowego rozporządzenia ministra. Są one certyfikowane przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Zakład Certyfikacji z Krakowa. Warto zauważyć, że również w Niemczech i Francji na tego typu urządzeniach nadal prowadzone są szkolenia kierowców. Jak zaznaczają przedstawiciele branży, zmiany w przepisach pozbawiają firmy możliwości wykorzystania nowego, doskonałego urządzenia, co może skutkować niewypłacalnością i bankructwem.

W związku z taką sytuacją zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1.        Czy symulatory trzystopniowe mogą być nadal wykorzystywane?

2.        Czy ważny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną można wycofać w trakcie jego ważności?

3.        Jak ministerstwo uzasadnia wprowadzenie nowych przepisów dotyczących symulatorów?

4.        Czy rozporządzenie z kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych eliminuje z wykorzystania symulatory trzystopniowe?

Z poważaniem

Poseł Maciej Orzechowski

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

 

 

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na pismo z dnia 30 kwietnia 2014 r., znak: SPS-023-26151/14, którym przekazano interpelację posła Macieja Orzechowskiego w sprawie wykorzystania trzystopniowego symulatora do nauki jazdy, uprzejmie informuję, co następuje.

Odnośnie do tego, czy symulatory trzystopniowe mogą być nadal wykorzystywane, uprzejmie informuję, że wejście w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 246) oraz rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych (Dz. U. Nr 81, poz. 444), zwanego dalej “rozporządzeniem MI”, skutkowało określeniem wymagań dla urządzeń do symulowania jazdy w warunkach specjalnych, zwanych dalej “symulatorami”. Symulatory, dla których wydano certyfikaty zgodności po dniu wejścia w życie ww. przepisów, powinny spełniać wymagania określone w rozporządzeniu MI, w szczególności powinny być wyposażone w układ ruchu o sześciu stopniach swobody.

Należy wskazać, że przed wejściem w życie ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw nie było określonych wymagań technicznych dla symulatorów. Oznacza to, że symulatory mogły być wyposażone w układ ruchu o trzech stopniach swobody. Na podstawie art. 6 ww. ustawy symulatorów takich można używać do szkolenia w ramach kursów kwalifikacyjnych do upływu terminu, na jaki został wydany certyfikat zgodności dla tego symulatora. Ponowna certyfikacja symulatora powinna odbyć się w oparciu o przepisy rozporządzenia MI. Oznacza to, że jeśli certyfikat zgodności został wydany dla symulatora o trzech stopniach swobody przed dniem wejścia w życie ww. ustawy, może być on wykorzystywany do szkolenia w ramach kursów kwalifikacyjnych do upływu terminu, na jaki został wydany ten certyfikat zgodności.

Odnośnie do tego, czy ważny certyfikat wydany przez jednostkę akredytowaną można wycofać w trakcie jego ważności, przedstawiam następujące stanowisko ministra gospodarki.

Przyjęte w 2008 r. nowe ramy prawne, określone rozporządzeniem Parlamentu i Rady (WE) nr 765/2008 ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 z dnia 9 lipca 2008 r. (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008) oraz decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 768/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylającą decyzję Rady 93/465/EWG (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008), mają na celu zwiększenie zaufania do unijnego systemu oceny zgodności poprzez wykorzystanie akredytacji do oceny kompetencji jednostek oceniających zgodność. Wzmocniony system powinien zapewnić, że akredytowane jednostki oceniające zgodność wyznaczane do prowadzenia działalności w ramach wspólnotowego prawodawstwa harmonizacyjnego dostarczać będą usług najwyższej jakości potrzebnych producentom oraz ich odbiorcom.

Dlatego też jednostki oceniające zgodność ubiegające się o akredytację powinny spełniać wymagania akredytacyjne określone w:

1)       odpowiednich normach akredytacyjnych zharmonizowanych z rozporządzeniem 765/2008 z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, właściwych dla oceny kompetencji jednostek wykonujących odpowiednie procedury oceny lub w specyficznych programach akredytacji;

2)       ustawie o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.), rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o systemie oceny zgodności albo wymagań określonych w odrębnych ustawach właściwych dla oceny kompetencji jednostek wykonujących odpowiednie procedury oceny zgodności.

Notyfikowane jednostki oceniające zgodność, posiadające akredytację, wyznaczone są do oceny zgodności z podstawowymi wymaganiami oraz do zapewnienia konsekwentnego stosowania tych wymagań w praktyce, zgodnie z odpowiednimi procedurami przewidzianymi w poszczególnych dyrektywach. Jednostki te muszą posiadać odpowiednie urządzenia umożliwiające im realizację zadań związanych z oceną zgodności. Ponadto muszą posiadać odpowiednie struktury i procedury gwarantujące weryfikację procesu oceny zgodności oraz wydawania certyfikatów. Odpowiednie procedury muszą w szczególności obejmować:

1)       obowiązki i uprawnienia związane z zawieszeniem i wycofywaniem certyfikatów;

2)       żądania związane z podejmowaniem przez producentów stosownych działań naprawczych oraz

3)       obowiązek składania sprawozdań właściwym organom administracji publicznej.

Należy wskazać, że jeżeli jednostka oceniająca zgodność stwierdza, iż producent nie spełnił odpowiednich wymagań ustanowionych w odpowiednich aktach prawnych lub w odpowiednich normach zharmonizowanych czy specyfikacjach technicznych, to zobowiązuje go do podjęcia stosownych środków naprawczych i nie wydaje mu certyfikatu zgodności. Natomiast w sytuacji gdy w trakcie monitorowania zgodności w następstwie wydania certyfikatu jednostka, która wydała certyfikat, stwierdza, że produkt przestał spełniać wymagania, zobowiązuje ona producenta do podjęcia stosownych środków naprawczych i zawiesza lub cofa wydany certyfikat, jeżeli zachodzi taka konieczność. W przypadku niepodjęcia przez producenta środków naprawczych lub jeżeli zastosowane środki nie przynoszą wymaganych skutków, jednostka oceniająca zgodność ogranicza, zawiesza lub cofa wszystkie certyfikaty, stosownie do sytuacji. Zgodnie z art. 23 ustawy o systemie oceny zgodności notyfikowane jednostki certyfikujące zobowiązane są informować właściwego ministra lub kierownika urzędu centralnego o odmowie wydania, ograniczeniu zakresu, zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatów zgodności.

Odnośnie do tego, jak ministerstwo uzasadnia wprowadzenie nowych przepisów dotyczących symulatorów, uprzejmie informuję, że wprowadzenie tych przepisów, tj. rozporządzenia MI, stanowi transpozycję do porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dyrektywy 2003/59 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób.

Odnośnie do tego, czy rozporządzenie z kwietnia 2011 r. w sprawie urządzenia do symulowania jazdy w warunkach specjalnych eliminuje z wykorzystania symulatory trzystopniowe, uprzejmie wskazuję, że pośród wymagań technicznych przewidzianych przepisami rozporządzenia MI dla symulatorów jest m.in. taki, że powinny one być wyposażone w układ ruchu o sześciu stopniach swobody. Oznacza to, że jest to wymóg, który musi spełnić symulator wykorzystywany do szkolenia podczas kursów kwalifikacyjnych.

Z poważaniem

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
15.7.2014
Nadzwyczaj obszerne wyjaśnienie w sprawie parkowania pojazdów z art. 130a

 

(498-22 fot. jola michasiewicz)

 

Posłanka Beata Bublewicz, złożyła interpelację (nr 26202) w sprawie płatności za holowane i parkowane pojazdy, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Podniosła kwestie kosztów związanych z pojazdami porzuconymi i nieodebranymi przez właścicieli w latach 2002-2010; kredytowania Skarbu Państwa lub powiatu przez przedsiębiorców zajmujących się usuwaniem pojazdów, a przede wszystkim nieczytelne i uznaniowe przyznawanie wynagrodzenia wspomnianym podmiotom oraz przewlekłość postępowania oraz kwestię uchylania się przez starostów w latach 2010-2014 od obowiązku ponoszenia kosztów związanych z usuwaniem pojazdów (art. 130a oraz uszkodzone, powypadkowe. Piotr Stańczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nadzwyczaj obszernie (17 stron) odpowiedział na interpelację posłanki. W konkluzji informuje, że mając na uwadze fakt, iż stosowanie przepisów art. 130a Prawa o ruchu drogowym oraz przepisów ustawy nowelizującej powoduje w praktyce istotne wątpliwości, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają analizy dotyczące potrzeby dokonania nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy nowelizującej mającej na celu doprecyzowanie przepisów określających tryb przyznawania jednostkom usuwającym pojazdy i prowadzącym parkingi strzeżone kosztów usuwania i przechowywania pojazdów, w stosunku do których przewidziany na ich odebranie termin 6 miesięcy (liczony od dnia usunięcia pojazdu z drogi) upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (dotyczy to zwłaszcza tych pojazdów, w przypadku których wskazany 6-miesięczny termin upłynął przed dniem 11 czerwca 2009 r., tj. przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r.).

 

 

Interpelacja (nr 26202) do ministra finansów

w sprawie płatności za holowane i parkowane pojazdy, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

Szanowny Panie Ministrze! Do mojego biura poselskiego zwróciła się grupa przedsiębiorców z Warmii i Mazur z problemem dotyczącym płatności za holowane i parkowane pojazdy, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zdaniem przedsiębiorców do pilnego rozważenia i poprawy są następujące kwestie:

1.        Ponoszenie kosztów związanych z pojazdami porzuconymi i nieodebranymi przez właścicieli w latach 2002-2010.

2.        Kredytowanie Skarbu Państwa lub powiatu przez przedsiębiorców zajmujących się usuwaniem pojazdów, a przede wszystkim nieczytelne i uznaniowe przyznawanie wynagrodzenia wspomnianym podmiotom oraz przewlekłość postępowania.

3.        Uchylanie się przez starostów w latach 2010-2014 od obowiązku ponoszenia kosztów związanych z usuwaniem pojazdów (art. 130a oraz uszkodzone, powypadkowe). Przedsiębiorcy argumentują, że:

Ad 1. Art. 130a Prawa o ruchu drogowym wskazuje przypadki usuwania z dróg pojazdów uszkodzonych lub powypadkowych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przepis ten, choć wielokrotnie nowelizowany, od 2002 r. nie reguluje jednoznacznie kwestii zapłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów powypadkowych lub uszkodzonych, których właściciele nie odebrali, uznając, że państwo usuwając te pojazdy z drogi rozwiązało ich własny dylemat, co zrobić z niesprawnym starym samochodem. Dlatego też na parkingach depozytowych znacząca liczba pojazdów zalega od wielu lat. Przedsiębiorcy twierdzą, że ponosząc skutki finansowe usunięcia i przechowywania tych pojazdów, kredytują Skarb Państwa, jednocześnie zadłużają się i zamiast inwestować w nowy sprzęt by poprawiać jakość świadczonych usług, ponoszą dodatkowe koszty biurokratycznej walki z organami skarbowymi lub samorządowymi.

Ad 2. Zdaniem przedsiębiorców do 2010 r. nie było możliwości dochodzenia należności za usuwanie i przechowywanie pojazdów, gdyż sądowa droga została zamknięta. Dopiero w orzeczeniu z listopada 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął, że jedyną drogą ubiegania się o zwrot kosztów i wynagrodzenie za przechowywanie jest droga administracyjna (sygn. akt I OSP 1/10). Niestety, droga administracyjna jest wyjątkowo czasochłonna i w niektórych przypadkach zajęła nawet kilka lat. Podstawą wydawanych rozstrzygnięć (postanowień) administracyjnych jest art. 102 ustawy o postępowaniu administracyjnym w egzekucji. Należy podkreślić, że przepis ten jest dowolnie interpretowany prawdopodobnie ze względu na fakt, że został stworzony w latach 60-tych, w innych realiach systemowych i obecnie jest już nieadekwatny do specyfiki usuwania pojazdów uszkodzonych lub powypadkowych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Efektem takiego stanu rzeczy jest brak zapłaty za stare samochody.

Ad 3. Od 4 października 2010 r. nastąpiła zmiana właściwości podmiotu odpowiedzialnego za rozliczenie kosztów z tytułu usuwania pojazdów nieodebranych. Organem właściwym są starostowie. Jednakże starostowie, zdaniem przedsiębiorców, uchylają się od zapłaty za pojazdy nieodebrane przez właścicieli, a czasami nawet te odebrane. Dodatkowo wskazać należy, że starostwie uzyskali możliwość ściągnięcia opłat za usunięcie pojazdów od właścicieli. Są to wysokie stawki nazywane stawkami sankcyjnymi, choć nie przyznano im statusu opłat publicznych czy podatku. Opłaty te ściągają, pomimo że usuwaniem i przechowywaniem pojazdów nadal zajmują się przedsiębiorcy pomocy drogowej, a za pojazd zezłomowany, który przeszedł na rzecz powiatu, starosta otrzymuje dofinansowanie z WUOŚ za recykling. Zdaniem przedsiębiorców problem rozliczenia zaszłości finansowych za stare nieodebrane pojazdy od 2002 r. do dzisiaj wymaga szybkiego i natychmiastowego rozwiązania.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się do Pana Ministra z pytaniem: W jaki sposób Ministerstwo Finansów zamierza rozwiązać problem czytelnego i sprawnego rozliczania kosztów usuwania i przechowywania nieodebranych pojazdów przedstawiony przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie

pomocy drogowej?

Z wyrazami szacunku

Poseł Beata Bublewicz

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

 

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 7 maja 2014 r. (sygn. SPS-023-26202/14) dotyczącego interpelacji posła na Sejm RP pani Beaty Bublewicz w sprawie płatności za holowane i parkowane pojazdy, o których mowa w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) przekazanej zgodnie z właściwością przez ministra finansów uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie należy wskazać, że problematyka usuwania pojazdów z drogi uregulowana została w przepisach art. 50a oraz art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.). W art. 130a ust. 1 Prawa o ruchu drogowym uregulowano przypadki obligatoryjnego usuwania pojazdów z drogi na koszt ich właścicieli, natomiast art. 130a ust. 2 Prawa o ruchu drogowym reguluje przypadki fakultatywnego usuwania pojazdów z drogi na koszt właścicieli, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu w inny sposób.

(...)

Przedstawiając powyższe, uprzejmie informuję, że aktualnie obowiązujące przepisy pozwalają przyjąć, iż obowiązek przyznania oraz wypłaty jednostkom usuwającym pojazdy oraz prowadzącym parkingi strzeżone wynagrodzenia z tytułu usuwania pojazdów z drogi i przechowywania usuniętych z drogi pojazdów spoczywa:

- w przypadku pojazdów usuniętych z drogi przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. przed dniem 4 września 2010 r.), w odniesieniu do których przewidziany na odebranie pojazdu termin 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu z drogi upłynął przed dniem 11 czerwca 2009 r. (tj. dniem utraty mocy obowiązującej przez przepisy uznane za niekonstytucyjne na podstawie wyroku TK z dnia 3 czerwca 2008 r.), na staroście działającym w imieniu powiatu;

- w przypadku pojazdów usuniętych z drogi przed dniem 4 września 2010 r., w odniesieniu do których przewidziany na odebranie pojazdu termin 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu z drogi upłynął w okresie od dnia 11 czerwca 2009 r. do dnia 4 września 2010 r.:

a) w zakresie kosztów przechowywania pojazdów powstałych przed upływem 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdów z drogi, a także powstałych po dniu 4 września 2010 r. na staroście działającym w imieniu powiatu,

b) w zakresie kosztów przechowywania pojazdów od dnia upływu terminu 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu z drogi do dnia 4 września 2010 r. na Skarbie Państwa, w imieniu którego działa właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego;

- w przypadku pojazdów usuniętych z drogi przed dniem 4 września 2010 r., w odniesieniu do których przewidziany na odebranie pojazdu termin 6 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu z drogi upłynął po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej, na staroście działającym w imieniu powiatu (podkreślić należy zarazem, że jeżeli w danym powiecie przed wejściem w życie ustawy nowelizującej po wyznaczeniu jednostki usuwającej pojazdy lub prowadzącej parkingi strzeżone starosta nie zawarł umowy z daną jednostką, to dochodzenie wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w trybie przepisów u.p.e.a.);

- w przypadku pojazdów usuniętych z drogi po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej na staroście działającym w imieniu powiatu; obowiązek wypłaty wynagrodzenia wynika w takim przypadku z umowy zawartej z podmiotem wybranym w trybie zamówień publicznych do wykonywania usług w postaci usuwania pojazdów z drogi lub prowadzenia parkingu strzeżonego, a zatem roszczenia z tego tytułu mogą być dochodzone na drodze cywilnoprawnej.

Niezależnie od powyższego uprzejmie informuję, że mając na uwadze fakt, iż stosowanie przepisów art. 130a Prawa o ruchu drogowym oraz przepisów ustawy nowelizującej powoduje w praktyce istotne wątpliwości, w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych trwają analizy dotyczące potrzeby dokonania nowelizacji Prawa o ruchu drogowym oraz ustawy nowelizującej mającej na celu doprecyzowanie przepisów określających tryb przyznawania jednostkom usuwającym pojazdy i prowadzącym parkingi strzeżone kosztów usuwania i przechowywania pojazdów, w stosunku do których przewidziany na ich odebranie termin 6 miesięcy (liczony od dnia usunięcia pojazdu z drogi) upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej (dotyczy to zwłaszcza tych pojazdów, w przypadku których wskazany 6-miesięczny termin upłynął przed dniem 11 czerwca 2009 r., tj. przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2008 r.).

Z poważaniem

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
15.7.2014
Zmiana przepisów dot. organizacji ruchu na drogach niepotrzebna

Poseł Kazimierz Moskal zgłosił interpelację (oznaczoną numerem 26238) w sprawie konieczności wprowadzenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmian w obowiązujących przepisach dotyczących organizacji ruchu na drogach. Pytał czy znane są ministerstwu zalecenia NIK dotyczące konieczności wprowadzenia przez ministra infrastruktury i rozwoju zmian w obowiązujących przepisach dotyczących organizacji ruchu na drogach; czy resort dostrzega konieczność wprowadzenia sygnalizowanych przez NIK zmian obowiązujących rozwiązań prawnych oraz czy, kiedy i jakie działania podejmie ministerstwo w celu wprowadzenia zaleceń NIK w życie. Odpowiedzi w imieniu resortu udzielił sekretarz stanu Zbigniew Rynasiewicz (pełen tekst poniżej). Informował: że resort infrastruktury i rozwoju otrzymuje raporty z kontroli przeprowadzonych w zakresie zarządzania ruchem drogowym oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Nadto wyjaśnił, że wniosek Najwyższej Izby Kontroli o wprowadzenie - na podstawie przepisów art. 10 ust. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym - zmiany w przepisach rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. polegającej na jednoznacznym sformułowaniu wymogu opracowania, zatwierdzania i stosowania projektów stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg publicznych nie znajduje uzasadnienia, gdyż obowiązek sporządzania projektów organizacji ruchu dla dróg będących w ewidencji wynika z przywołanych wyżej przepisów wykonawczych do ustawy o drogach publicznych.

 

 

Interpelacja (nr 26238)

do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie konieczności wprowadzenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmian w obowiązujących przepisach dotyczących organizacji ruchu na drogach

 

Szanowna Pani Minister! Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199, z późn. zm.), proszę o przedstawienie informacji oraz podjęcie działań w przedstawionej poniżej sprawie.

Najwyższa Izba Kontroli w “Informacji o wynikach kontroli: Organizacja ruchu na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich” stwierdziła, iż charakter i skala nieprawidłowości, a także wyniki przeprowadzonej przez NIK analizy w zakresie funkcjonowania obecnie przyjętych rozwiązań prawnych wskazują na konieczność dokonania krytycznej oceny obowiązujących rozwiązań prawnych, zwłaszcza w kontekście realnego zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Według NIK należy wprowadzić m.in. obligatoryjne przyjęcie organizacji ruchu na wszystkich drogach, także tych wybudowanych przed 1999 r. Należy także określić sankcje w ustawie Prawo o ruchu drogowym dla zarządców dróg za umieszczanie znaków i sygnalizatorów niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Wojewodowie mogliby nakładać, w drodze decyzji administracyjnej, kary finansowe w przypadku stwierdzenia takich sytuacji.

W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami:

1.        Czy znane są ministerstwu zalecenia NIK dotyczące konieczności wprowadzenia przez ministra infrastruktury i rozwoju zmian w obowiązujących przepisach dotyczących organizacji ruchu na drogach?

2.        Czy dostrzega Pani konieczność wprowadzenia sygnalizowanych przez NIK zmian obowiązujących rozwiązań prawnych?

3.        Czy, kiedy i jakie działania podejmie ministerstwo w celu wprowadzenia zaleceń NIK w życie?

Z poważaniem

Poseł Kazimierz Moskal

Warszawa, dnia 7 maja 2014 r.

 

 

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowna Pani Marszałek! W związku z interpelacją pana posła Kazimierza Moskala otrzymaną przy piśmie, nr SPS-023-26238/14, z dnia 9 maja 2014 r., dotyczącą wprowadzenia przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmian w obowiązujących przepisach dotyczących organizacji ruchu, poniżej przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie, odnosząc się do kwestii podnoszonych w interpelacji pana posła Kazimierza Moskala, uprzejmie informuję, że działania w zakresie zarządzania ruchem na drogach wykonuje organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi danej kategorii.

Organy zarządzająceruchem określa art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), zgodnie z którym:

- generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad (GDDKiA) zarządza ruchem na drogach krajowych,

- marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich,

- starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Kompetencje wymienionych organów (GDDKiA, marszałka województwa oraz starosty) nie obejmują zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu. Organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, na podstawie przywołanych wyżej przepisów jest prezydent miasta. Natomiast zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami. Organ zarządzający ruchem, zgodnie z przepisami § 6 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), zatwierdza organizację ruchu - sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych i sygnałów drogowych - na podstawie projektu organizacji ruchu. Pragnę również podkreślić, że w myśl przepisów § 11 przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. organizację ruchu, w szczególności zadania techniczne polegające na umieszczaniu i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, realizuje na własny koszt zarząd drogi. Natomiast wymagania techniczne i zasady umieszczania na drogach znaków drogowych określają przepisy rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).

W obliczu podnoszonych w interpelacji zaniechań organów zarządzających ruchem oraz zarządów dróg odnośnie do realizacji organizacji ruchu należy wskazać, iż nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, publicznych położonych w miastach na prawach powiatu i w mieście stołecznym Warszawie, na mocy przepisów art. 10 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy Prawo o ruchu drogowym, sprawuje wojewoda. Wobec tego wojewoda jako organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem, w myśl przepisów § 3 ust. 2 wskazanego wyżej rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. dokonuje oceny organizacji ruchu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad zarządzaniem ruchem na

drogach krajowych.

W odniesieniu do wniosku NIK dotyczącego obligatoryjnego przyjęcia organizacji ruchu na wszystkich drogach wymaga podkreślenia fakt, iż zgodnie z przepisami art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, z późn. zm.) do zarządcy drogi należy w szczególności prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom. Natomiast w myśl przepisów art. 21 ust. 1 tej ustawy zarządca drogi może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organizacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie została utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.

Mając na względzie potrzeby zarządzania drogami publicznymi oraz gromadzenia danych o sieci tych dróg, w ramach jednolitej metodyki systemu referencyjnego minister właściwy do spraw transportu - na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach art. 10 ust. 12 wymienionej wyżej ustawy o drogach publicznych - przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582) określił sposób numeracji dróg publicznych oraz zakres, treść i sposób prowadzenia ewidencji dróg. Zgodnie z przepisami § 9 i 10 tego rozporządzenia jednym z dokumentów ewidencyjnych dotyczących ewidencji dróg publicznych jest książka drogi. Książkę drogi prowadzi właściwy zarządca drogi oddzielnie dla każdego odcinka drogi. Ujęte w książce drogi, której wzór stanowi załącznik nr 1 do wyżej wymienionego rozporządzenia z dnia 16 lutego 2005 r., informacje dotyczące wyposażenia technicznego odcinka drogi (oznakowania drogi) umieszcza się w książce (tabela 10 “Wyposażenie techniczne odcinka drogi” - kolumny 6, 7 i 8) w oparciu o projekt organizacji ruchu sporządzony zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu dla odcinka drogi stanowi załącznik do ewidencji.

Przywołane wyżej przepisy jednoznacznie zobowiązują zarządcę drogi do posiadania zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla każdego odcinka drogi. W mojej ocenie wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli wskazujące, że większość zarządców dróg powiatowych i gminnych w ogóle nie prowadzi książek drogi, a jeśli je prowadzi, to nie odnotowuje w nich projektów organizacji ruchu, nie stwarzają konieczności zmiany przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729), wydawanego na podstawie przepisów art. 10 ust. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wyeliminowanie zidentyfikowanych przez NIK niedomagań związanych z prowadzeniem książki drogi będzie skutkowało tym, że każdy zarządca drogi właściwie prowadzący książkę drogi będzie posiadał zatwierdzony projekt organizacji ruchu dla odcinka drogi objętego tą książką.

Odpowiadając na pierwsze pytanie postawione w interpelacji pana posła Krzysztofa Moskala, pragnę poinformować Panią Marszałek, że resort infrastruktury i rozwoju otrzymuje raporty z kontroli przeprowadzonych w zakresie zarządzania ruchem drogowym oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Wobec powyższego, odnosząc się do drugiego i trzeciego pytania pana posła Krzysztofa Moskala, uprzejmie wyjaśniam, że wniosek Najwyższej Izby Kontroli o wprowadzenie - na podstawie przepisów art. 10 ust. 12 ustawy Prawo o ruchu drogowym - zmiany w przepisach rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r. polegającej na jednoznacznym sformułowaniu wymogu opracowania, zatwierdzania i stosowania projektów stałej organizacji ruchu dla wszystkich dróg publicznych nie znajduje uzasadnienia, gdyż obowiązek sporządzania projektów organizacji ruchu dla dróg będących w ewidencji wynika z przywołanych wyżej przepisów wykonawczych do ustawy o drogach publicznych.

Z poważaniem 

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.7.2014
Jest rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Podstawą jego wydania jest 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Określa ona: szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych; metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, o której mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy, sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu, zwaną dalej “dokumentacją badania psychologicznego” oraz wzory stosowanych dokumentów; wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów; wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną; szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna; wysokość opłat za: badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, wpis do rejestru przedsiębiorców, wpis do ewidencji uprawnionych psychologów. Akt wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2014 r. Także z tym dniem traci moc poprzedzające je rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2005 r., które traci moc na podstawie art. 137 ustawy o kierujących pojazdami.

 

(498-38)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.7.2014
Kolejne zatrzymania w spr. powoływania się na wpływy w MORD Tarnobrzeg
Kategorie:  » WORD  » korupcja  » policja

 

(498-37)

 

Policjanci z Zespołu do Walki z Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie zatrzymali kolejnych 6 osób w sprawie w sprawie powoływania się na wpływy w tarnowskim MORD oraz pośredniczenia w uzyskiwaniu pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy w zamian za korzyści majątkowe. Większość z podejrzanych usłyszała już zarzuty. Od listopada 2013 r. śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie. Dotychczas w sprawie tej zatrzymanych zostało 89 osób, które usłyszały już zarzuty karne. Wśród nich znajdują się zarówno osoby wręczające pieniądze lub pośredniczące w ich przekazywaniu jak i egzaminatorzy, właściciele szkół nauki jazdy, instruktorzy oraz pracownicy MORD. Tym razem do sprawy zatrzymani zostali kolejni kursanci, którzy wręczali “łapówki” w zamian za uzyskanie w nielegalny sposób pozytywnego egzaminu uprawniającego do uzyskania prawa jazdy. Korzyści majątkowe w wysokości po 1000 złotych, przekazywane były właścicielowi szkoły nauki jazdy. Wszyscy zatrzymani doprowadzeni zostali do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty korupcyjne (z art.230a kodeksu karnego).

W ubiegłym tygodniu, do realizujących czynności w śledztwie policjantów z Tarnowa zgłosiła się także kobieta, mieszkanka powiatu, która uzyskała prawo jazdy za “łapówkę”. Słysząc o prowadzonym śledztwie i związanych z nim zatrzymaniach, sama postanowiła przyjść i przyznać się do winy. W myśl obowiązującego prawa, może liczyć na uniknięcie odpowiedzialności karnej - nie podlega karze, sprawca przekupstwa i płatnej protekcji jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica  zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten się o nim dowiedział. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są już kolejne zatrzymania. 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.7.2014
Prezydent podpisał, teraz już tylko publikacja i...

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

 

(498-27 Kancelaria Prezydenta RP)

 

Kancelaria Prezydenta RP:

Informacja ws. ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

 

Podstawowa grupa proponowanych zmian odnosi się do zasad przeprowadzania egzaminu państwowego służącego sprawdzeniu kwalifikacji osób ubiegających się o przyznanie uprawnień do kierowania pojazdami. Ustawa ma na celu uregulowanie szeregu zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami, a przede wszystkim wskazanie ministra właściwego do spraw transportu jako sprawującego merytoryczny nadzór nad jakością pytań egzaminacyjnych używanych podczas części teoretycznej egzaminu państwowego. Reguluje także kwestie dotyczące wymogów stawianych instruktorom i wykładowcom prowadzącym zajęcia teoretyczne podczas szkoleń kandydatów na kierowców. Przepisy analizowanej ustawy mają służyć swego rodzaju reformie dotychczasowych regulacji.

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych nowelą należą:

-         wprowadzenie obowiązku wyboru jednolitego dla wszystkich podmiotów przeprowadzających egzaminy na prawo jazdy systemu teleinformatycznego;

-          ustanowienie uprawnienia dla osoby posiadającej od co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg - bez zdawania egzaminu;

-         zniesienie obowiązku odbycia przez kandydata na kierowcę części teoretycznej szkolenia, tj. możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego bez odbycia części teoretycznej szkolenia;

-         doprecyzowanie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o kierujących pojazdami w zakresie możliwości przystąpienia do egzaminu państwowego na niższe kategorie prawa jazdy przez osoby, które ukończyły kurs na prawo jazdy wyższej kategorii;

-         wprowadzenie udogodnienia dla osób posiadających jednocześnie uprawnienia instruktora i egzaminatora w taki sposób, aby wystarczające do spełnienia obowiązku było ukończenie tylko jednych warsztatów doskonalenia zawodowego

-          wprowadzenie przepisów ustanawiających obowiązek przekazania przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 1,5% opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy do budżetu państwa;

-          rozszerzenie zakresu kwalifikacji jakimi wykazać się musi osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami na egzaminie państwowym o umiejętność energooszczędnego poruszania się pojazdem po drodze;

-          umożliwienie zdawania egzaminu dla kandydatów na kierowców przy wykorzystaniu samochodu, w którym odbywano szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców;

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 4-6, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

2) art. 1 pkt 12, pkt 16 lit. c oraz pkt 28 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
17.7.2014
Konflikt WORD Toruń - PWPW

Jak donosi “Dziennik Gazeta Prawna” “konflikt jednego z ośrodków egzaminacyjnych z państwową spółką może wstrzymać przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Torunia wypowiada wojnę dostawcy oprogramowania, na którym przeprowadzane są testy na prawo jazdy - Polskiej Wytwórni Papierów wartościowych (PWPW). Obecnie spółka znajduje się pod faktyczną kontrolą ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza”. Przypomnijmy - w dniach 1-7 PWPW wdrożyło ujednoliconą bazę pytań testowych. Ośrodki w Toruniu i Grudziądzu w związku z konfliktem miały być odłączone od systemu jednak jak się dowiadujemy - “sytuacja jest dynamiczna - wczoraj późnym popołudniem ustaliliśmy, że paraliżu być może uda się uniknąć, jednak konflikt pozostał i może znaleźć swój finał w UOKiK” - informuje redakcja “GP”

Poproszony o wyjaśnienie źródła konfliktu dyrektor WORD Marek Staszczyk, PWPW ma “wykorzystywać pozycję monopolisty”, a tu kontrowersyjną stała się wysokość opłaty za użytkowanie systemu. W połowie kwietnia br. spółka miała zaproponować opłaty wyższe o ponad 140 proc. w stosunku do kwot wcześniejszych. W sytuacji braku akceptacji propozycji cenowej miał być wyłączony system. “Poinformowałem więc spółkę, że działając w stanie wyższej konieczności zmuszony jestem zgodzić się na ich warunki. Podpisany załącznik odeślę w dniu dzisiejszym [wtorek, 15 lipca br. - red.] oraz składam skargę do odpowiednich instytucji na działania PWPW - informował “Gazetę Prawną” dyrektor WORD w Toruniu.

I druga strona - PWPW, potwierdza, “że dyrektor nie chciał zawrzeć z nią nowej umowy. Mimo to spółka umożliwiała dalsze działanie systemów egzaminacyjnych w ośrodku, wysyłając jednocześnie pisma wzywające go do uregulowania stosunku prawnego. - W związku z odrzuceniem oferty kontynuacji umowy przez WORD Toruń oraz ignorowaniem ponawianych zaproszeń do wznowienia negocjacji, PWPW wobec braku formalnych podstaw do dalszego świadczenia usług poinformowała WORD Toruń o zaprzestaniu świadczenia usług od dnia 16 lipca 2014 roku” - informował dziennikarzy Marcin Kaleta, zastępca rzecznika prasowego w PWPW. Jednak jak wczoraj usłyszeliśmy, spółka odstąpi od tego kroku, jak tylko otrzyma podpisaną kopię umowy od toruńskiego WORD” - czytamy. W sprawie rzekomych praktyk monopolistycznych usłyszano: “Jednocześnie spółka odrzuca zarzut o stosowanie praktyk monopolistycznych. - Nie ma mowy o monopolu, bowiem każdy podmiot miał szansę wziąć udział w postępowaniu na dostarczenie i obsługę systemu egzaminowania kandydatów na kierowców. Ustawa wymaga jednolitego systemu oraz bazy pytań w całym kraju, a WORD-y nie zdołały przeprowadzić wspólnego postępowania na dostawcę. Praktyka pokazała, że kilku dostawców nie zapewni jednolitego systemu - argumentuje Marcin Kaleta z PWPW”.

Czy zapisy noweli ustawy o kierujących pojazdami uchwalonej 26 czerwca br. zmienią zrelacjonowany powyżej stan rzeczy? Na swoich portalach żadna ze stron nie zamieściła komentarza.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
17.7.2014
Ustawa o kierujących w Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny podjął wyrok, którym umorzył postępowanie w sprawie większości zarzutów z powodu błędów we wniosku posłów PiS. Wnioskodawcy wskazali, że w ustawie o kierujących pojazdami znalazły się zapisy, które prowadzą m.in. do nieuzasadnionego ograniczenia wolności działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców. W ich ocenie w nieuzasadniony sposób uprzywilejowują one osoby prowadzące ośrodek szkolenia kierowców spełniający dodatkowe wymagania, oraz którym przyznano wyłączne uprawnienia w zakresie prowadzenia określonego rodzaju szkoleń.

Jak mówił sprawozdawca składu orzekającego sędzia Wojciech Hermeliński, posłowie wnioskodawcy m.in. nie przedstawili uzasadnienia ani dowodów na niekonstytucyjność części skarżonych przepisów. - Wnioskodawcy wskazali wprawdzie skarżone przepisy, ale w uzasadnieniu wniosku nie przedstawili argumentacji, która wskazywałaby, w jaki sposób prawa czy wolności wynikające z konstytucji zostały naruszone przez zaskarżone przepisy ustawy - mówił sędzia. Według TK posłowie popełnili też błąd we wniosku o zbadanie dwóch rozporządzeń do ustawy o kierujących pojazdami. - Z załączonej do wniosku listy posłów, którzy go popierali, wynikało, że intencją wnioskodawców było spowodowanie kontroli przez TK ustawy o kierujących pojazdami i rozporządzenia ws. egzaminowania osób ubiegających się o kierowanie pojazdami - mówił Hermeliński. - W tym nadpisanym nad tabelą fragmencie nie ma niestety zaznaczonego drugiego rozporządzenia ws. szkolenia. Być może wynikało to z niedopatrzenia, ale TK swoją decyzją nie może rozszerzać woli wnioskodawców. Jest to niedopuszczalne i z powodu braku prawidłowo sformułowanego wniosku jedynym wyjściem było umorzenie w tym zakresie postępowania - wskazał Hermeliński.

TK rozpoznał wniosek w zakresie rozporządzenia dotyczącego egzaminowania. Jego przepisy sędziowie uznali za zgodne z konstytucją.

W komentarzach do wyroku podnoszona jest ilość nowelizacji ustawy, która uchwalona została zaledwie w 2011 r. a nowel mieliśmy już 10 (pięć w 2011 r.; jedną w 2012; cztery w 2013 r., i najnowsza uchwalona 26 czerwca 2014 r. już czeka tylko na swoją publikację).

 

 

 

 

Sygn. akt K 59/13

WYROK

w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

 Warszawa, dnia 17 lipca 2014 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Piotr Tuleja – przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński – sprawozdawca
Leon Kieres,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy, Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 lipca 2014 r., wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności:

1)        art. 31 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, ze zm.) z art. 20 i art. 22 Konstytucji,

2)        art. 31 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20 i art. 22 w związku z art. 32 Konstytucji,

3)        art. 31 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20 i art. 22 w związku z art. 2 Konstytucji,

4)        art. 26 ust. 9 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20 i art. 22 Konstytucji,

5)        art. 53 ust. 3 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 20 i art. 22 Konstytucji,

6)        art. 54 ust. 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 61 ust. 1 i art. 51 ust. 3 Konstytucji,

7)        art. 139 ustawy powołanej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji,

8)        § 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzoro´w dokumento´w stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995, ze zm.) w zakresie, w jakim wprowadza pojęcie i definicję legalną “profilu kandydata na kierowcę”, z art. 92 Konstytucji,

9)        § 2 pkt 9 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. poz. 1019) w zakresie, w jakim wprowadza pojęcie i definicję legalną “profilu kandydata na kierowcę”, z art. 92 Konstytucji,

10)      art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim wprowadza obowiązek zatrudniania w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców bądź spełnienia przez przedsiębiorcę tych wymagań, z art. 65 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, z art. 22 w związku z art. 20 i art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji, a także z art. 2 Konstytucji,

orzeka:

§ 2 pkt 10 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania oso´b ubiegaja?cych sie? o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnien´ przez egzaminatoro´w oraz wzoro´w dokumento´w stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995 oraz z 2013 r. poz. 319) w zakresie, w jakim posługuje się pojęciem “profilu kandydata na kierowcę”, jest zgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.

Piotr Tuleja,Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński 
Leon Kieres

 

(498-20)

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
18.7.2014
ePD: tu znajdziesz także akty i zmiany w aktach te oczekujące

Udostępniona została kolejna aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe (ePD) - według stanu prawnego obowiązującego na dzień 18 lipca 2014 r. Szczególnie oczekiwanymi były tutaj rozporządzenia wykonawcze w zakresie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów na kierowców i kierowców, a także w sprawie środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie. Z uwagi na fakt, iż wszystkie wymienione zaczynają obowiązywać z dniem 20 lipca br. w zbiorze dostępne są wszystkie wersje aktów, zarówno te obowiązujące, jak i oczekujące.

 

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 18.7.2014 r.

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Rozporządzenie

w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

Rozporządzenie

w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Ustawa

o informowaniu o cenach towarów i usług

Ustawa

o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zarządzenie

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

Zarządzenie

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Rozporządzenie

w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Rozporządzenie

w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie

Rozporządzenie

w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

Ustawa

o publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa

Kodeks wykroczeń

Ustawa

o transporcie drogowym

Ustawa

o informowaniu o cenach towarów i usług

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zarządzenie

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

Zarządzenie

w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

 

ePrawoDrogowe to zbiór  kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 0-502-659-431

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
18.7.2014
Jest także rozporządzenie w sprawie badań lekarskich

 

(498-41-42)

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (2014.949). Rozporządzenie określa: szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego; zakres: badań lekarskich, konsultacji u lekarzy specjalistów, pomocniczych badań diagnostycznych; jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3-5 oraz w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami; wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza; dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy; podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia; wysokość opłaty: za badanie lekarskie, za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy. Rozporządzenie obowiązuje z dniem 20 lipca 2014 r., było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (2013.133), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 125 pkt 10 lit. j i art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
18.7.2014
Też sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu
Kategorie:  » narkotyki

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (2014.948). Za takie właśnie środki uznano: opioidy; amfetaminę i jej analogi; kokainę; tetrahydrokanabinolę oraz 5) benzodiazepiny. Samo badanie na ich obecność w organizmie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego polega na nieinwazyjnym pobraniu próbek śliny i umieszczeniu ich w urządzeniu do oznaczania metodą immunologiczną środków działających podobnie do alkoholu, zgodnie z instrukcją obsługi tego urządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2014 r. Akt był poprzedzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie, które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
19.7.2014
Nowe wymogi w zakresie bezpiecznego przewożenia dzieci

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części. Projekt powstał w związku z koniecznością wdrożenia do prawa polskiego przepisów dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/671/EWG odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach. Dyrektywa ta uwzględnia konieczność stosowania urządzeń przytrzymujących dla dzieci homologowanych zgodnie z wymaganiami technicznymi. Projekt wprowadza możliwość przeprowadzania badań homologacyjnych oraz uzyskania świadectwa homologacji dla urządzeń przytrzymujących dzieci w pojazdach (foteliki dla dzieci), zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 129 - czytamy w ocenie skutków regulacji. Rekomendowane rozwiązanie to - wprowadzenie przepisów uwzględniających postęp techniczny oraz nowe wymogi w zakresie bezpiecznego przewożenia dzieci w fotelikach.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
20.7.2014
W szkoleniach kat. A1 i A2 kolejne problemy. Czy będzie jeszcze jedna afera?

 

 

Bogdan Sarna, (fot.) instruktor i właściciel

Ośrodka Kształcenia Kierowców, Centrum Szkolenia Motocyklowego “SARBO” w Warszawie

(498-44 fot. bs)

 

W dniu 17 lipca Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o kierujących pojazdami (uokp), gdzie wśród wielu zapisów pojawiła się długo oczekiwana zmiana że: Starosta, wpisując osobę do ewidencji instruktorów w zakresie prawa jazdy kategorii:

1)       A - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2;

2)       B, C lub D - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1 lub D1;

3)       C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E oraz odpowiednio w zakresie prawa jazdy kategorii C1+E lub D1+E;

4)       B+E, C+E lub D+E - wpisuje z urzędu uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii T;

Jednakże art. 28. ustawy mówi:

1.        Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

2.        Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia: a) salę wykładową, b) pomieszczenie biurowe, c) plac manewrowy oraz d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;

2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania...

W nowelizacji ustawy, nie zniesiono zapisu związanego z doświadczeniem, co oznacza że, w szkoleniu na kat. AM i A2, czeka nas kolejne 3 lata oczekiwania (2017 r.) a właściwie tej praktyki nigdy nie zdobędziemy, bo przecież skoro nie można szkolić, to nie można również jej nabyć. Ze źródeł dobrze poinformowanych wiem, że zapis z 3. letnią praktyką jest mocno dyskutowany przez starostwa i wprawia ich w zakłopotanie, bo przecież zarówno oni, jak i my chcielibyśmy, aby ustawa były spójna, jednoznaczna i nie pozostawiała wątpliwości, tak ażeby każdy czytając, rozumiał to samo.

Nie wiem co robili legislatorzy podczas obrad podkomisji i komisji infrastruktury.

Tyle zmian, dyskusji, narad, obrad i kolejny lapsus w prawny, który może dezorganizować cały proces szkolenia. Jak pokazuje życie, dużo łatwiej byłoby nieznacznie poprawić sławną ,,217 “ niż napisać nowy bubel , który wszedł 19.01.2013 r, by po roku w 50% znów go zmienić.

Przykro mówić, że od 19 miesięcy w ponad 1,7 milionowym mieście Warszawa, nikt nie zrobił i nie wiadomo kiedy zrobi, prawo jazdy kat. AM i A2 ze względu na błędne zapisy ustawowe.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
20.7.2014
Wchodzą w życie akty wykonawcze dot. badań lekarskich i psychologicznych

W życie wchodzą dwa - tak oczekiwane - akty wykonawcze ustawy o kierujących pojazdami, a tu: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców oraz rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Zmianą wspólną rozporządzeń jest szczegółowe określenie warunków dokonywania stanu narządu ruchu oraz występowania chorób układu sercowo-naczyniowego. Ponadto związane są z rezygnacją z przepisów przeniesionych na poziom ustawowy a dot. np. badań przeprowadzanych w trybie odwoławczym. Doprecyzowano tryb przeprowadzania badań. Także w kontekście oceny możliwego uzależnienia od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu lub nadużywania leków zaburzających zdolność kierowania pojazdem. W zakresie badań psychologicznych wprowadzono zmiany w procedurach i szczegółowych opisach badań oceniających widzenie zmierzchowe, czy zjawisko olśnienia, czy sprawności intelektualnej, osobowości, temperamentu itd. Wydający rozporządzenia minister zdrowia określił także stawki opłat za przeprowadzane badania. Jak przewidziano w art. 137 ustawy o kierujących dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d ust. 7, art. 88 ust. 7, art. 94 ust. 4, art. 100 ust. 2, art. 115, art. 115l, art. 123, art. 125 oraz art. 127 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych w niniejszej ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
20.7.2014
Nasza rozmowa z posłem Józefem Lassotą

 

 

Poseł Józef Lassota, przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej Sejmu RP do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 1859 (498-1)

 

Pytanie redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS: Witam, po pierwsze chciałam serdecznie podziękować - w imieniu naszych Czytelników - za zainteresowanie problemami środowiska instruktorów nauki jazdy. Tę branżę w ostatnich miesiącach zaczął znacząco dotykać niż demograficzny i inne problemy. Jednak wracam do meritum naszej rozmowy, do zagadnień poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Sejmie procedowany jest projekt noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym, poświęcony pieszym oraz wprowadzeniu do egzaminu praktycznego na prawo jazdy umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Oba zagadnienia trudne i posiadający tyle samo zwolenników, co oponentów. Pan podjął się przewodniczenia podkomisji specjalnej dokonującej analizy projektu poselskiego. Już podczas obrad padały ostrzeżenia, że podjęta decyzja może doprowadzić do zwiększenia liczby wypadków, też śmiertelnych - taką analogię starano się wyprowadzić z uchwalonej noweli ustawy dot. rowerzystów. Czuję Pan presję i ogrom odpowiedzialności?

Odpowiada poseł Józef Lassota: Wydawałoby się, że przechodzenie przez jezdnię w miejscu oznaczonym jest drobnym problemem. Ale tak naprawdę, jeśli uwzględnimy, że dochodzi do prawie 4 tys. wypadków rocznie na przejściach dla pieszych, że rocznie ginie w nich prawie 250 osób, to wówczas uświadamiamy sobie, że problem nie jest banalny. Relacje pojazd-pieszy zależą nie tylko od właściwego zapisu ustawowego, ale przede wszystkim od zachowania odpowiedniej ostrożności i od odpowiedzialności kierowcy i pieszego. A tego nie da się jednoznacznie zapisać w prawie. Stąd trudność takiego uregulowania, które z jednej strony formalnie reguluje zasady zachowania się pieszego i kierowcy (co jest stosunkowo proste), ale z drugiej strony potrafi wymóc na nich refleksję co do przewidywanego zachowania się drugiego uczestnika ruchu drogowego.

W relacjach pieszy-pojazd zdecydowaną przewagę ma pojazd. Stąd wydawałoby się, że należy przyznać bezwzględne przywileje pieszemu. I do tego proponowane zapisy ustawowe zmierzają. Jednak pieszy powinien tak się zachowywać, by nie prowokować poważnych zakłóceń w ruchu drogowym. Wyważenie racji tych dwóch stron jest dość trudne, gdyż oprócz litery prawa w grę wchodzą także aspekty psychologiczne.

 

Pytanie: Zamówiliście Państwo wiele ekspertyz związanych z konkretnymi zagadnieniami ewentualnych zmian. Czy już wpłynęły?

Odpowiada poseł Józef Lassota: Otrzymaliśmy 16 opinii. Większość z nich odnosi się pozytywnie do proponowanej zmiany. Najczęściej zwracana jest uwaga na potrzebę innego, niż samochody, potraktowania tramwajów. Jest to zrozumiałe, uwzględniając ich masę i wydłużoną drogę hamowania. 

Dysponujemy też sporządzonym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zestawieniem w wybranych 15 krajach europejskich, rozwiązań prawnych dotyczących ochrony pieszych przechodzących przez jezdnię na przejściu dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej lub osoby kierującej ruchem.

 

Pytanie: Jak ocenia Pan ich przydatność?

Odpowiada poseł Józef Lassota:

Wszystkie uwagi zawarte w tych opiniach są istotne dla pracy podkomisji. Zapewne niektóre zostaną wykorzystane wprost (np. tramwaje), nad innymi będziemy jeszcze dyskutować.

 

Pytanie: Trwa lipcowe 71. posiedzenie parlamentu [9-11.07 w momencie zadawania pytań], w jego porządku nie ma i oczywiście jeszcze być nie może debaty nad projektem, o który pytamy. Na jakim etapie są obecnie prace i jak może wyglądać ich dalszy terminarz?

Odpowiada poseł Józef Lassota: Podkomisja przyjęła, że do końca lipca każdy z posłów ma możliwość zgłoszenia swojej propozycji konkretnego zapisu do procedowanego projektu nowelizacji ustawy. Bazą do ewentualnych propozycji poselskich powinna być dotychczasowa dyskusja na posiedzeniach podkomisji, otrzymane opinie, a także własne rozeznanie. Propozycje te będą omawiane na kolejnych posiedzeniach podkomisji, już po przerwie wakacyjnej, która kończy się 24 sierpnia. Zakładamy, że znowelizowana ustawa może wejść w życie od 2015 roku.

 

Pytanie: Jak ujawniła stacja TVN24, kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta Krakowa może być Józef Lassota. Przypomnijmy naszym Czytelnikom - latach 1992-1998 pełnił Pan już tę funkcję. Czy to już decyzja o kandydowaniu?

Odpowiada poseł Józef Lassota: Prawdą jest, że wiele osób z Platformy i spoza Platformy przekonuje mnie do kandydowania w wyborach samorządowych, ale takiej decyzji nie ma. Sam uważam, że w Krakowie powinna nastąpić zmiana osoby pełniącej urząd Prezydenta. Kraków już nie stać na kolejne 4 lata drzemiącego zarządzania.  Ale o tym zadecydują mieszkańcy, którzy pójdą głosować. Nie wystarczy narzekać, gdyż “złą władzę wybierają dobrzy ludzie, którzy nie chodzą na wybory” (Winston Churchill).

Bardzo dziękujemy za rozmowę. Jolanta Michasiewicz, red. tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
sztuczny egzamin, a realna jazda
sztuczny egzamin, a realna jazda
sztuczny egzamin, a realna jazda
sztuczny egzamin, a realna jazda
20.7.2014
A dla Pana, czym jest eco-driving? Odpowiada Rafał Jezierski - egzaminator

 

 

      Eco-driving niewątpliwie jest sprawą istotną dla ochrony środowiska jak i dla portfela kierującego pojazdem. Umiejętność jazdy ekonomicznej jest sprawą ciekawą ze względu na to, że przy okazji dbania o środowisko naturalne pomaga oszczędzić zużywanie niektórych podzespołów pojazdu oraz sprawia, że jazda jest bezpieczniejsza. Jeśli kierujący pojazdem potrafi odpowiednio dostosować bieg do prędkości, optymalnie dostosować prędkość obrotową silnika z jednej strony powoduje mniejszy hałas a z drugiej zaoszczędza paliwo. Jeśli kierujący wykorzystuje hamowanie silnikiem zmniejsza zużycie paliwa i klocków hamulcowych a także wpływa na bezpieczeństwo wyrabiając sobie nawyk niewciskania pedału sprzęgła jako pierwszego co w sytuacji awaryjnej jest bardzo istotne. Zachowania stosowane w eco-drivingu zmuszają kierującego do obserwacji drogi daleko przed siebie aby mógł on wykorzystać hamowanie silnikiem przez co ewentualne zagrożenia zostaną wychwycone z dużym wyprzedzeniem a co za tym idzie eliminują gwałtowne hamowanie.

      Na egzaminie państwowym przy obecnych zapisach prawnych uważam, że każdy egzaminator powinien ten element oceniać chociażby dlatego, że istotnie wpływa on na bezpieczeństwo. Według mnie nie potrzeba wcale, by ustawodawca wskazywał w jakim zakresie prędkości obrotowej osoba egzaminowana ma się poruszać, bo to i tak nic nie zmieni. Wiedza egzaminatora powinna być na tyle duża by on sam stwierdził, czy jest to sprawa ważna dla bezpiecznego poruszania się po drodze a co za tym idzie czy warta oceny na egzaminie państwowym.

 

 

Rafał Jezierski, egzaminator w WORD w Bydgoszczy od lipca 2007 roku, uprawnienia w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy do egzaminowania, uprawnienia instruktora nauki jazdy i instruktora techniki jazdy kat. B.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
20.7.2014
Czy używamy pasów bezpieczeństwa? A foteliki?

 

(498-28-29 grafika KR BRD)

 

83% kierowców i 87% pasażerów z przodu zapina w Polsce pasy bezpieczeństwa w samochodach osobowych. Na tylnych siedzeniach pasy zapina już tylko nieco ponad połowa pasażerów. Z zapiętymi pasami częściej jeździmy na drogach krajowych i w dużych miastach (ponad 85% wszystkich osób siedzących w pojeździe). Wraz z klasą drogi poziom zapinania pasów spada i na drogach powiatowych wynosi już tylko 66%. Nieco częściej pasy stosują także kobiety niż mężczyźni (85% w porównaniu do 81%), a w porównaniu do innych grup wiekowych pasy zdecydowanie rzadziej zapinają osoby młode w wieku ok. 18-24 lat (73%). W innych pojazdach stopień zapinania pasów był zdecydowanie niższy i wynosił:

-         w samochodach ciężarowych – 36%,

-         w ciężarowych z przyczepą – 54%,

-         w samochodach dostawczych – 66%,

-         w taksówkach – 26%.

W ostatnich tego typu badaniach prowadzonych w Polsce w 2008 r. stopień zapinania pasów był o ok. 6% niższy. Mimo poprawy, sytuacja w naszym kraju ciągle odbiega od większości krajów UE, gdzie w samochodach osobowych poziom zapinania pasów jest wyższy i tylko dla kierowców i pasażerów siedzących z przodu wynosi powyżej 90%. Badania dot. stosowania pasów bezpieczeństwa w Polsce, przeprowadzili na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady BRD, eksperci z Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej oraz Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
14.7.2014
Szkoła Jazdy Renault: EKOZASADY NA DRODZE

 

 

Stale rosnące ceny paliw oraz niepokojący wskaźnik emisji dwutlenku węgla do atmosfery sprawiły, że ekologiczny styl jazdy staje się coraz bardziej popularny. Nic dziwnego, oszczędzamy tym sposobem pieniądze i jednocześnie chronimy środowisko, ograniczając emisję spalin. Stosując się do kilku zasad ekojazdy, można zaoszczędzić nawet do 20% paliwa i jednocześnie osiągać satysfakcjonujące czasy przejazdu.

Płynna jazda. Jeśli chcemy jeździć ekonomicznie, przede wszystkim powinniśmy pamiętać o podstawowej i fundamentalnej umiejętności - płynnej jeździe. Wielu kierowców ma tendencję do gwałtownego ruszania i hamowania, zapominając przy tym, że wpływa to znacząco na koszty zużycia paliwa - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault (fot.).

Umiejętne posługiwanie się pedałami gazu i hamulca zmniejsza spalanie naszego samochodu. Nie zatrzymujmy samochodu, kiedy nie jest to konieczne - do startu zatrzymanego pojazdu potrzeba ok. 20% więcej energii niż toczącego się z prędkością 5 km/h. Kiedy natomiast ruszamy ze świateł, nie eksploatujmy nadmiernie silnika na niskich biegach. Ilość zużytego w ten sposób paliwa mogłaby wystarczyć nam na przejechanie kilku kilometrów drogi przy stałej prędkości 50-60 km/h. Jeśli jednak gwałtowne przyspieszenie jest niezbędne, warto pamiętać, by wciskać gaz maksymalnie do 3/4 głębokości pedała.

Obserwuj i przewiduj. Jazda ekonomiczna wymaga przewidywania i obserwacji tego, co dzieje się na drodze. Kiedy dojeżdżając do skrzyżowania zauważymy, że zielone światło dla pieszych mruga, lepiej wcześniej odpuścić pedał gazu niż gwałtownie hamować w ostatniej chwili lub - co gorsza - przyspieszyć i dociskać gaz do oporu - przypominają trenerzy Szkoły Jazdy Renault. Przewidywać można też zachowania innych uczestników ruchu i stosując zasadę “ograniczonego zaufania” uniknąć nerwowego hamowania oraz przyspieszania. W wyniku takich gwałtownych manewrów ruszania i zatrzymywania się zużycie paliwa wzrasta nawet o 40%*.

Chłód pod kontrolą. W lecie niejednokrotnie zbawieniem dla kierowców jest klimatyzacja. Niestety powoduje duże zużycie paliwa, dlatego najlepiej korzystać z niej z umiarem. Przy mniejszych prędkościach (do 50 km/h) starajmy się - w miarę możliwości – otwierać szyby. Pamiętajmy też, by ustawiać temperaturę o kilka stopni niższą niż panująca na zewnątrz. Wpłynie to korzystnie zarówno na nasze zdrowie, jak i stan naszego portfela.

Umiejętnie korzystaj z biegów. Niższe biegi zapewniają większą moc, co niestety wiąże się z większym spalaniem. Wbrew powszechnej opinii hamowanie silnikiem za pomocą stopniowej redukcji biegów pochłania mniej paliwa niż jazda na biegu jałowym, inaczej znana jako jazda “na luzie”. Planując zatrzymanie lub spowolnienie ruchu powinniśmy toczyć się na biegu bez naciskania pedału gazu. Kiedy zaś chcemy się rozpędzić, np. po zatrzymaniu przed światłami, pamiętajmy, żeby włączać wyższy bieg najpóźniej po osiągnięciu 2500 obrotów w silniku benzynowym lub 2000 obrotów w silniku wysokoprężnym.  Najbardziej ekonomiczna jest jazda na najwyższym możliwym biegu przy najniższych możliwych obrotach.

Dbałość o środowisko. Ekojazda - oprócz wymiernych korzyści finansowych dla kierowcy - ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne, wpływa na zmniejszenie jego zanieczyszczenia. Przy zastosowaniu podstawowej techniki ekologicznej jazdy, ilość spalin, w tym dwutlenku węgla (CO2) dostającego się do powietrza, jest znacznie mniejsza. Sama oszczędność paliwa jest także dobra dla środowiska, ponieważ zarówno benzyna, jak i gaz są surowcami naturalnymi, których ilość w przyrodzie jest ograniczona.

* telegraph.co.uk

(498-39 fot. Szkoła Jazdy RENAULT)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
15.7.2014
Chcą fotoradarów
Kategorie:  » prędkość  » fotoradary  » Warszawa

Na głównej arterii stołecznego Ursynowa doszło zaledwie na przestrzeni kilku tygodni do tragicznych wypadków drogowych z ofiarami śmiertelnymi. Pierwszy z nich w pierwszych dniach czerwca (zginął potrącony na pasach 2,5 letni chłopiec), drugi w Polowie lipca (także na przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną, przy zapalonym świetle zielonym, zginęła 63-letnia kobieta), oba w al. KEN, w obu też przyczyna tragedii to prędkość pojazdów. W drugim z wypadków kierowca otrzymał zarzut spowodowania wypadku pod wpływem narkotyków. Mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się, że na wielu odcinkach ulicy kierowcy nadmiernie rozpędzają się. Jak mówią do szybkiej jazdy prowokują szerokie jezdnie z długimi pasami służącymi do skrętów jak na szybkich drogach. Po spotkaniu z komendantem Straży Miejskiej i konsultacji z Zarządem Dróg Miejskich i Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy zastępca prezydenta miasta Jacek Wojciechowicz zdecydował o wprowadzeniu w al. Komisji Edukacji Narodowej kontroli fotoradarowej. Z obserwacji straży wynika, że kierujący pojazdami nie stosują się do obowiązującego w al. Komisji Edukacji Narodowej ograniczenia prędkości, przekraczając dopuszczalną prędkość nawet dwukrotnie. Kontrole mają doprowadzić do spadku liczby niebezpiecznych zdarzeń drogowych. Docelowo w al. Komisji Edukacji Narodowej prowadzone będą kontrole z wykorzystaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących. W tej sprawie prowadzone są już uzgodnienia. Straż Miejska złożyła do Komendy Stołecznej Policji wniosek o możliwość prowadzenia tzw. kontroli mobilnych w trzech wytypowanych miejscach, który został zaakceptowany (lokalizacja miejsc pozwoli prowadzić tzw. kaskadowe kontrole prędkości). - Nie ma zgody na narażanie życia ludzkiego przez nieodpowiedzialnych kierowców, dlatego zdecydowałem o objęciu ulicy kontrolą fotoradarową. - mówi Jacek Wojciechowicz - Zarząd Dróg Miejskich zleci audyt bezpieczeństwa, który wskaże jakie ewentualne zmiany można wprowadzić aby podnieść poziom bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników drogi. 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
15.7.2014
Na bramkach autostradowych szybciej

 

 

 

 

 Francuzi z wydzielonych bramek korzystają od lat, nie ma tam kolejek, przepustowość okazała się wzorcowa

(498-24-26 fot. jola michasiewicz)

 

Od 15 lipca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała wprowadzenie ułatwień dla posiadaczy urządzeń viaAUTO. Na odcinkach autostrad A2 i A4, zarządzanych przez GDDKiA, postanowiono wydzielić specjalne pasy szybkiej płatności, na których będzie można wnosić opłaty za przejazd wyłącznie elektronicznie (za pośrednictwem usługi viaAUTO). Usługa viaAUTO to alternatywny sposób wnoszenia opłat za przejazd odcinkami autostrad (A2 i A4) zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jest ona dostępna od 1 czerwca 2012 roku na odcinku autostrady A2 (Konin - Stryków) oraz A4 (Bielany Wrocławskie - Sośnica). Tak więc kierowcy pojazdów osobowych korzystający z elektronicznego systemu viaAUTO mogą już korzystać z ułatwionych przejazdów specjalnymi bramkami, ominą korki. Przepustowość nowego rozwiązania ma byś dwukrotnie wyższa (dzisiaj już 300 samochodów na godzinę). Usprawniającym ruch ma tyć także zastosowane nowe oznakowanie tuż przed bramkami, a także oznakowania wyprzedzające.

Przypomnijmy, iż docelowo Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju chce zlikwidować bramki na tych autostradach, które generują duże koszty. Obok straconego czasu w korkach, te koszty obejmują m.in. zatrudnienie osób do obsługi kierowców oraz niższe od możliwych przychody operatorów dróg z powodu niższej przepustowości autostrad. Według raportu Audytela i Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych zastąpienie systemu manualnego elektronicznym przyniosłoby polskiej gospodarce 15 mld zł oszczędności do 2025 roku. Na razie rząd nie zdecydował jeszcze, jakie będą szczegółowe rozwiązania w planowanym systemie elektronicznego poboru opłat.

 

 

Jak działa viaAUTO. Każdy użytkownik autostrady, poruszający się samochodem o DMC do 3,5 tony, zamiast płatności manualnej może wybrać usługę elektroniczną. Pozwala ona na uiszczenie opłaty za autostradę bez zatrzymywania się: wystarczy zwolnić, podjechać pod szlaban i przejechać, gdy ten automatycznie się otworzy. Od 15 lipca GDDKiA udostępni kierowcom pojazdów osobowych specjalny pas szybkiej płatności, który będzie oznaczony kolorem pomarańczowym. W założeniu to ułatwienie ma skłonić wielu kierowców do wypróbowania usługi, dzięki której można ominąć czasochłonną procedurę opłaty manualnej. Urządzenie viaAUTO instaluje się na przedniej szybie, za lusterkiem wstecznym, i w odróżnieniu od pojazdów ciężarowych, można je przenosić między pojazdami.

Promocja cenowa urządzeń viaAUTO. W okresie promocyjnym (4 lipca – 31 sierpnia) urządzenie viaAUTO będzie dostępne w specjalnej cenie – 100 zł wraz z bezpłatnym doładowaniem o wartości 50 zł. “Dla każdego, kto zdecyduje się na zakup urządzenia w promocji będzie to oszczędność rzędu 85 zł, ponieważ w normalnej dystrybucji viaAUTO bez doładowania kosztuje 135 zł” informuje Dorota Prochowicz – rzecznik projektu viaTOLL. Szczegółowe informacje na temat usługi viaAUTO oraz lista punktów dystrybucji znajduje się na stronie internetowej www.viatoll.pl, w niebieskiej zakładce poświęconej płatności elektronicznej dla pojazdów osobowych.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
15.7.2014
Nowe oznakowanie, nowa organizacja ruchu

 

Znaki viaTOLL (498-34-35 rys. GDDKiA)

Schemat poglądowy oznakowania Punktu Poboru Opłat (498-36 rys. GDDKiA)

 

Jak zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nowa organizacja ruchu na autostradowych punktach poboru opłat wprowadzana jest w dwóch etapach:

I. Od 15 lipca na czterech PPO będzie funkcjonowało specjalne oznakowanie poziome w postaci pomarańczowych pasów kierujące ruch do bramek ViaTOLL i “odstraszające” jednocześnie kierowców wnoszących opłatę w sposób manualny od wjechania w tą strefę, a nad bramkami do poboru opłat pojawią się znaki pionowe.

II. Do końca sierpnia będzie wdrażany system oznakowania pionowego przed PPO, który odpowiednio dużo wcześniej poinformuje kierowcę, na który pas ruchu ma się kierować w zależności od tego, jaką metodą ma zamiar wnieść opłatę. Będą to przyjazne użytkownikom piktogramy np. z wizerunkiem kasjera oraz z logo viaTOLL i wizerunkiem pojazdów.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
15.7.2014
Smutne wyniki analizy stanu zdrowia kierowców zawodowych
Kategorie:  » kierowcy zawodowi  » kierowca - choroby

Opublikowano pierwsze wyniki badań niemal 300 zawodowych kierowców wykonanych przez Uniwersytet Medyczny w Warszawie. Okazało się, że 70 proc. kierowców narzeka na stres, ponad 60 proc. cierpi na nadciśnienie, a połowa - na otyłość. Niszczy ich niezdrowe odżywianie, siedzący tryb życia i ciągły stres. Specjaliści biją na alarm. Kierowcy, np. autobusów, mają większe ryzyko zawału i udaru, a to się przekłada na bezpieczeństwo pasażerów, jak i innych uczestników ruchu drogowego. Jak mówi dr. Szymański: "Jeżeli dojdzie do zaburzeń rytmu, zawału serca czy udaru mózgu, bardzo często kierowca puszcza kierownicę i zjeżdża w wiatę lub wjeżdża w dom". Trzeba sobie zadać pytanie, kto wypuszcza takich kierowców na ulice? Badania jeszcze trwają. Po ich zakończeniu ma pojawić się szczegółowy raport.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
16.7.2014
Dlaczego ignorujemy buspasy
Kategorie:  » buspasy

 

(498-30 fot. jola michasiewicz)

 

Ignorowanie buspasów przez kierowców nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Bo mamy we krwi lekki stosunek do przepisów. Taka już nasza natura, że jak tylko gdzieś możemy pokombinować, to korzystamy z tego pełnymi garściami. Czy to jednak oznacza, że należy do tego podchodzić z pobłażaniem? Absolutnie nie! – ocenia “Gazeta pl Bydgoszcz”. Dlaczego właściwie ignorujemy buspasy?

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
17.7.2014
A Twoje kryteria wyboru dobrej szkoły nauki jazdy?

Redakcja portalu Onet.pl opublikowała dziesięć kryteriów, których znajomość jest niezbędna kandydatowi na kierowcę do wyboru najlepszego ośrodka szkolenia. Postawione zostało pytanie - Jak wybrać tę, która przygotuje nie tylko do egzaminu, ale nauczy bezpiecznego korzystania z dróg? Okazuje się, “że poziom szkolenia kursantów w Polsce nie jest zadawalający, a niektóre dane dotyczące sposobu szkolenia i wiedzy kursantów budzą ogromne obawy” - czytamy. I w konkluzji: Wniosek jest jeden, nauka bezpiecznej jazdy i przygotowanie do egzaminu powinny iść w parze, trzeba tylko chcieć nauczyć i umieć to zrobić. Dlatego ważne jest poszukiwanie nowych metod pozwalających młodym kierowcom radzić sobie na coraz bardziej zatłoczonych ulicach i ważne jest też, by właściwie wybrać szkołę, w której będziemy uczyć się prowadzić samochód. Poniżej przedmiotowe 10. kryteriów – czy może coś chcielibyście Państwo dodać? Skomentować? Ocenić?

 

10 kryteriów wyboru dobrej szkoły jazdy wg redakcji portalu Onet.pl

1.        Zwróć uwagę na cenę. Dobry kurs za 899 zł to tak jak dobra szynka za 9,99. Jakość musi kosztować. Tanie kursy to oszczędność na instruktorach, paliwie oraz dodatkowe ukryte koszty.

2.        Należy sprawdzić, czy szkoła lub instruktor mają uprawnienia do prowadzenia nauki jazdy. Przykład z Legnicy, gdzie ponad 500 osób może stracić prawo jazdy, bo szkoła nie miała uprawnień, jest na to najlepszym dowodem. Ewidencja znajduje w stosownym urzędzie powiatowym lub miejskim.

3.        Przed rozpoczęciem kursu koniecznie należy przeczytać regulamin danej szkoły, aby uniknąć dodatkowych kosztów takich jak obowiązkowe dokupienie 10 godzin jazdy.

4.        Sprawdzić w regulaminie, czy szkoła organizuje egzamin wewnętrzny, a jeżeli tak, to czy jest on bezpłatny.

5.        Sprawdzić, czy są ograniczenia ilości kilometrów pokonywanych w trakcie jazdy. Niektóre szkoły zastrzegają sobie limit, np. 10 czy 15 km jazdy w trakcie jednej godziny nauki.

6.        Sprawdzić dostępność placu manewrowego i stan techniczny, i wiek samochodów.

7.        Trzeba sprawdzić, jak i przez kogo prowadzone są zajęcia teoretyczne. Bywa, że zajęcia te są prowadzone przez osoby bez predyspozycji pedagogicznych, przez co są nudne i monotonne, trudno podczas nich się czegoś nauczyć. Szkolenie z pierwszej pomocy powinno być przeprowadzane “na żywo", a nie z płyty. Trudno nauczyć się ratować ludzi bez trenowania na podstawie filmu instruktażowego.

8.        Czy szkoła kształci kursantów w różnych warunkach, w korku i na drodze szybkiego ruchu, w dzień i po zmroku. Te elementy z pewnością wpłyną na bezpieczeństwo w trakcie jazdy już po egzaminie.

9.        Należy sprawdzić, jak duże doświadczenie ma instruktor, od jak dawna jest na rynku i jaki poziom zdawalności mają jego uczniowie. Trzeba sprawdzić opinie tych, którzy z usług tej szkoły już korzystali. Co sądzą o szkoleniu i o instruktorach.

10.     Zapytaj o możliwość tzw. jazd obserwacyjnych. Polegają one na jeździe w samochodzie szkoleniowym jako pasażer. Daje to możliwość sprawdzenia kompetencji instruktora, sposobu jego komunikowania się z kursantem. Takie jazy nie powinny być płatne.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
17.7.2014
Dlaczego ignorujemy buspasy
Kategorie:  » buspasy

 

(498-30 fot. jola michasiewicz)

 

Ignorowanie buspasów przez kierowców nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem. Bo mamy we krwi lekki stosunek do przepisów. Taka już nasza natura, że jak tylko gdzieś możemy pokombinować, to korzystamy z tego pełnymi garściami. Czy to jednak oznacza, że należy do tego podchodzić z pobłażaniem? Absolutnie nie! – ocenia “Gazeta pl Bydgoszcz”. Dlaczego właściwie ignorujemy buspasy?

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
17.7.2014
Polacy coraz częściej jeżdżą po narkotykach

Czy Polacy coraz częściej jeżdżą po narkotykach? Kilka dni wcześniej celebryta właśnie pod wpływem narkotyków (w tym wypadku kokainy) zabił na pasach przechodzącą przy włączonym zielonym świetle, pieszą. W październiku 2012 roku 21-letnia kobieta potrąciła na przejściu dla pieszych 10- i 11-latka. Chłopcy zginęli, kobieta nawet nie hamowała, okazało się że była pod wpływem amfetaminy. W ilu przypadkach na szczęście nie doszło do tragedii, a kierowcy nie zostali zatrzymani?

Problemem zajmują się naukowcy w ramach programu DRUID. To największy naukowo-badawczy program w Unii Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeprowadzono go w latach 2007-2009 roku, a wzięło w nim udział 19 krajów członkowskich. W Polsce badania zrealizowały trzy instytucje: Instytut Transportu Samochodowego, Instytut Ekspertyz Sądowych oraz Komenda Główna Policji. W badanej grupie 4026 przeanalizowanych toksykologicznie osób legalne i nielegalne narkotyki znaleziono u 102 osób (2,53 % ogółu zbadanych kierowców). Stosując przyjęte wcześniej oszacowania można powiedzieć, że po polskich drogach porusza się ok. 330 tys. kierowców prowadzących pojazd po spożyciu substancji psychoaktywnej innej niż alkohol! Najczęściej kierowcy prowadzili po spożyciu, marihuany, haszyszu i amfetaminy.

Przypomnijmy - jazda pod wpływem narkotyków jest karana dotkliwiej niż jazda pod wpływem alkoholu. Z definicji jest bo wiem przestępstwo, nie jest mierzony poziom narkotyku, a więc nie jest tak, że niewielkie stężenie - jak w przypadku alkoholu - jest wykroczeniem. Wykrycie narkotyku u kierowcy oznacza popełnienie przestępstwa, które, zgodnie z art. 178a §1. kodeksu karnego, karane jest grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności do lat 2. Z kolei za spowodowanie wypadku grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnia utrata prawa jazdy. Jeśli kierowca w chwili kolizji lub wypadku był pod wpływem narkotyków, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z polisy AC, zaś wypłaty z OC będą następnie egzekwowane od kierowcy (tzw. regres ubezpieczeniowy).

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
18.7.2014
Alkohol za kierownicą. NIE ZGADZAM SIĘ! A Ty?
Kategorie:  » pijani kierowcy  » alkohol

 

(498-33)

Samorząd województwa zachodniopomorskiego rozpoczął kampanię “Alkohol za kierownicą - nie zgadzam się!”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na problem prowadzenia samochodów po alkoholu oraz brak sprzeciwu otoczenia wobec takiego zachowania. Wśród partnerów akcji Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie.

W przygotowanym spocie widzimy konsekwencje wypadku spowodowanego przez nietrzeźwego kierowcę wiozącego grupę przyjaciół. Narratorem historii jest pasażer, który jako jedyny przeżył wypadek. Na Facebooku stworzono profil “Alkohol za kierownicą”, gdzie przekazywane są informacje dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Regularnie emitowane będą tam też wiadomości na temat wpływu alkoholu na kierowcę, konsekwencji karnych, sposobów interwencji oraz dobrych praktyk asertywnego zachowania. Kolejnymi narzędziami kampanii są plakaty, które zobaczyć można m.in. w klubach i dyskotekach. Trafiły one do wszystkich gmin Pomorza Zachodniego; uwidoczniono je na dystrybutorach stacji benzynowych. Kampania będzie trwała przez cały okres wakacyjny.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
18.7.2014
Na mazowieckich drogach nie jest dobrze
Kategorie:  » bezpieczeństwo ruchu drogowego  » drogi

Mazowiecki Urząd Wojewódzki (Wydział Kontroli) przygotował raport nt. zarządzania ruchem na drogach w woj. mazowieckim powstał na podstawie kontroli przeprowadzonych w latach 2012-2013. Objęły one 13 spośród 43 samorządów z województwa mazowieckiego. Zbadano 106 odcinków dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Oceniono m.in. zarządzanie ruchem na drogach przez odpowiednie władze, zgodność organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami oraz jej wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Ustalenia: na 80 proc. skontrolowanych odcinkach dróg stwierdzono co najmniej jeden przypadek nieczytelnego lub źle widocznego oznakowania. Na 75 proc. - umieszczenia znaków w sposób niezgodny z warunkami technicznymi, na 73 proc. - niezgodności oznakowania z projektem. Na 42 proc. skontrolowanych odcinków dróg brakowało zatwierdzonej organizacji ruchu. Główne przyczyny to zbyt rzadkie kontrole przeprowadzane przez uprawnione władze oraz nieposiadanie przez starostów projektów kompleksowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych. We wnioskach raportu podkreślono m.in., że brakuje przepisów, które jednoznacznie wskazywałyby, kto jest odpowiedzialny za objęcie wszystkich dróg na danym terenie projektami organizacji ruchu. W raporcie negatywnie oceniano wywiązywanie się zarządzającego ruchem z obowiązku prowadzenia kontroli znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazano na konieczność współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i gminnym, a także policją, która posiada dane i wiedzę na temat najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach.

Istotne jest budowanie świadomości współodpowiedzialności wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces zarządzania ruchem na drogach, ponieważ właściwa organizacja jest ważna dla bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Należy jednak pamiętać, że poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym uwarunkowany jest przede wszystkim zachowaniem uczestników ruchu drogowego oraz stanem technicznym dróg i pojazdów - powiedział Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

 

Nieprawidłowości stwierdzane w toku oględzin odcinków dróg

*W odniesieniu do 62 odcinków dróg, które posiadały zatwierdzoną organizację ruchu.

(498-8 Rys. Z Raportu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)

(498-9 Rysz. Z Raportu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
18.7.2014
Skorzystaj z automatu z alkotestem
Kategorie:  » pijani kierowcy  » alkohol  » alkomaty

W Zielonej Górze uruchomiono siedem automatów z jednorazowymi alkomatami. - Skuteczne i proste w użyciu - zachwala je Filip Gryko, miejski radny i inicjator pomysłu. Policjanci co do skuteczności tanich alkomatów są zdystansowani. Ich cena ma oscylować w granicach 5 zł za opakowanie. Alkomaty mają mieć atest tego samego urzędu, który zajmuje się atestowaniem alkomatów dla policji - twierdzi pomyslodawca. Pod uwagę brane są również alkomaty stacjonarne, które mierzą zawartość alkoholu na zasadzie wdmuchiwania powietrza do środka. - Są jednak za drogie, cena jednego to nawet 6 tys. zł - mówi rady Gryko. Tymczasem urządzenie sprzedające alkomaty kosztuje około 1,5 tys. zł. Dla stacjonarnych alkomatów niezbędny jest również monitoring. Oznacza to, że mogłyby stanąć tylko w miejscach, które obejmują sprawne kamery miejskiego monitoringu - donosi “Gazeta Lubuska”.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
19.7.2014
Tragiczny wypadek na autostradzie. Czy szkolą w zakresie techniki jazdy autostradami?

 

(498-43)

 

W nocy na niemieckiej autostradzie A4 pod Dreznem doszło do tragicznego wypadku z udziałem polskiego autokaru, polskiego minibusa i ukraińskiego autokaru - poinformowała ambasada RP w Berlinie. Wśród ofiar 10 śmiertelnych, a 69 jest rannych. To kolejny wypadek autokaru firmy Sindbad pod Dreznem - informuje PAP. Z informacji prasowej zamieszczonej na stronie internetowej drezdeńskiej policji wynika, że w wypadku uczestniczyły autokary z Polski i Ukrainy oraz polski minibus. Polski autobus miał uderzyć w tył ukraińskiego autokaru, przebić barierki dzielące pasy ruchu i zderzyć się z nadjeżdżającym z przeciwnego kierunku minibusem, a następnie stoczyć się z nasypu. Polska firma przewozowa Sindbad poinformowała, że w wypadku uczestniczył jej dwupokładowy autokar, który realizował przejazd regularny na trasie z Polski do Niemiec. Pojazd prowadziła doświadczona załoga dwóch kierowców wraz z pilotem. Pojazd miał badania wykonane 8 lipca tego roku, ważne do stycznia 2015 r. Nadto - jak podała ITD. - firma, której autokar uległ wypadkowi była wielokrotnie kontrolowana. - Firma Sindbad była kontrolowana 99 razy w okresie ostatnich 2,5 roku i jedynie w ośmiu przypadkach były nałożone mandaty karne za drobne naruszenia, jedna decyzja administracyjna nałożona na przewoźnika - powiedział Alvin Gajadhur z Inspekcji Transportu Drogowego. Poinformował, że w 2014 r. inspekcja kontrolowała autokary firmy Sindbad 26 razy. - Nie wykryliśmy ani jednego naruszenia, żadna kontrola nie skończyła się decyzją administracyjną ani mandatem nałożonym na kierowców - podkreślił Gajadhur. Przypomniał też, że w 2013 r. inspekcja przeprowadziła 43 kontrole przedsiębiorstwa Sindbad, a w 2012 r. - 30 kontroli. Przyczyny wypadku bada Policja w Niemczech. Kierowca może usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Jak przypomina PAP wypadek autokaru firmy Sindbad na A4 pod Dreznem nie wydarzyła sie pierwszy raz. Do poprzedniego doszło 2 lata temu, w czerwcu, niedaleko miejsca dzisiejszego wypadku - między zjazdami na Dresden-Altstadt i Dresden-West. Poszkodowanych było wtedy 25 osób.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
20.7.2014
MSW: będzie też e-usługa “Sprawdź szkołę jazdy”

W ostatnich numerach informowaliśmy o uruchomieniu e-usług MSW (“Historia pojazdu” i “Bezpieczny autobus”), dzisiaj donosimy o kolejnej bezpłatnej e-usłudze. Otóż jak się dowiadujemy resort spraw wewnętrznych pracuje nad wprowadzeniem programu pozwalającego sprawdzić w Internecie liczbę własnych punktów nazywanych karnymi czy opłacić mandat on-line. Zakończenie prac zaplanowano na rok 2016. Projekt założeń do projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym trafił do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Rozwój e-usług jest możliwy dzięki modernizacji systemu informatycznego Centralnej Ewidencji CEPiK. Termin zakończenia prac programistycznych zaplanowany jest na 2016 r. "Dostęp online dla kierowców do własnych danych umożliwi bieżące monitorowanie informacji na temat zastosowanych wobec kierowcy kar i ograniczeń. Będzie można sprawdzić liczbę własnych punktów karnych oraz opłacić online mandat" - informuje MSW. W sieci mają być gromadzone informacje o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych pojazdów: zakończonych wynikiem pozytywnym, negatywnym, ukończonych, nieukończonych, pojazdów zarejestrowanych, pojazdów niezarejestrowanych. Będzie można także dowiedzieć się, czy sprawdzany pojazd uczestniczył w poważnym wypadku drogowym. Usługa "Udostępnij dane pracodawcy" ma zapewnić weryfikację uprawnień kierowcy. Pozwoli uniknąć sytuacji, w których przedsiębiorcy udostępniają służbowe samochody swoim pracownikom, którzy nie posiadają ważnych uprawnień.

Dostępna będzie także usługa "Sprawdź szkołę jazdy", która - jak informuje resort spraw wewnętrznych na swoich stronach - ma pozwolić na ocenę jakości kształcenia szkół nauki jazdy przez kursantów. Czy rzeczywiście zwiększy to konkurencyjność szkół jazdy i przyczyni się do zwiększenia jakości świadczenia przez nie usług na polskim rynku?

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
20.7.2014
To był wypadek mający znamiona zamachu terrorystycznego

 

 

 

(498-21 i 31-32)

 

Sopot, tuż przed północą w spacerujących po ul. Bohaterów Monte Cassino (tzw. Moniak) i dalej Molo, honda civic wjeżdża pirat drogowy. Potrąca także siedzących przy stolikach. To 32-letni - jak ustalono później - mieszkaniec Redy. Potrącił kilkanaście osób. Jak relacjonowali świadkowie, jechał z prędkością ok. 60 km/godz., uderzał ludzi i jechał dalej. Dojechał do mola, rozbił bramki wejściowe, wjechał w tłum osób, które oglądały film w kinie letnim, dojechał do końca drewnianej części pomostu, zawrócił i znów popędził w górę. Rozbił się dopiero w ogródku piwnym na wysokości SPATIF-u. Ucierpiało 14 osób. Próbującego uciekać mężczyznę zatrzymali przechodnie i oddali w ręce policji. Mężczyzna był trzeźwy. "Dużo jednak wskazuje na to, że był pod wpływem środków odurzających" - dodała Kamińska. O tym, czy kierowca zażywał narkotyki przesądzą ostatecznie wyniki badań krwi i moczu - poinformowała rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Sopocie Karina Kamińska. Policja wstępnie kwalifikuje zdarzenie jako wypadek komunikacyjny. Kwalifikacja może się zmienić na spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Zacytujmy tu znaczące oświadczenie: - To bezprecedensowy wypadek, mający znamiona zamachu terrorystycznego, który dotychczas nie miał miejsca w naszym mieście i, miejmy nadzieję, nigdy się nie powtórzy - napisał w oświadczeniu prezydent Sopotu Jacek Karnowski.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
20.7.2014
W Paryżu system rowerów publicznych dla dzieci
Kategorie:  » rowerzyści  » Francja

 

(498-40)

 

Czym skorupka za młodu..., z tej zasady wyszły władze Paryża i podjęły decyzję o otwarciu pierwszego na świecie systemu rowerów publicznych dla dzieci pn. Petit Velib. Tymczasem w systemie jest 300 rowerów dostępnych w różnych lokalizacjach (szczególnie parków, czy ciągów spacerowych, promenad itd.). Oferta adresowana jest do klientów w wieku od dwóch do ...nastu lat (cztery rodzaje rowerów). Od lat w Paryżu ku zadowoleniu paryżan, ale taż odwiedzających miasto turystów funkcjonuje VELIB – system samoobsługowy wypożyczalni rowerów. Ceny wynajmu zaczynają się od 4 euro (udostępniane są również kaski). Mer Paryża - Anne Hidalgo, powiedziała: P'tit Vélib` to kolejny krok w otwieraniu się naszego miasta dla wszystkich dzieci, które w nim mieszkają bądź je odwiedzają. A promowanie wśród najmłodszych dzieci tego najbardziej przyjaznego ekologicznie środka transportu przyczyni się do tego, że Paryż w przyszłości stanie się bardziej otwarty na wprowadzanie czystszego, niskoemisyjnego transportu.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi
pytania i odpowiedzi
20.7.2014
Z. Drexler: o zawracaniu i ustępowaniu pierwszeństwa wjeżdżającym z drogi podporządkowanej

Pytanie: Szanowna redakcjo, zwracam się do Was z prośbą o wyjaśnienie oraz interpretację przepisów odnośnie zawracania. Niestety w ostatnim czasie spotkałem się z różną interpretacją odnośnie pierwszeństwa na skrzyżowaniu podczas wykonywania manewru zawracania. Przeszukałem fora internetowe jednak w dalszym ciągu mam pewne wątpliwości. Mianowicie chodzi o to w jakiej kolejności na skrzyżowaniu z ustalonym pierwszeństwem przejazdu należy wykonać manewr zawracania. W kodeksie drogowym, którego autorem jest Pan Zbigniew Drexler, pt. "Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem" wydanie III, w komentarzu do art. 22 pkt 6 jest napisane: "Należy zauważyć, że w komentowanej ustawie pominięto, obowiązujący przez wiele lat, przepis zobowiązujący zawracającego do ustąpienia pierwszeństwa również pojazdom wjeżdżającym z drogi podporządkowanej. A zatem pojazdowi zawracającemu na drodze z pierwszeństwem powinien ustąpić kierujący wjeżdżający na nią z drogi podporządkowanej, a to oznacza obowiązek starannej obserwacji przez niego pojazdów z włączonym lewym kierunkowskazem na drodze z pierwszeństwem. Musi bowiem upewnić się, czy pojazd ten skręca, czy zawraca." Moim zdaniem jasno i czytelnie wynika z tego, iż pojazd jadący drogą z pierwszeństwem przejazdu wykonując na skrzyżowaniu z drogami podporządkowanymi manewr zawracania ma pierwszeństwo przed pojazdami znajdującymi się na drodze podporządkowanej. Poniżej przedstawię ilustracje (rys. 1, rys. 2, rys. 3), które obrazują powyższą sytuację.

 

 

Rys. 1. Droga z pierwszeństwem przejazdu jest drogą jedno jezdniową.

 

 

Rys. 2. Ciąg dalszy wykonywania manewru zawracania.

 

 

Rys. 3. Koniec manewru zawracania. Niebieski pojazd będąc na drodze z pierwszeństwem przejazdu wykonał manewr zawracania. Pojazd czerwony znajdujący się na drodze podporządkowanej przejechał przez skrzyżowanie dopiero w momencie, gdy pojazd niebieski zakończył swój manewr. Jednak jak zachować się na skrzyżowaniu, gdy mamy drogę dwujezdniową. Poniżej dwie sytuacje. Sytuacja pierwsza to sytuacja, którą znalazłem na jednym z forum.

 

 

Rys. 4. Zdjęcie skrzyżowania. "Poprzeczna ulica (jak widać po oznakowaniu poziomym) jest ulicą z pierwszeństwem przejazdu. Gdy dochodzi do wyjazdu z naprzeciwka dwóch pojazdów (z dróg podporządkowanych) lub gdy jeden wyjeżdża z drogi podporządkowanej a drugi zawraca z drogi z pierwszeństwem (i musi się zatrzymać na środku), zaczyna się loteria - kierowcy nie wiedzą kto ma pierwszeństwo przejazdu.

 

O rozwiązanie zagadki poprosiliśmy podinspektora Armanda Koniecznego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Oto jego interpretacja: W tej sytuacji nie powinno być wątpliwości. Pierwszy powinien przejechać pojazd A. Kierowca z auta B skręca w lewo i ma obowiązek przepuścić pojazdy jadące z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcające w prawo." Dla mnie ta sytuacja również jest jasna i zrozumiała. Kierowca pojazdu B ma na swoim pasie poziomy znak ustąp pierwszeństwa i razem z pojazdem A są na równorzędnej drodze, dlatego stosujemy przepis, który nakazuje nam przepuścić pojazdy jadące z kierunku przeciwnego na wprost bądź skręcające w prawo.

Sytuacja druga - to sytuacja, która jest dla mnie niejasna i w przypadku której spotkałem się z różnymi interpretacjami.

Mamy skrzyżowanie dróg z drogami podporządkowanymi. Droga z pierwszeństwem jest drogą dwujezdniową. Jadąc drogą z pierwszeństwem (aleja Legionów), chcemy zawrócić na skrzyżowaniu z ulicą Woźniaka (poniżej rys.5 z opisem sytuacji, dla lepszego zobrazowania skrzyżowania można wykorzystać maps.google.pl wpisując Aleja Legionów, Bytom - zostaniemy przeniesieni dokładnie na to skrzyżowanie). Pojazd A był na drodze z pierwszeństwem, jednak wjechał na fragment jezdni, który oddziela kierunki jazdy. Na tym odcinku nie ma wyznaczonych znaków poziomych informujących o pierwszeństwie - jak to miało miejsce w sytuacji nr 1 (można to zobaczyć na rys. 6). W tej chwili na skrzyżowaniu znajduje się również pojazd B (na drodze podporządkowanej), który zamierza skręcić w prawo.

Który pojazd w tej sytuacji ma pierwszeństwo? Czy pojazd A, ponieważ wykonuje manewr zawracania będąc na drodze z pierwszeństwem, czy też pojazd B, któremu pojazd A zgodnie z art. 25 ma obowiązek "ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającego w prawo".

Ponadto jak wyglądałaby sytuacja, gdyby pojazd B chciał skręcić w lewo i wjechać na fragment jezdni oddzielającej kierunki? ostatnia sytuacja, jak wyglądałby przejazd, gdyby pojazd A nie jechał aleją Legionów, tylko wyjeżdżał z poniżej usytuowanej ul. Woźniaka, która jest drogą jednokierunkową? Moim zdaniem gdyby pojazd A był przed znakiem stop, pojazd B miałby pierwszeństwo w myśl art. 25, jednak jak dojedzie do pozycj, w której znajduje się na rysunku to znowu mamy niejasność dot. pierwszeństwa.

 

 

 

Rys. 5.

 

 

Rys. 6. (498-10-16. Rysunki przesłane przez autora pytania)

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc przy rozwiązaniu tej dość problematycznej sytuacji. Mam nadzieję, że któryś z Państwa ekspertów jednoznacznie wyjaśni jak zachowywać się na takich i podobnych skrzyżowaniach podczas zawracania. Pozdrawiam, Wasz czytelnik Łukasz

Odpowiedź: Aby wyjaśnić wątpliwości przedstawione przez p. Łukasza chcę zwrócić uwagę na to, że ustawa Prawo o ruchu drogowym nie zawiera przepisów szczegółowych dotyczących zawracania. W art. 22 ust. 6 znajdujemy jedynie postanowienia określające drogi lub ich odcinki, na których zawracanie jest bezwarunkowo zabronione (pkt 1-3) oraz jeden zakaz (pkt 4) generalny, jednak fakultatywny, zabraniający zawracania “w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.”

Dla tego manewru nie ma określonego sposobu postępowania, jak to przewidziano dla skręcania, np. zajęcie odpowiedniego pasa ruchu przed wykonaniem manewru. Kierujący pojazdem, na podstawie istniejących warunków (szerokości jezdni, wymiarów pojazdu, natężenia ruchu) musi sam ocenić, czy może w danym miejscu zawrócić i w jaki sposób? Czy może tego dokonać między skrzyżowaniami, czy na skrzyżowaniu? Jeżeli zaś nie może spełnić warunków przytoczonych wyżej w pkt 4, to zamiast zawrócić musi pojechać innymi drogami.

Zajmując się przez ponad 30 lat w Ministerstwie Komunikacji (Transportu) przepisami ruchu drogowego spowodowałem wprowadzenie do ustawy z 1983 r. przepisu stanowiącego, że zawracając kierujący ma ustąpić pierwszeństwa również wjeżdżającym z drogi podporządkowanej. Regulacja ta właśnie miała na celu zapobieżenie wątpliwościom dziś ponownie powstającym, którym p. Łukasz poświęcił swój obszerny list. Niestety autorzy nowej ustawy z 1997 r., która okazała się największym bublem w historii prawodawstwa o ruchu drogowym, regulację z 1983 r. usunęli. I oto znów na rozległych skrzyżowaniach, zwłaszcza dróg dwujezdniowych mamy “łamigłówki”, które najdobitniej ilustruje rys. 5 dołączony do listu.

Zauważmy, że w miejscu, w którym widzimy na środku skrzyżowania zawracający na ul. Legionów pojazd A, może również znaleźć się skręcający w lewo, jadący “od dołu” z ulicy podporządkowanej inny pojazd. I oto – zgodnie z obecną regulacją - kierujący pojazdem zawracającym ma pierwszeństwo wobec pojazdu B, który może skręcać w prawo (jak pokazano) lub jechać prosto, natomiast znajdujący się w tym samym miejscu kierujący pojazdem skręcającym w lewo, musi ustąpić pojazdowi B. Czy można wymagać, aby w takich warunkach, kierujący pojazdem B orientował się czy pojazd symbolizowany literą A, jest pojazdem zawracającym, czy skręcającym w lewo jadąc (z dołu) z kierunku przeciwnego?

Jedyna rada, jaką - mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu – mogę przekazać, to taka, aby kierujący zawracający na drodze z pierwszeństwem w pokazanej tu sytuacji (podobnie jest na rys. 4) nie korzystał z przysługującego mu formalnie pierwszeństwa i postępował tak, jak regulowała to ustawa z 1983 roku. Niestety obecnie przepis “kłóci się” tu z praktyką. Na pocieszenie mogę przekazać nieoficjalną informację, że resort transportu rozważa przywrócenie poprzedniej regulacji.

Odpowiedzi udzielił:

 Zbigniew Drexler, ekspert z zakresu prawa o ruchu drogowym, autor książek

 (496-35 fot. jola michasiewicz)

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
20.7.2014
Uwaga instruktorzy! Uwaga egzaminatorzy! BEZPŁATNE SZKOLENIA. Ekojazda - INWESTYCJA W OSZCZĘDNOŚĆ

 

 

Szkoła Jazdy Renault serdecznie zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków UE, w ramach którego 300 osób ze średnich, małych i mikro firm (w tym również osoby samozatrudnione) może za darmo odbyć szkolenie w zakresie technik ekojazdy samochodem osobowym oraz otrzymać doradztwo w dziedzinie tego, jak uczynić z ecodrivingu trwały element kultury organizacyjnej firmy.

 

Udział w projekcie jest otwarty dla firm z sektora MŚP z całej Polski.

 

Szkolenia są jednodniowe i odbywają się w 6-osobowych grupach, w siedzibie Szkoły Jazdy Renault w Warszawie.

 

Praktyczna część szkolenia odbywa się na samochodach Renault Megane zapewnionych przez SJR. Podczas jazd wykorzystywany jest unikalny system telemetrycznego pomiaru techniki jazdy kierowcy.

 

SJR zapewnia także: materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, noclegi dla osób spoza woj. mazowieckiego, certyfikat ukończenia kursu. Koszty dojazdu na szkolenie uczestnicy pokrywają sami.

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w szkoleniu, zapraszamy do zgłoszeń za pośrednictwem strony www projektu: http://www.szkolajazdyrenault.pl/ekojazda-inwestycja-w-oszczednosc

 

Dagmara Kubiak, Kierownik Projektu “Ekojazda – inwestycja w oszczędność”

tel. (22) 499 51 64, dagmara.kubiak@szkolajazdyrenault.pl

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

SZKOLENIA BEZPŁATNE

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
21.7.2014
ePD to kompletna baza aktów: rzeczywistych, ujednolicanych, projektów
Kategorie:  » e-PrawoDrogowe  » akty prawne

 

(495-00)

 

ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, Monitorach Polskich, Dziennikach Urzędowych itp. publikacjach, jak i te dostępne w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej. Znajdziecie tam ułożone w przejrzystym układzie akty ujednolicane - regularnie, co dwa tygodnie. Oryginalnym uzupełnieniem są dodatki obejmujące projekty ustaw, rozporządzeń z ich uzasadnieniami, dyrektyw itd. Akty udostępniane są w wersji tekstowej, z możliwością pełnej edycji. Dla ułatwienia pracy z tekstami dostępne są różnorodne systemy wyszukiwania: słów, fraz, fragmentów, aktów. Program przyjazny i niezwykle łatwy w obsłudze. Tak więc, dzięki systematycznej pracy zespołu redakcyjnego abonenci ePD otrzymują oryginalny i kompletny zestaw.

 

Cena licencji na 1 stanowisko - 80,49 zł (netto) 99,00 zł (brutto)

Zamów: 502-659-431

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
21.7.2014
Ogłaszaj swoje oferty, usługi...

 

 

Witamy, proponujemy kolejną bezpłatną usługę. Na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS proponujemy zamieszczanie krótkich ogłoszeń. Ogłoszenia, komunikaty czy informacje tematycznie powinny być ściśle związane z tematyką serwisu. Także w ten sposób chcemy Państwu ułatwiać dostęp do wszelkich informacji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Redakcja zastrzega sobie prawo regulacji terminów publikacji przesyłanych materiałów, a także prawo odmowy ich umieszczenia w ramach newsa. Oferta nasza nie dotyczy informacji handlowych.

Przyślij swoje ogłoszenie: tygodnik@prawodrogowe.pl

 

 

Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
egzamin na prawo jazdy - word, egzaminatorzy word w Suwałkach word w Suwałkach word w Poznaniu