Dziś jest 26 listopada 2014, imieniny Leona, Leonarda, Lesławy.
Wydawca - Grupa IMAGE Sp. z o.o.Prawo Drogowe@NEWS
 
Oferujemy Państwu zbiór serwisów informacyjnych PRAWO DROGOWE@NEWS. Dzięki świadczonej Państwu usłudze piar-u (przeglądanie prasy i internetu) będziecie otrzymywali raz w tygodniu informacje dotyczące:
  • projektowanych, dyskutowanych, uchwalonych, opublikowanymi i wchodzących w życie aktów prawnych z zakresu prawa drogowego, transportu i drogownictwa,
  • bezpieczeństwa, zmieniających się zasadach i wszelkich innych wydarzeń z zakresu ruchu i drogownictwa,
  • informacje międzynarodowe, krajowe, regionalne,
  • zagadnień zawartych w przesyłanych nam pytaniach.
R E K L A M A


4.11.2014 - 23.11.2014 (0506/27/2014)        Pobierz numer
o kierowcach zawodowych chorych na cukrzycę i padaczkę, “stalowe linki”: to incydentalne zachowanie wyjaśnia zapytany resort; skazani w aferze korupcyjnej za “kupowanie” prawa jazdy nadal jeżdżą, nie ma wniosku o cofnięcie uprawnień; Trybunał Konstytucyjny dał resortowi infrastruktury czas do 30 czerwca 2015 r. na nowelę rozporządzenia o znakach drogowych (dot. określonych uprawnień kierowców niepełnosprawnych); chcą poprawy systemu szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych (projekt noweli ustawy o kierujących pojazdami); resort spraw wewnętrznych informuje o wzroście zatrzymań praw jazdy; o ilości wystawianych mandatów, a także o e-usłudze “SPRAWDŹ SZKOŁĘ JAZDY”; jest publikacja rozporządzenia w sprawie komisji weryfikacyjnej, rekomendującej pytania testowe do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy ministrowi; podsumowanie sezonu motocyklowego, resort transportu o bezpieczeństwie na polskich drogach; o polskich drogach i bezpieczeństwie na nich - resort transportu; podsumowanie minionego sezonu motocyklowego; BRD do MSW - wnioskuje NIK w swoim raporcie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego; i resort MSW - komunikat w sprawie informacji NIK o bezpieczeństwie w ruchu drogowym; o śmierci kandydata na motocyklistę - miał padaczkę; a jednak. Ośrodki szkolenia nie chcą zdającym egzamin udostępniać swoich pojazdów; zdawalność w niektórych ośrodkach egzaminowania; o...
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
kronika legislacyjna
3.11.2014
Zginęło 13. osób. Wyroki więzienia w zawieszeniu

Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał wyroki skazujące dwie osoby postawione w stan oskarżenia w procesie związanym z wypadkiem autokaru z licealistami k. Jeżewa (Podlaskie). Przypomnijmy wypadek miał miejsce 30 września 2005 r., stanowił najpoważniejszą katastrofę drogową w regionie, zginęło trzynaście osób (dziesięcioro uczniów-maturzystów, dwaj kierowcy autokaru oraz kierowca lawety z którą doszło do zderzenia), 42 osoby były ranne. Autokar jadący z Białegostoku do Częstochowy zjechał na przeciwny pas ruchu, zderzył się czołowo z ciężarową lawetą i stanął w płomieniach. W stan oskarżenia postawiono małżonków Z. - właścicieli agencji turystycznej wynajmującej autokar. Orzeczono kary dwóch lat oraz roku i ośmiu miesięcy więzienia w zawieszeniu na 4 lata oraz grzywny. Prokurator wskazywał na nieprawidłowości związane z działalnością tej firmy. Sąd jednocześnie uniewinnił oskarżonych od zarzutu sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy drogowej poprzez dopuszczenie do pracy kierowców, którzy z powodów zdrowotnych nie powinni mieć uprawnień zawodowych do prowadzenia autokarów i ciężarówek (kierowca miał padaczkę, a jego zmiennik - cukrzycę). Sąd uznał, iż postawiony przez prokuraturę zarzut związany wprost z wypadkiem, to "zarzut za daleko idący". Sędzia Marek Dąbrowski uzasadniał, że w działaniu właścicieli biura "nie było znamienia bezpośredniości". Wyrok jest nieprawomocny.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
3.11.2014
“Stalowe linki”: to incydentalne zachowanie

 

 

 

Posłowie Józef Lassota (fot.) oraz Lidia Gądek w interpelacji adresowanej do kierownika resortu spraw wewnętrznych zapytał o ewentualne przypadki jazdy na motocyklu z tzw. “pętlą śmierci” na szyi oraz o ewentualne przyszłe uregulowania zakazujące takich praktyk. Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Grzegorz Karpiński, który poinformował iż policja odnotowała tylko jeden śmiertelny wypadek motocyklisty (Warszawa), w którym zgon został spowodowany właśnie tzw. “pętlą śmierci”. Odpowiadając na kolejne z pytań czytamy: “z uwagi na incydentalny charakter wskazanego zachowania nie zachodzi potrzeba dokonania zmian w obowiązującym ustawodawstwie.

Czytelnicy tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS, a także motocykliści jednego z portali zgłosili wątpliwość, czy takie zdarzenie miało kiedykolwiek miejsce. Niestety już wiemy, że miało. I oby jako incydent pozostało.

(506-12-13)

 

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
4.11.2014
Do MSW ws. postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy
Kategorie:  » mandaty  » punkty karne

W wystąpieniu Rzecznik przedstawia zastrzeżenia dotyczące konstytucyjności przepisu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Kwestionowana regulacja rozporządzenia wyłącza możliwość zmniejszenia liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w wyniku odbytego szkolenia w stosunku do kierowcy wpisanego do ewidencji, który zgromadził 24 punkty z tytułu tych naruszeń. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że rozporządzenie nie może w dowolny sposób uzupełniać ani modyfikować treści ustawy, nawet jeśli za takim rozwiązaniem przemawiają względy celowościowe, czy też potrzeby związane z rozstrzyganiem konkretnych problemów prawnych. W wyjątkowych sytuacjach upoważnienie ustawowe może zezwalać na modyfikację treści ustawy za pomocą rozporządzenia, ale pozwolenie to musi być wyrażone wprost w przepisie upoważniającym. W ustawie Prawo o ruchu drogowym ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą uczestnictwo w szkoleniu powoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Wyjątek od tej zasady dotyczy kierowców w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy. Zakładając racjonalność prawodawcy należy przyjąć, że skoro wspomniana zasada i wyjątek od niej zostały określone w ustawie, to prawodawca nie upoważnił ministra spraw wewnętrznych do określenia w drodze rozporządzenia innych wyjątków od tej zasady. Gdyby wolą prawodawcy było ustanowienie więcej niż jednego wyjątku od zasady zmniejszania liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego w wyniku odbytego szkolenia, prawodawca uczyniłby to zamieszczając stosowne unormowania w ustawie Prawo o ruchu drogowym. Unormowania dotyczące sfery praw i wolności jednostki, do których niewątpliwie należą przepisy przyznające kierowcom uprawnienie do odbycia szkolenia skutkującego zmniejszeniem liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego, są zastrzeżone dla materii ustawowej. Tego rodzaju regulacje nie mogą być zatem zamieszczone w akcie podustawowym, wydanym przez organ władzy wykonawczej. 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
4.11.2014
Masa całkowita pojazdu będzie miała określoną dopuszczalną wartość
Kategorie:  » pojazdy  » warunki techniczne pojazdów

Minister Infrastruktury i Rozwoju przesłał do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Termin zgłaszania uwag określono na 28 listopada br.

Podstawą prawną do wydania projektowanego rozporządzenia jest art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zaproponowane w przedkładanym projekcie rozporządzenia są w szczególności: efektem prac zespołu roboczego ad hoc ds. warunków technicznych pojazdów; wynikają z konieczności dostosowania przepisów krajowych do wymagań obowiązujących w całopojazdowej homologacji typu, aby zapobiec sytuacjom, w których wspólnotowe (UE) wymagania homologacyjne pojazdów będą różne niż krajowe warunki techniczne pojazdów, weryfikowane w toku okresowych badań technicznych pojazdów; dostosowaniem zapisów rozporządzenia do zmian jakie zaszły w regulacjach UE i EKG ONZ. W Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju został powołany zespół roboczy ad hoc celem analizy i wypracowania niezbędnych zmian w Dziale II (Wymiary, masy i naciski osi pojazdu) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, w skład którego weszli przedstawiciele Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, jednostek uprawnionych: Instytutu Transportu Samochodowego, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego, Przemysłowego Instytut Maszyn Budowlanych, Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL oraz Politechniki Warszawskiej. Zmiany w regulacjach UE i EKG ONZ w zakresie mas i wymiarów wymusiły konieczność uaktualnienia zapisów zawartych w nowelizowanym rozporządzeniu pod kątem zmienionych wartości mas i wymiarów, z uwzględnieniem wszystkich konfiguracji pojazdów.

Obowiązujący stan prawny nie określa dopuszczalnej wartości masy całkowitej pojazdu samochodowego o dowolnej liczbie osi większej niż trzy, czyli pojazdów samochodowych wieloosiowych. Podobnie obecne przepisy nie określą dopuszczalnej wartości masy całkowitej pojazdu członowego lub zespołu pojazdów o dowolnej liczbie osi większej niż cztery. W związku z powyższym w przepisach o warunkach technicznych, nie są obecnie uwzględnione dopuszczalne wartości mas i nacisków osi ww. pojazdów i zespołów pojazdów. Obecne przepisy nie regulują także dopuszczalnej długości m.in. pojazdów wolnobieżnych oraz ciągników rolniczych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
4.11.2014
Skazani za “kupowanie” prawa jazdy, nadal je mają i jeżdżą
Kategorie:  » korupcja  » prawo jazdy  » WORD

 

(506-7)

 

Dziennikarze “Gazety Krakowskiej” podjęli problem dotyczący kilkudziesięciu osób skazanych za kupowania pozytywnego wyniku egzaminu na prawo jazdy, którzy mimo wyroków (6-10 miesięcy więzienia, z zawieszeniem wykonania na 2-3 lata wobec dobrowolnego poddania się karze) - tak zdobyte uprawnienia do kierowania pojazdami nadal posiadają. To kuriozalny finał tej afery - podsumowują. Jak się dowiadujemy: “śledczy, którzy od roku tropią ten proceder, nie żądają powtórnego przeegzaminowania delikwentów. Sąd, wymierzając im kary, nie orzeka też odebrania praw jazdy, bo jak twierdzi... nie ma do tego prawa (nie było tu przypadku przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, co stanowi podstawę odebrania prawa jazdy). Do weryfikacji umiejętności skazanych nie kwapią się także urzędy, które wydały im uprawnienia do kierowania”. I przywołują konkrety: “w tarnowskim starostwie powiatowym, o powtórnych egzaminach dla dających łapówki nikt nawet w tej chwili nie myśli. Mimo że wśród przyznających się do korupcji są między innymi mieszkańcy powiatu tarnowskiego. Urzędnicy twierdzą jednak, że nie mają żadnej wiedzy o udowodnieniu im przestępstw. - Żeby rozstrzygnąć, czy należy unieważnić prawa jazdy, musielibyśmy mieć informacje o wyrokach sądu. Rozważymy teraz, czy o nie wystąpić - miała powiedzieć Izabela Sekulska z Wydziału Transportu i Komunikacji starostwa. Urząd Miasta Tarnowa nie anuluje praw jazdy skazanym. - Odbieralibyśmy te uprawnienia, gdyby taki wniosek zgłosiła prokuratura - informowało biuro prasowe UMT - jak czytamy w “Gazecie pl”. I przywołane wyjaśnienie śledczych: Co takiego się wydarzyło, że teraz takich kroków nie podejmują? - Ta kwestia była przedmiotem rozważań. To, że ktoś wręczył korzyść w zamian za uzyskanie prawa jazdy, nie oznacza jednak automatycznie, że w rzeczywistości nie posiadał takich kwalifikacji - twierdzi prokurator Mieczysław Dzięgiel z Prokuratury Okręgowej w Tarnowie. Przebiegu egzaminów nie da się zweryfikować, bo nagrania z nich przechowywano tylko przez trzy tygodnie. Dopiero po aferze okres ten wydłużono do pięciu lat. Ośrodek egzaminowania wskazuje na kompetencje rzędów wydających paw jazdy. A kierowcy, którzy mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego jeżdżą.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
4.11.2014
Trybunał Konstytucyjny dał resortowi czas do 30 czerwca 2015 r.

 

(505-10)

 

Komunikat: Ograniczanie uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju (U 4/14)

 

Ograniczenie uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju są niezgodne z konstytucją.

4 listopada 2014 r. o godz. 900 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący ograniczenia uprawnień osób niepełnosprawnych kierujących pojazdami do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że pkt 3.1.2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w części zawierającej zdanie: “Jeżeli warunki lokalne uzasadniają ujęcie zakazami wynikającymi z tych znaków również uprawnione osoby niepełnosprawne o ograniczonej sprawności ruchowej, to pod znakiem należy umieścić tabliczkę z napisem: ŤDotyczy także niepełnosprawnychť”, jest niezgodny z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze konstytucji.

Powyższy przepis we wskazanym zakresie traci moc obowiązującą z upływem 30 czerwca 2015 r.

Materia upoważnienia zawartego w  art. 7 ust. 3 prawa o ruchu drogowym dotyczy, w zakresie odnoszącym się do znaków drogowych, wyłącznie ich warunków technicznych oraz warunków umieszczania ich na drogach i nie obejmuje uprawnień określonej kategorii uczestników ruchu drogowego do tego, aby stosować się bądź nie stosować się do tych znaków drogowych. Organ władzy wykonawczej nie uzyskał od ustawodawcy kompetencji do wprowadzenia w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zezwolenia na umieszczanie na drogach pod niektórymi znakami drogowymi tabliczki z napisem “Dotyczy także niepełnosprawnych”. Uregulowanie w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 7 ust. 3 prawa o ruchu drogowym, w jakim zakresie osoby niepełnosprawne mogą niestosować się do niektórych znaków, nastąpiło zatem bez umocowania ustawowego.

Zakwestionowane uregulowanie jest także niezgodne z art. 8 ust. l prawa o ruchu drogowym przewidującym, że osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami o których mowa w art. 7 ust. 2 tej ustawy.

Konsekwencją orzeczenia o niezgodności zaskarżonego uregulowania ze wskazanymi powyżej przepisami prawa o ruchu drogowym musi być stwierdzenie jego niezgodności z art. 92 ust. 1 konstytucji.

Odraczając termin utraty mocy zakwestionowanego przepisu Trybunał postanowił umożliwić Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju ukończenie prac nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych tak, aby spełniało ono wymogi zgodności zarówno z konstytucją, jak i ustawą - Prawo o ruchu drogowym.

Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Maria Gintowt-Jankowicz, sprawozdawcą był sędzia TK Wojciech Hermeliński. 

 

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł właśnie - jak czytamy w powyżej przywołanym komunikacie - że przepisy dopuszczające ograniczanie osobom niepełnosprawnym możliwości niestosowania się do niektórych znaków drogowych, np. zakazu postoju, wprowadzono z naruszeniem prawa. Zakwestionowany przepis dotyczy osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej kierujących autem oznaczonym karą parkingową, a także kierowców przewożących niepełnosprawnych o ograniczonej sprawności ruchowej oraz pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek. Utratę mocy zaskarżonego przepisu TK określił na 30 czerwca 2015 r., aby dać resortowi infrastruktury czas na przygotowanie nowelizacji rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Ministerstwo wnosiło o uznanie przepisu za zgodny z konstytucja, a w przypadku innego wyroku o 12-miesięczne vacatio legis.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
4.11.2014
Uwaga na łosie!

 

(506-29)

 

I kolejny wypadek z udziałem łosia, który tym razem przeskoczył płot i wybiegł na jezdnię. Zdarzenie miało miejsce na autostradowej obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Kierowca auta zmarł, pasażerka trafiła do szpitala. “Gazeta pl” przypomina, iż przedstawiciele stowarzyszenia SISKOM już w 2012 r. ostrzegali drogowców, że siatka wzdłuż trasy jest za niska. Wynosi 1,5 metra, co nie jest przeszkodą dla takiego zwierzęcia jak łoś. - Siatka o wysokości półtora metra nie stanowi żadnej przeszkody dla łosia. Przechodzi on coś takiego na swoich nogach. W miejscach występowania łosi wymagane jest ogrodzenie o wysokości 240 cm - mówił redakcji dziennika Robert Chwiałkowski ze stowarzyszenia Siskom. Wytykał też, że nad autostradą powstało zbyt mało przejść dla dużych zwierząt. Okazało się, że drogowcy zamontowali wyższą siatkę tylko w rejonie, w którym doszło do zdarzenia właśnie z 2012 r. Jak miała wyjaśnić Agnieszka Stefańska z biura prasowego GDDKiA, po incydencie z wtargnięciem łosia w 2012 roku wysoką, 2,5-metrową siatkę zamontowano na długości 7,6 km (łącznie po jednej i po drugiej stronie). - GDDKiA zwracała się kilkukrotnie do odpowiednich instytucji, np. Kół Łowieckich, w celu uzyskania informacji na temat miejsc migracji łosi, jednak nie otrzymaliśmy takich danych - zaznacza. Aktualnie jest wykonywany jest tzw. przegląd środowiskowy. Jak rozumiemy odpowiednie inwestycje ostatecznie zostaną poczynione. Kierowco, może jednak jedź wolniej. Ostrzeżenia o możliwości wtargnięcia na jezdnię zwierzęcia są, były i tu.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
6.11.2014
Chcą poprawy systemu szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Kategorie:  » pojazdy uprzywilejowane  » straż pożarna  » Sejm RP

 

(506-84 fot. jola michasiewicz)

 

Grupa osłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Waldemar Pawlak. Nowela dotyczy systemu szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych służb mundurowych i ochotniczych straży pożarnych. Tekst został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych. 

 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (fragment):

Rozdział 16. Wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne

Art. 106. 1. Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

1) ukończyła 21 lat;

2) posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;

3) uzyskała orzeczenie:

a)       lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

b)       psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

4) ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;

5) posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 8 ust. 3.”

Projekt noweli z dnia 6.11.2014: “W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 z póź. zm.) wprowadza się następującą zmianę: w art. 106 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

“3. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się do funkcjonariuszy, o których mowa w art. 8 ust. 3 oraz kierowców ochotniczych straży pożarnych.”

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
6.11.2014
ePD: kolejne teksty rzeczywiste, ujednolicenia i projekty aktów prawnych

Dostępna jest kolejna aktualizacja elektronicznego zbioru aktów prawnych pn. ePrawoDrogowe. Aktualizacja według stanu prawnego obowiązującego na dzień 6 listopada 2014 r. Ujednolicona została ustawa o kierujących pojazdami wobec wejścia w życie z dniem 24 października br. części zmieniających przepisów oczekujących. Na tej samej podstawie dokonano zmian w ustawie o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. W zbiorze pomieszczono właśnie ogłoszone teksty jednolite ustawy - Kodeks pracy oraz rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Dział DODATKI wzbogacony o nową wersję projektu rozporządzenia w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych (dla ułatwienia ewentualnych porównań pozostawiono także wersję pierwotną) i inne. W ePD zaktualizowano:

 

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 6.11.2014 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt ustawy

o kierujących pojazdami

Projekt ustawy

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

Projekt ustawy

o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy prawo o ruchu drogowym oraz ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Projekt rozporządzenia

w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

Informacja

o wynikach kontroli “BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO”

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Rozporządzenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Ustawa

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Obwieszczenie

w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy

Wyrok TK

Sygn. akt P 50/13

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o kierujących pojazdami

Ustawa

o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej

Ustawa

Kodeks karny

Ustawa

Kodeks pracy

Rozporządzenie

w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Ustawa

o opłacie skarbowej

Obwieszczenie

w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

 

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
6.11.2014
Nagrania z kamer samochodowych coraz częściej dowodem

 

(506-85 fot. jola michasiewicz)

 

Pisaliśmy już wielokrotnie o wykorzystywaniu nagrania z kamery samochodowej jako dowodu w sprawach o kolizje drogowe czy wypadki drogowe, są też coraz częściej wykorzystywane w walce z ubezpieczycielem o odszkodowanie za zniszczone auto. Dowodem zarówno w sprawach karnych, jak i cywilnych. W Lublinie na wokandę trafiła sprawa dotycząca wypadku drogowego ze śmiertelnym skutkiem. Na pytania dziennikarki “Gazety pl” odpowiedział Paweł Jarzyna. Gdy na miejsce zdarzenie przyjadą policjanci, a trudno ustalić gdzie pierwotnie stał pojazd uczestniczący w zdarzeniu, to właśnie dzięki kamerze fnkcjonaiusze mogą ten fakt łatwo ustalić; podobnie w sytuacji sprzecznych zeznaniach co do wjazdu na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Prawnik mówi: nie spotkałem się nigdy z sytuacją, by sąd takiego dowodu nie dopuścił, uznając, że jest nieprzydatny dla rozstrzygnięcia sprawy lub niewiarygodny. Oczywiście mogę sobie wyobrazić, że któraś ze stron będzie kwestionowała taki dowód. Ale wtedy zawsze można skorzystać z opinii biegłych zajmujących się analizą dowodów audiowizualnych. Żeby sprawdzili, czy nie doszło do manipulacji przy nagraniu. I wyjaśnia dalej: Oczywiście, tak jak zawsze w tego typu przypadkach, mamy konflikt pomiędzy prawem do prywatności a prawem do sądu. Ale w orzecznictwie przyjmuje się, że jeśli taki dowód będzie użyty dla potrzeb postępowania sądowego, to uznaje się, że jest to ważniejsze niż prawo do prywatności. I były nawet wypowiedzi generalnego inspektora ochrony danych osobowych, że nie powinno się takich nagrań, filmów publikować w internecie. Bez względu na to, czy byliśmy świadkami zdarzenia śmiesznego czy tragicznego, nie powinniśmy takich nagrań publikować. Bo możemy naruszyć czyjeś prawo do prywatności. Natomiast dla potrzeb postępowania takiego zakazu nie ma. I sprawy ubezpieczeniowe: mogą być np. problemy z uzyskaniem odszkodowania, firma ubezpieczeniowa może kwestionować dane zdarzenie na drodze albo wskazywać, że to my się przyczyniliśmy do danej kolizji czy wypadku. I nagranie wtedy może być korzystne, by udokumentować, co się wydarzyło. Takie nagranie może nam ułatwić uzyskanie roszczenia.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
6.11.2014
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowela dotyczy przedłużenia możliwości korzystania z dotychczas obowiązujących kart parkingowych. Do dnia 30 czerwca 2015 r. zostaną wydane nowe dokumenty, a tym samym zweryfikowane uprawnienia dotychczasowych ich posiadaczy. Poniżej komunikat Kancelarii Prezydenta.

 

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 10 października 2014 r.

o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

 

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z kart parkingowych, ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłuża do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.

Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486) ograniczyła krąg osób uprawnionych do otrzymania karty parkingowej. W tym celu, jako nową podstawę materialnoprawną do uzyskania karty parkingowej przez osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wprowadziła orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół orzekający.

Zgodnie z powyższą ustawą, wymiana kart parkingowych miała trwać od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada 2014 r. Jednakże, z powodu konieczności rozpatrzenia znacznej ilości wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności oraz mając na uwadze dwuinstancyjność postępowania orzeczniczego, istnieje wysokie ryzyko nie rozpatrzenia części z wniosków do dnia 30 listopada 2014 r.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom niepełnosprawnym uzyskanie dokumentu uprawniającego do wydania karty parkingowej, nowelizacja wydłuża okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r., do dnia 30 czerwca 2015 r. (art. 1 nowelizacji).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
6.11.2014
Zryczałtowany podatek za prywatne używanie samochodu służbowego

Sejm przyjął poprawki senackie do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wśród przyjętych znalazły się doprecyzowania oświadczeń przedsiębiorców o świadomości odpowiedzialności karnej, a także zasad opodatkowania wykorzystywania służbowego samochodu do celów prywatnych. Odrzucona została jedna poprawka, wprowadzająca przepisy przejściowe w sprawie zasad korzystania z samochodu służbowego. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. I tak, pracownik, który korzysta z samochodu służbowego także do celów prywatnych będzie płacił za to zryczałtowany podatek według dwóch stawek - uzależnionych od pojemności silnika. Za samochody z silnikiem o pojemności do 1600 cm3 będzie to 45 zł, a za samochody o większej pojemności - 72 zł. To rozwiązanie ma być znacznie korzystniejsze dla podatników niż obecne niejednoznaczne przepisy. - Nie będzie takich sytuacji jak obecnie, że urząd skarbowy może uznać, iż podstawą obliczenia takiego dochodu są np. rynkowe ceny wynajmu samochodu, co było niekorzystne dla podatnika.

Sejm przyjął natomiast poprawkę Senatu dotyczącą sytuacji, w której pracownik korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych za częściową odpłatnością na rzecz pracodawcy. W takim przypadku podstawą opodatkowania pracownika będzie wartość jego przychodów, pomniejszona o wysokość takiej odpłatności. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

 

 

Komunikat Sejm Sejm RP (fragment): Posłowie zajęli się też senackimi poprawkami do ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Celem przyjętych przez Izbę rozwiązań jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie przez małe i średnie firmy. Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne przedsiębiorców, zawiera rozwiązania ułatwiające ich kontakty z administracją oraz przepisy obniżające koszty prowadzenia firm. W ustawie znalazły się także rozwiązania ukierunkowane na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw oraz wspieranie inwestycji. Wejście w życie zmian pozwoli firmom zaoszczędzić ok. 900 mln zł już w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy. Wśród rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu znalazły się m.in. zmiany w obowiązku wykonywania wstępnych pracowniczych badań lekarskich. Nie będzie to konieczne m.in. w przypadku pracowników podejmujących w ciągu 30 dni zatrudnienie na analogicznym stanowisku u tego samego lub innego pracodawcy. Ustawa zawiera też m.in. tzw. pakiet portowy - rozwiązania, które mają poprawić konkurencyjność polskich portów morskich. Procedury importowe w nich mają co do zasady trwać nie dłużej niż 24 godziny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 48 godzin. Senat zaproponował 25 poprawek o charakterze porządkującym, korygującym i uzupełniającym.  Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji rozpatrzyła senackie propozycje na posiedzeniu 6 listopada i wnosi o odrzucenie jednej z nich. Sprawozdanie Komisji przedstawiła posłanka Maria Małgorzata Janyska. Sejm zdecyduje w sprawie poprawek Senatu w głosowaniach.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
7.11.2014
Dyrektor prawomocnie uwolniony od zarzutu przekroczenia uprawnień
Kategorie:  » WORD

Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku były członek zarządu województwa podlaskiego Karol Tylenda i dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży Mirosław Oliferuk zostali uniewinnieni od zarzutu przekroczenia uprawnień. Taki sam wyrok wydał w 2013 r. w pierwszej instancji Sąd Rejonowy w Białymstoku. Prokurator twierdził, iż Tlenda miał nakłaniać dyrektora, by wbrew zasadom przyznał większą pensję jednemu z pracowników ośrodka. Tylenda komentował: "Sprawa miała charakter polityczny, a chodziło o to, bym nie mógł wystartować wyborach samorządowych". Akt oskarżenia został oparty na podsłuchu (CBA) rozmowy telefonicznej obu oskarżonych. Sędzia Dariusz Niezabitowski uzasadniał: "Jakby nie interpretować treści rozmowy, nie sposób - wbrew sugestii prokuratora - zasadnie przyjmować, iż stanowiła ona nakłanianie ze strony Karola Tylendy do zachowań sprzecznych z prawem Mirosława Oliferuka". I dodał, że Mirosław Oliferuk miał pełne prawo, by przyznać właśnie taką pensję, o jakiej przez telefon była mowa. Mieściła się w określonych widełkach. A nacisków - zdaniem sądu - nie było. Dyrektor Mirosław skomentował wyrok (już prawomocny): "To jest podsumowanie 5 lat gehenny, którą przeżyłem dzięki służbom specjalnym. Od samego początku wiedziałem, że jestem niewinny. Dalej uważam, że to nie ja byłem celem. Ja miałem być tylko narzędziem, żeby wyeliminować z polityki pana Karola Tylendę" - powiedział.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
7.11.2014
Nowe środki postępowań w sprawach o wykroczenia

Opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - akty wykonawcze wydano na podstawie art. 37a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia:

-         rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (2014.1549);

-         rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku i obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu (2014.1548).

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 9 listopada 2014 r.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
7.11.2014
Straż bez mobilnych fotoradarów

 

(506-87)

 

Dyskusja nad informacją Najwyższej Izby Kontrolnej w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2013 r. trafiła na łamy pracy powszechnie. Tym razem szef NIK, Krzysztof Kwiatkowski gościł w jednym z programów TVN 24. Tu apelował: przenośne fotoradary zbyt często służą do zarabianie, a nie poprawy bezpieczeństwa, dlatego straż miejska i gminna powinna stracić prawo ich używania. A dokładniej sugeruje odebranie straży urządzeń mobilnych. - Wychodzimy z wnioskiem: zostawmy fotoradary te, które są stacjonarne, a odbierzmy uprawnienia strażom gminnym i miejskim do obsługi fotoradarów mobilnych - podkreśla. Takie decyzje zawarte są w poselskim projekcie noweli ustawy, który trafił do Komisji Infrastruktury. Kwiatkowski chciałby także, by do struktur policji drogowej włączona została Inspekcja Transportu Drogowego. Jego zdaniem nie rozpraszałoby to sił i środków przy kontrolach drogowych. Przekonywał, że dzięki tej zmianie liczba policjantów drogówki wzrośnie z 9 do 10 tys. - Ona tam będzie lepiej, efektywniej wykonywać swoje zadania. Dodatkowo będzie mogła mieć rozszerzone kompetencje - tłumaczył w TVN 24 szef NIK.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
7.11.2014
W sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (2014.1544). Rozporządzenie określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanego dalej “ewidencjonowaniem”, oraz warunki korzystania ze zwolnienia. Określono termin zwolnień: zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. I ten tak interesujący załącznik do rozporządzenia a w nim tabela “Czynności zwolnione z ewidencjonowania” i tu w poz. 31 znajdujemy zapis: “Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem: - usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), - usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0), - usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).” Omawiane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (2012.1382).

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
8.11.2014
“Ubezpieczeniowa kara” dla pijanych kierowców
Kategorie:  » pijani kierowcy  » ubezpieczenia OC  » Sejm RP

W Sejmie procesowane są dwa projekty zmian ustawy w konsekwencji dyskusji wokół okoliczności wypadku w Kamieniu Pomorskim. Tym razem chcielibyśmy przywołać opinię ubezpieczycieli. Jeśli pijany kierowca nie zostanie zatrzymany i spowoduje stłuczkę lub wypadek, grozi mu nie tylko kara wymierzona przez sąd. Za naprawę wyrządzonych szkód będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, nawet gdy miał ważne ubezpieczenie OC. - Kierowcy coraz częściej mają świadomość, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych każdy ubezpieczyciel oferuje im OC o takim samym zakresie ochrony. Mogą dzięki temu kierować się jak najniższą ceną przy wyborze polisy, ale muszą też pamiętać, że wszystkie towarzystwa odmówią im udzielenia ochrony w takich samych, ściśle określonych sytuacjach. Przede wszystkim jest to brak odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody spowodowane przez kierowcę będącego w momencie zdarzenia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających - tłumaczy Bartłomiej Behnke z multiagencji Superpolisa.pl. I nie ma tu znaczenia, czy ubezpieczonemu wypłacona zostanie wstępna rekompensata, ponieważ zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych towarzystwo może zgłosić się do sprawcy z żądaniem zwrotu równowartości wypłaconych ofiarom wypadku pieniędzy (tzw. regres ubezpieczeniowy). W rezultacie pijany kierowca może spodziewać się wysokiego rachunku, w skrajnych przypadkach liczonego w milionach złotych. Co jeśli nie będzie chciał zapłacić? W takiej sytuacji sprawa kierowana jest do sądu lub ubezpieczyciel podejmuje inne działania egzekucyjne, prowadzące do odzyskania należnej mu kwoty.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
9.11.2014
Protokół elektroniczny w sprawach o wykroczenia
Kategorie:  » wykroczenia w ruchu drogowym  » Sejm RP

Tzw. protokół elektroniczny w przypadku sądowych spraw wykroczeniowych wprowadza wchodząca dziś w życie nowelizacja Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmiany mają skrócić czas postępowań sądowych i obniżyć ich koszty. Ustawa przewiduje, że przebieg spraw o wykroczenia będzie utrwalany w formie elektronicznego zapisu dźwięku albo dźwięku i obrazu. Oprócz protokołu elektronicznego będzie sporządzany skrócony protokół pisemny, zawierający m.in. oznaczenie sprawy, sądu, czas i miejsce, osoby uczestniczące oraz określenie jawności rozprawy i trybu postępowania. Wprowadzenie protokołu elektronicznego pociąga za sobą zmiany zasad uzasadniania wyroków. Nowelizacja przewiduje, że w przypadku nagrywanych rozpraw uzasadnienie będzie przedstawiane wyłącznie ustnie, bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku. Jednak strona będzie mogła - w nieprzekraczalnym terminie 7 dni - złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie jej tzw. przekładu, czyli spisanego uzasadnienia, wcześniej zaprezentowanego w formie ustnej. W odniesieniu do obwinionych pozbawionych wolności, którzy nie byli obecni podczas ogłoszenia wyroku i nie mają obrońcy, 7-dniowy termin ma być liczony od daty doręczenia im wyroku. Ponadto, zgodnie z nowelizacją apelacja w przypadku nagrywanych rozpraw ma być wnoszona na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem ustnego uzasadnienia. Ustawa przyznaje także stronom oraz obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym m.in. prawo do bezpłatnego uzyskania drogą elektroniczną zapisu dźwięku z rozprawy. Sejm uchwalił nowelizację 4 kwietnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 18 kwietnia 2014 r. Ustawa wchodzi w życie 9 listopada 2014 r. (2014.579)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
9.11.2014
Resort spraw wewnętrznych o wzroście zatrzymań praw jazdy

Poseł Maks Kraczkowski złożył interpelację (nr 28179) w sprawie zatrzymywania praw jazdy przez Policję. Adresując swoje wystąpienie do ministra spraw wewnętrznych porównuje statystyki zatrzymania uprawnień za lata 2012, 2013 i 2014. I tu analizuje:Zgodnie z informacjami medialnymi w roku 2013 przypadków zatrzymania praw jazdy było 768, a w 2012 r. - 727. W roku 2014 lawinowo wzrosła liczba zatrzymań praw jazdy, tj. w pierwszym kwartale 144 razy, w kwietniu br. 451 razy, a w maju aż 1244. W niektórych województwach sąd orzeka o odebraniu praw jazdy w siedmiu na dwieście przypadków, co można odczytać jako wyjątkową nadgorliwość funkcjonariuszy Policji przy korzystaniu z art. 135 ustawy Prawo o ruchu drogowym”. W sentencji pyta ministra o powód tego “lawinowego wzrostu zatrzymań prawa jazdy przez Policję”? i inne, a tu:

1.        Co jest powodem lawinowego wzrostu zatrzymań prawa jazdy przez Policję? Czy nagle polscy kierowcy zaczęli nagminnie łamać przepisy ruchu drogowego, popełniając przestępstwa lub wykroczenia, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów? Jakie czynniki są zatem brane przez Policję przy podjęciu decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy?

2.        Ile praw jazdy Policja zatrzymała kierowcom w latach 2010–2013? Proszę o przedstawienie danych z poszczególnych lat oddzielnie z podaniem powodu zatrzymania prawa jazdy?

3.        Ile spośród zatrzymanych praw jazdy w latach 2010–2013 sąd faktycznie orzekł o odebraniu uprawnień? Proszę o przedstawienie danych z poszczególnych lat oddzielnie.

4.        Czy i ewentualnie jakie koszty dla Skarbu Państwa wiążą się z sytuacją zatrzymania prawa jazdy przez Policję, jeśli sąd nie orzeka o odebraniu uprawnień?

5.        Ile praw jazdy Policja zatrzymała kierowcom w okresie od stycznia do lipca 2014 r. włącznie oraz jaka jest faktyczna liczba odebranych uprawnień przez sąd? Proszę o przedstawienie danych dla poszczególnych miesięcy oddzielnie z podaniem powodu zatrzymania prawa jazdy.

Na postawione pytania interpelacji odpowiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński. To obszerna odpowiedź udokumentowana statystyką z 2014 roku. Przede wszystkim wskazuje na najczęstsze nieprawidłowe zachowania kierowców, takich jak: jazda z rażąco nadmierną prędkością, niestosowaniem się do sygnałów świetlnych, omijaniem pojazdów ustępujących pieszym pierwszeństwa na przejściu, nieustępowaniem pierwszeństwa przejazdu, niezachowaniem bezpiecznego odstępu za poprzedzającym pojazdem, zajeżdżaniem drogi podczas dynamicznych zmian pasów ruchu. Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym Policjant zatrzyma prawo jazdy w określonych przypadkach. Ponadto, stosownie do art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy, policjant może zatrzymać prawo jazdy w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Ustawodawca przyznał zatem funkcjonariuszowi prawo do oceny podstawy zatrzymania prawa jazdy za określone czyny. Wśród nich jest również wykroczenie kwalifikowane z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, tj. spowodowanie, poprzez niezachowanie należytej ostrożności, zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - analizuje Karpiński. Poinformował także posła, iż Komenda Główna Policji nie prowadziła dotychczas zestawień porównawczych w zakresie liczby zatrzymanych praw jazdy i orzeczonych przez sądy zakazów prowadzenia pojazdów. Niemniej jednak w tym miejscu należy wskazać, że w związku z zaobserwowanym wzrostem liczby niekorzystnych zjawisk na polskich drogach i koniecznością konsekwentnego przeciwdziałania im poprzez stosowanie odpowiednich procedur, w celu dokładnego zapoznania się ze skalą zjawiska, podjęte zostały działania mające na celu ścisłe monitorowanie relacji między liczbą zatrzymanych praw jazdy sprawcom wykroczeń kwalifikowanych z art. 86 § 1 K.w. a liczbą orzeczonych przez sąd zakazów prowadzenia pojazdów i wydanych postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy. Komenda Główna Policji rozpoczęła prowadzenie statystyk dotyczących wskazanej relacji, obecnie jest jednak za wcześnie na sformułowanie jednoznacznych wniosków. Jednak odpowiedź została opatrzona następującymi zestawieniami za lata 2010, 2011, 2012, 2013 oraz 2014:

 

 

(506-88-91)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
10.11.2014
I jeszcze o usłudze: “SPRAWDŹ SZKOŁĘ JAZDY”. Choć bardzo niewiele

Jeszcze w sierpniu br. poseł Łukasz Borowiak pytał (interpelacja nr 28012) ministra spraw wewnętrznych m.inn. o e-usługę “SPRAWDŹ SZKOŁĘ JAZDY”, która ma pozwolić na ocenę jakości kształcenia szkól nauki jazdy przez kursantów. W ostatnich dniach Kancelaria Sejmu opublikowała odpowiedź Tomasza Szumieli, podsekretarza stanu w resorcie. Niestety dowiadujemy się niewiele. Dowiadujemy się, że opracowany w MSW projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obecnie znajduje się na etapie uzgodnień międzyministerialnych. Planowane rozwiązania wejdą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 2812

 

Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 7 sierpnia 2014 r. (sygn. SPS-023-28012/14) dotyczącego interpelacji posła na Sejm RP pana Łukasza Borowiaka w sprawie projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie pragnę wskazać, że opracowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw obecnie znajduje się na etapie uzgodnień międzyministerialnych. Podstawę opracowania wskazanego projektu stanowi strategia opisana w dokumencie “Projekty Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w obszarze rejestrów państwowych i teleinformatyki. Nowe podejście”. Procedowany projekt założeń zakłada, że opisane w nim rozwiązania wejdą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przedmiotowy projekt przewiduje uporządkowanie oraz ujednolicenie kwestii związanych z zasilaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) oraz Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK). Ponadto wskazany projekt zakłada odstąpienie od określonego na poziomie ustawy katalogu danych i informacji. Zakres informacyjny ww. ewidencji centralnych zostanie podzielony na dane osobowe oraz dane nieosobowe (techniczne, dotyczące dokumentów, uprawnień i inne). Zgodnie z dotychczasowymi zasadami dane osobowe pozostaną zdefiniowane w ustawie. W przypadku danych nieosobowych w ustawie zostaną określone jedynie ich kategorie, natomiast szczegółowy katalog tych danych zostanie zawarty w akcie wykonawczym. Powyższe rozwiązanie pozwoli m.in. na zapewnienie elastyczności zakresu informacyjnego wskazanych ewidencji. Należy również dodać, że opracowany projekt założeń ma na celu wprowadzenie zasady obligatoryjnego udostępniania danych z CEP i CEK w postaci elektronicznej podmiotom uprawnionym do dostępu do tych ewidencji w związku z wykonywaniem ustawowych zadań. Przekazywanie danych w formie papierowej ww. podmiotom będzie traktowane jako wyjątek wyłącznie w przypadku braku możliwości udostępnienia danych w postaci elektronicznej.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w celu wykonania założeń opisanych w przywołanym powyżej dokumencie realizuje projekt CEPiK 2.0, w ramach którego zostaną wytworzone i uruchomione następujące e-usługi: “Udostępnij dane pracodawcy”, “Sprawdź szkołę jazdy” oraz “Mój pojazd”. Powyższe e-usługi umożliwią osobom i przedsiębiorcom bezpłatny i szybki dostęp on-line do własnych danych (np. posiadanych dokumentów i pojazdów). Jednocześnie kierowca na bieżąco będzie mógł monitorować informacje dotyczące liczby punktów karnych nałożonych w związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego, a także będzie mógł opłacić mandat karny on-line. Ponadto usługa “Udostępnij dane pracodawcy” umożliwi przedsiębiorcom udostępniającym pracownikom służbowe samochody czy też przedsiębiorcom zajmującym się wynajmem samochodów weryfikację posiadanych uprawnień do kierowania. Natomiast usługa “Sprawdź szkołę jazdy” pozwoli na ocenę jakości kształcenia szkół nauki jazdy przez jej kursantów.

Z poważaniem

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
10.11.2014
Poseł pyta o liczę mandatów - resort informuje
Kategorie:  » mandaty  » punkty karne

Poseł Przemysław Wipler zapytał ministra spraw wewnętrznych (interpelacja nr 28071) o liczbę mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym oraz e-usługę umożliwiającą kierowcy sprawdzenie swoich punktów karnych. Odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Tomasz Szubiela. Wskazał przede wszystkim, że uruchomienie e-usług stanowi odpowiedź na zgłaszane postulaty w tym zakresie i ma na celu szersze udostępnianie obywatelom danych gromadzonych w CEK i centralnej ewidencji pojazdów (CEP). Wskazane usługi przewidziane zostały do realizacji w ramach projektu CEPiK 2.0 i stanowią części składowe całego systemu, nie zaś odrębne przedsięwzięcia. W odniesieniu do kwestii liczby mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym informował o następujących danych: w 2008 r. nałożono na kierujących 2 096 025 mandatów karnych, w 2009 r. - 2 384 287, w 2010 r. - 2 405 472, w 2011 r. - 2 642 141, w 2012 r. - 2 603 695 oraz w 2013 r. - 2 648 206.

 

 

Odpowiedź na interpelację nr 28071

 

Szanowna Pani Marszałek! W nawiązaniu do pisma z dnia 27 sierpnia 2014 r. (sygn. SPS-023-28071/14) dotyczącego interpelacji posła na Sejm RP pana Przemysława Wiplera w sprawie liczby mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym uprzejmie przedstawiam następujące informacje. Na wstępie pragnę wskazać, że z dniem 4 stycznia 2016 r. wejdzie w życie przepis art. 100b ust. 1 pkt 11 lit. e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), zgodnie z którym w centralnej ewidencji kierowców (CEK) będą gromadzone informacje dotyczące m.in. liczby punktów karnych otrzymanych przez kierowców za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Wskazany przepis wprowadzony zostanie na mocy art. 125 pkt 10 lit. d ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.). W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przewiduje uruchomienie dla obywateli e-usług mających na celu umożliwienie bieżącego monitorowania informacji dotyczących liczby punktów karnych, a także opłacenia mandatu karnego on-line. Należy wskazać, że uruchomienie ww. e-usług stanowi odpowiedź na zgłaszane postulaty w tym zakresie i ma na celu szersze udostępnianie obywatelom danych gromadzonych w CEK i centralnej ewidencji pojazdów (CEP). Wskazane usługi przewidziane zostały do realizacji w ramach projektu CEPiK 2.0 i stanowią części składowe całego systemu, nie zaś odrębne przedsięwzięcia.

Mając na uwadze obecnie przyjętą metodykę prac projektowych oraz postanowienia umowy w sprawie realizacji projektu CEPiK 2.0 zawartej w dniu 27 września 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa - ministrem spraw wewnętrznych a Centralnym Ośrodkiem Informatyki (COI), która określa zakres prac w ramach całego projektu oraz ryczałtowe wynagrodzenie za świadczone przez COI usługi, nie jest obecnie możliwe wskazanie kosztów wytworzenia nowych e-usług.

Odnosząc się do kwestii liczby mandatów karnych nakładanych za wykroczenia w ruchu drogowym, z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, że w 2008 r. nałożono na kierujących 2 096 025 mandatów karnych, w 2009 r. - 2 384 287, w 2010 r. - 2 405 472, w 2011 r. - 2 642 141, w 2012 r. - 2 603 695 oraz w 2013 r. - 2 648 206. Policja nie gromadzi natomiast danych statystycznych dotyczących wysokości grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych. Jednocześnie z uwagi na fakt, iż prowadzona przez Policję ewidencja kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego nie stanowi systemu analitycznego, policzenie i udostępnienie łącznej liczby punktów karnych przyznanych kierowcom nie jest możliwe. Należy przy tym wskazać, że część punktów została już usunięta z ww. ewidencji. Zgodnie bowiem z art. 130 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji co do zasady usuwa się po upływie roku od dnia naruszenia. Ponadto w przypadku zatarcia ukarania ze wskazanej ewidencji usuwa się wpis dotyczący naruszenia wraz ze wszystkimi towarzyszącymi mu informacjami.

Z poważaniem

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
10.11.2014
Rynasiewicz o egzaminie teoretycznym i zespołach eksperckich w word-ach

Do ministra infrastruktury i rozwoju swoje zapytanie interpelacyjne (nr 27930) zaadresował poseł Damian Raczkowski. Przedmiotem interpelacji były zmiany dotyczące egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Analizując następujące w systemie egzaminowania zmiany - poseł konkludował, iż “nowe zasady zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy w 2014 r. jeszcze bardziej się zaostrzyły”. Natomiast zagadnienia interesujące posła to: fakt, iż pytanie egzaminacyjne opracowuje PWPW, a nie np. Policja, która m.in. prowadzi statystyki dotyczące najczęściej popełnianych błędów przez kierowców; pytał o ewentualność wprowadzenia obowiązkowego kursu pierwszej pomocy; o statystyki zdawalności egzaminu teoretycznego przed wprowadzeniem nowej bazy pytań; o oczekiwaną zdawalność; o jednolitość baz pytań w poszczególnych ośrodkach egzaminowania i wreszcie o ewentualne planowane zmiany w zasadach przeprowadzenia egzaminu praktycznego.

Odpowiedzi udzielił Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Poinformował:

1)       pytania testowe zostały opracowane przez dwa podmioty wyłonione w trakcie postępowania związanego z zamówieniem systemu teleinformatycznego i bazy pytań egzaminacyjnych tj. PWPW oraz ITS. Od 1 lipca 2014 r. dotychczas dwie niezależne bazy pytań zostały scalone, bez ich zmiany i obecnie obowiązują jednolite w całym kraju. Nie oznacza to jednak, że pytanie te są trudniejsze;

2)       co do ewentualnego obowiązkowego kursu pierwszej pomocy dla kursantów, tu ministerstwo rozważa rozszerzenie zakresu godzinowego obowiązujących aktualnie zajęć teoretycznych i praktycznych lub wyłączenie tych zajęć jako odrębnego kursu;

3)       szczegółowe dane statyczne na temat zdawalności egzaminu teoretycznego przed wprowadzeniem nowych pytań nie były gromadzone przez resort. Jednak według posiadanych informacji średnia zdawalność tej części egzaminu wynosiła ok. 80%;

1.        obecnie resort nie przewiduje znacznej zmiany poziomu zdawalności części teoretycznej egzaminu. Jednak odnotowano tentencję wzrostową;

4)       obecnie we wszystkich ośrodkach egzaminowania w kraju część teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest przy użyciu jednolitej bazy pytań egzaminacyjnych;

5)       co do planowanych zmian w zasadach przeprowadzania egzaminu praktycznego – Rynasiewicz informował o wprowadzonych kilku zmianach jak: wprowadzenie sprawdzenia umiejętności jazdy energooszczędnej cy wprowadzenie możliwości zdawania części praktycznej pojazdem osk. Uregulowane zostały sprawy bazy pytań egzaminacyjnych, przywrócona odpowiedzialność merytoryczna ministra za treści zawarte w pytaniach; powołana zostanie specjalna komisja ds. ich weryfikacji i rekomendacji ministrowi.

 

 

Interpelacja nr 27930

do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie zmian dotyczących egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

Szanowna Pani Minister! Z początkiem ubiegłego roku przeprowadzano “rewolucję” w egzaminach teoretycznych. Wiele osób, obawiając się nowych zasad egzaminowania, starało się za wszelką cenę zdążyć przed ich wejściem w życie bądź odkładało na przyszłość decyzję o rozpoczęciu kursu. Tradycyjne pytania testowe zostały zastąpione klipami wideo z symulacją zdarzenia, które lepiej odzwierciedlają realne sytuacje na drodze. Na nowy egzamin składało się 20 pytań multimedialnych. Pytania, m.in. w formie klipów wideo, przedstawiają konkretne sytuacje na drodze. Na pytania odpowiada się “tak” lub “nie”. Czas odpowiedzi na pytanie egzaminacyjne to 20 s; na zapoznanie się z pytaniem + 10 s, wyświetlenie filmu + 15 s na odpowiedź, 12 pytań z odpowiedziami A, B i C, z jedną odpowiedzią prawidłową; czas odpowiedzi: do 50 s. Ilość pytań w bazie liczyła kilka tysięcy, stawiając na brak możliwości wykucia testów i odpowiedzi na pamięć. Test nie pozwala na zmianę decyzji: po odpowiedzi na pytanie i przejściu do następnego nie było możliwości powrotu i poprawienia poprzedniej odpowiedzi. Taki system miał faworyzować te osoby, które rzeczywiście opanowały wiedzę na temat przepisów i potrafią ją swobodnie wykorzystać w praktyce. Według danych Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego przed wprowadzeniem zmian (od 19 stycznia 2012 r. do 19 stycznia 2013 r.) zdawalność teorii w kat. B wynosiła ok. 78% - zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni. Od kiedy obowiązują nowe przepisy słupki zdawalności spadły do ok. 36% w Gdańsku i 34% w Gdyni. W płockim WORD w 2012 r., czyli przed zmianą egzaminu, teorię zdawało 76% (9303 osoby). W 2013 r. liczba osób, które zdały egzamin teoretyczny, spadła dwukrotnie do 38,8% (4926 osób).

Z dniem 1 lipca 2014 r. powiększyła się baza pytań do egzaminu teoretycznego. Z dotychczasowych 1,8 tys. pytań ich pula urosła do aż 2,5 tys. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (PWPW) to firma, która jest oficjalnym dostawcą nowych pytań do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Kolejna część pytań została opracowana przez instytut ruchu drogowego. Głównym celem opracowania nowych pytań było po raz kolejny to, aby przyszli kierowcy uczyli się przepisów, a nie gotowych odpowiedzi na pamięć, na pytania egzaminacyjne.

Nowe pytania wprowadzone w lipcu mają mieć formę dynamiczną - postać klipu video, odmienną od tej, która znana była do tej pory. Ograniczony będzie czas odpowiedzi, nie będzie również możliwości poprawienia raz udzielonej odpowiedzi ani powrotu do pytań wcześniejszych. Punktacja konkretnych odpowiedzi zależna będzie od ich ważności w kontekście bezpieczeństwa na drodze. Liczba pytań zostanie zwiększona przy tym samym czasie rozwiązania całego zestawu egzaminacyjnego.

Nowy egzamin na prawo jazdy trwa 25 minut i składa się z dwóch części. Pierwsza - podstawowa - to 20 pytań wspólnych dla wszystkich kategorii. Pytania są ilustrowane zdjęciami lub klipami filmowymi. Kandydat na kierowcę odpowiada tylko ˝tak˝ lub ˝nie˝. Na zapoznanie się z treścią ma 20 s, na odpowiedź - 15 s. Pytania są punktowane od 1 do 3 punktów, w zależności od poziomu znaczenia zagadnienia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Drugi etap to zestaw 12 pytań specjalistycznych związanych z konkretnymi kategoriami prawa jazdy. Tutaj sugerowane odpowiedzi są trzy, z czego poprawna jest tylko jedna.

Wyżej opisane fakty dowodzą, iż nowe zasady zdawania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy w 2014 r. jeszcze bardziej się zaostrzyły.

Mając na uwadze powyższe zmiany, zwracam się do Pani Minister o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1.        Dlaczego Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych opracowywała nowe pytania teoretyczne dla kursantów prawa jazdy, a nie np. Policja, która m.in. prowadzi statystyki dotyczące najczęściej popełnianych błędów przez kierowców?

2.        Czy ministerstwo planuje wprowadzenie obowiązkowego kursu pierwszej pomocy dla kursantów zdających prawo jazdy?

3.        Czy ministerstwo posiada dane statystyczne na temat zdawalności egzaminu teoretycznego przez kursantów przed wprowadzeniem nowych pytań do egzaminu teoretycznego?

4.        Jakiej zdawalności spodziewa się resort po wprowadzeniu zaostrzonych pytań w egzaminie teoretycznym na prawo jazdy?

5.        Czy ministerstwo posiada wiedzę, czy we wszystkich wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego prowadzone są jednakowe bazy danych do egzaminowania?

6.        Czy ministerstwo planuje zmiany w zasadach przeprowadzenia egzaminu praktycznego? Jeśli tak, to jakie?

 Poseł Damian Raczkowski

 

Odpowiedź na interpelację nr 27930

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację posła Damiana Raczkowskiego w sprawie zmian dotyczących egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, przekazaną pismem z dnia 7 sierpnia br. (znak: SPS-023-27930/14), przedstawiam następującą informację.

Odpowiadając na pytanie pierwsze, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600, z późn. zm.) egzamin państwowy składa się z części teoretycznej, przeprowadzanej w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym za pomocą techniki informatycznej - dotyczy ona sprawdzenia wiedzy określonej przepisami ustawy, w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D i T oraz uprawnienia do kierowania tramwajem.

Zgodnie z art. 56 ww. ustawy wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (WORD) jest odpowiedzialny za organizację egzaminu na prawo jazdy, w tym także za właściwe przygotowanie i przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego. Dla właściwej realizacji tego zadania zgodnie z przepisem § 3 rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 995) WORD musi być wyposażony w system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania, który m.in. pozwala na przeprowadzenie egzaminu państwowego zgodnie z zasadami określonymi w art. 51 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana w formie testów jednokrotnego wyboru z pytaniami generowanymi w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzaminowania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów. Wykorzystywane pytania nie są ujęte w katalogu pytań i nie są “utajnione”, lecz są generowane jedynie w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego i wyłącznie na potrzeby egzaminu państwowego. WORD, zamawiając system teleinformatyczny, dokonał także zamówienia odpowiadających przepisom scenariuszy, opisów i wizualizacji stanowiących podstawę do generowania pytań egzaminacyjnych w tym systemie i odpowiada bezpośrednio za sprawdzenie, czy są one prawidłowe i mogą być zastosowane na egzaminie państwowym.

W trakcie postępowania związanego z zamówieniem systemu teleinformatycznego i bazy pytań egzaminacyjnych prowadzonych przez poszczególne WORD na rynku pojawili się dwaj dostawcy tego oprogramowania. Była to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA oraz Instytut Transportu Samochodowego. Obydwa podmioty przygotowały także dwie odrębne bazy pytań egzaminacyjnych, które przez długi czas były stosowane równolegle w całej Polsce.

Zgodnie z wiedzą posiadaną przez resort dla sprawdzenia poprawności przygotowanych i umieszczonych w systemach teleinformatycznych WORD zestawów informacji służących do generowania pytań egzaminacyjnych powołane były zespoły eksperckie, które sprawdziły, czy są one właściwie przygotowane.

Od 1 lipca 2014 r. niezmienione pozostały zasady przeprowadzania egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. W zastosowaniu są nadal te same pytanie egzaminacyjne. Ze względu na konieczność unifikacji pytań egzaminacyjnych stosowanych w całym kraju bazy pytań egzaminacyjnych przygotowane przez PWPW SA i ITS, które były dotychczas stosowane równolegle, zostały połączone w jedna bazę pytań egzaminacyjnych zawierająca większą ilość pytań, nie oznacza to jednak, że pytania te są trudniejsze.

Odpowiadając na pytanie drugie, uprzejmie informuję, że obecnie w ramach kursu dla kandydatów na kierowców są prowadzone obowiązkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie pierwszej pomocy. Każdy kandydat na kierowcę odbywa co najmniej 4 godziny zajęć prowadzonych przez odpowiednio przygotowanych specjalistów w tym zakresie (np. ratowników medycznych). Dodatkowo należy wskazać, że resort rozważa rozszerzenie zakresu godzinowego przedmiotowych zajęć lub wyłączenie ich jako odrębnego kursu.

Odpowiadając na pytanie trzecie, uprzejmie informuję, że resort nie gromadził szczegółowych danych dotyczących zdawalności części teoretycznej egzaminu państwowego. Z posiadanych informacji wynika, że średnia zdawalność tej części egzaminu wynosiła ok. 80%. Należy wskazać, że stosowana w tamtym czasie baza pytań egzaminacyjnych była bazą ogólnodostępną i zawierała kilkaset pytań. W większości przypadków osoby przystępujące do egzaminu uczyły się pytań egzaminacyjnych na pamięć, często nie rozumiejąc zasad rządzących ruchem drogowym.

Odpowiadając na pytanie czwarte, uprzejmie informuję, że nie przewiduje się znacznej zmiany poziomu zdawalności części teoretycznej egzaminu państwowego po wprowadzeniu połączonych baz pytań przygotowanych przez PWPW SA i ITS. Dodatkowo należy wskazać, że z obserwacji poczynionych przez resort wynika, że następuje ciągła tendencja wzrostowa zdawalności tej części egzaminu.

Odpowiadając na pytanie piąte, uprzejmie informuję, że obecnie we wszystkich wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego część teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest przy użyciu jednolitej bazy pytań egzaminacyjnych.

Odpowiadając na pytanie szóste, uprzejmie informuję, że ustawą o zmianie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. U. poz. 970) zostało wprowadzone kilka zmian dotyczących procesu przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy, w tym jego części praktycznej. Są to:

-         wprowadzenie sprawdzenia umiejętności jazdy energooszczędnej,

-         wprowadzenie możliwości zdawania części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem ośrodka szkolenia kierowców.

Dodatkowo należy wskazać, że ustawą o zmianie ustawy o kierujących pojazdami z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. U. poz. 970) uregulowane zostały także sprawy bazy pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym. Przywrócona została odpowiedzialność merytoryczna ministra właściwego ds. transportu za treści zawarte w pytaniach egzaminacyjnych. W tym celu minister infrastruktury i rozwoju powoła komisję ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie państwowym na prawo jazdy, której zadaniem będzie weryfikacja i przygotowanie przedmiotowej bazy pytań, a następnie przekazanie jej do zatwierdzenia ministrowi. Po zatwierdzeniu baza będzie przekazana do WORD w celu wykorzystania podczas egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Z poważaniem

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
12.11.2014
Można - po prostu - przyjąć mandat
Kategorie:  » piraci drogowi  » Sejm RP

 

 

(506-101 i 102)

 

“Dziennik Gazeta Prawna” ocenił, iż sędziowie nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego, i nie ponoszą stosownych konsekwencji z tym faktem związanych. Powód - korzystanie z przysługującego im immunitetu. Uzasadniając przywołano dane Inspekcji Transportu Drogowego, iż od 1 lipca 2011 r. do 23 października 2014 r. na 997 wszczętych spraw dotyczących przekroczenia prędkości przez osoby mające immunitet, dwie trzecie z tej liczby dotyczyło sędziów. Konkretnie 613 dotyczyło sędziów, 339 - prokuratorów, 41 - posłów i 4 - senatorów. Jak sprawie zaradzić? Otóż według Tomasza Połcia, głównego inspektora transportu drogowego wystarczy zmienić przepisy w ten sposób, by odpowiedzialność za wykroczenia drogowe spadała na właściciela pojazdu. W trybie odpowiedzialności administracyjnej immunitety nie obowiązują. Zasłanianie się immunitetem oceniane jest krytycznie. To czysta hipokryzja mówią inspektorzy i dodają: gdyby sędziowie, prokuratorzy czy parlamentarzyści rzeczywiście stali na straży wartości, które są dla nich ważne, nawet nie ujawnialiby swojego immunitetu, tylko zwyczajnie przyjęli mandat. A tak kończy się na upomnieniach przełożonych - twierdzi jeden z rozmówców “Gazety Prawnej”. Część sędziów i prokuratorów deklaruje, że na drodze immunitet jest im niepotrzebny. - Wolałabym zapłacić mandat i w ogóle nie ujawniać immunitetu. Nie może on być traktowany jako przywilej, który daje poczucie bezkarności - przekonuje Teresa Romer, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. W sejmowej zamrażarce od wielu miesięcy leży projekt ustawy wprowadzającej m.in. tryb administracyjny (zamiast wykroczeniowego) w przypadku wykroczeń ujawnionych przez fotoradary. To nadal sprawa nadzwyczaj delikatna – komentuje dziennik.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
12.11.2014
O opłacie paliwowej

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 23 października br. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (2014.1559). Nowela dotyczy opłaty paliwowej.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
12.11.2014
Rząd z myślą o pasażerach w transporcie autobusowym i autokarowym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju.

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności wdrożenia do prawa polskiego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 181/2011, odnoszących się do praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym. Przepisy tego rozporządzenia są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich od 1 marca 2013 r.

W projekcie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym uregulowano kwestie:

-         wyznaczania dworców autobusowych i autokarowych, w których osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej będzie udzielana pomoc;

-         wskazania organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów rozporządzenia unijnego 181/2011;

-         określenia sankcji na naruszenie przepisów ww. rozporządzenia.

-         Do projektu ustawy włączono nowy rozdział 8a, w którym określono kryteria wyznaczania dworców, w których niepełnosprawni mogą liczyć na pomoc. Przewiduje się, że:

-         dworzec autobusowy (stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego), w mieście liczącym powyżej 50 tys. mieszkańców,

-         obsługujący w roku kalendarzowym ponad 500 tys. pasażerów będzie pełnił - po odpowiednim dostosowaniu - funkcję terminala autobusowego i autokarowego, w którym osoby niepełnosprawne i z ograniczoną sprawnością ruchową znajdą pomoc.

Dostosowanie dworców autobusowych i autokarowych do potrzeb osób niepełnosprawnych będzie obowiązkiem jednostek samorządu terytorialnego.

Minister transportu będzie dokonywał weryfikacji wniosków zgłoszonych przez jst. Po pozytywnej weryfikacji, dworzec zostanie umieszczony w “Wykazie dworców wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej”. Gdy obiekt nie spełni kryteriów dostosowawczych, minister może odmówić przyznania statusu dworca wyznaczonego do udzielania pomocy. Dworce będą podlegały kontroli, a ich negatywny wynik może spowodować wykreślenie obiektu z “Wykazu”.

Do projektu nowelizacji ustawy dodano także rozdział 9a “Ochrona praw pasażerów”, w którym szczegółowo uregulowano sprawy związane ze składaniem i rozpatrywaniem skarg wnoszonych przez pasażerów transportu krajowego i międzynarodowego.

Organami właściwymi do rozpatrywania skarg na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez przewoźnika drogowego będą: organizator publicznego transportu zbiorowego oraz organ właściwy do wydawania zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym. Marszałek województwa będzie natomiast rozpatrywał skargi na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez podmiot zarządzający dworcem, wyznaczonym do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej. W przypadku gdy dworzec jest własnością samorządu województwa, rozpatrywanie skarg będzie należało do obowiązków wojewody. Pasażer będzie mógł wnieść również skargę do marszałka województwa na niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Za nieprzestrzeganie przepisów przewoźnik drogowy, podmiot zarządzający wyznaczonym dworcem, organizator turystyki lub pośrednik turystyczny będzie podlegał karze w wysokości nie większej niż 30 tys. zł.

Dostosowanie terminali do udzielania pomocy zgodnie z wymaganiami unijnymi będzie zadaniem własnym gminy. Jest to zgodne z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, której przepisy mówią, że budowa, przebudowa i remont dworców należy do zadań własnych gminy.

Zakłada się, że pieniądze na sfinansowanie wydatków związanych z dostosowaniem wyznaczonych terminali autobusowych i autokarowych będą pochodzić z opłat pobieranych przez właścicieli dworców od operatorów lub przewoźników drogowych. Za korzystanie przez operatora publicznego transportu zbiorowego i przewoźnika z dworców wyznaczonych do udzielania pomocy niepełnosprawnym, jednostka samorządu terytorialnego może pobierać opłaty, które wyniosą maksymalnie 2 zł.

Wskazane w projekcie nowelizacji ustawy kryteria pozwalają zapewnić świadczenie pomocy na 21 dworcach - w praktyce w każdym województwie. Jednocześnie przewiduje się, że każdy właściciel dworca, który nie spełnia ww. kryteriów, może wystąpić z wnioskiem o wyznaczenie tego dworca do udzielania pomocy. Przepis ten umożliwi wyznaczenie dworców zlokalizowanych np. w miejscowościach uzdrowiskowych i turystycznych.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
13.11.2014
Nie lekceważ znaków drogowych - mówi Zbigniew Weseli
Kategorie:  » znaki drogowe  » mandaty

 

(506-80 fot. jola michasiewicz)

 

Każdy kierowca jest zobligowany, aby stosować się do znaków drogowych. To bardzo ważny element ruchu drogowego, który z wielu przyczyn może być lekceważony i niezauważany przez kierowców. Za niezastosowanie się do oznakowań możemy otrzymać mandat w wysokości nawet 500 zł.  

Na polskich drogach często można spotkać znaki niezgodne z przyjętą organizacją ruchu, zniszczone znaki drogowe, nagromadzenie znaków utrudniające ich odczytanie czy reklamy, które skutecznie zasłaniają oznakowania. Taki stan rzeczy potwierdziła Najwyższa Izba Kontroli w swoich badaniach dotyczących polskich dróg*.

Duże nagromadzenie znaków w jednym miejscu może powodować, że kierowcy niekiedy lekceważą je i tym samym powodują niebezpieczne sytuacje na drodze - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault. - Pamiętajmy, że znaki to nie tylko znaki pionowe, ale także poziome, czyli te umieszczone na nawierzchni drogi w postaci linii, strzałek czy napisów - dodaje.

Według prawa o ruchu drogowym kierowca ma nakaz stosowania się do znaków - zarówno pionowych, jak i poziomych. W przypadku niezastosowania się do oznakowań, kierowcy grozi mandat w wysokości 500 zł, 10 punktów karnych, a nawet utrata prawa jazdy.

Często pokonujemy tę samą trasę codziennie, przez co przyzwyczajamy się do otoczenia, do oznaczeń i określonego ruchu drogowego. W takich okolicznościach łatwo o rutynę. Kierowcy zaczynają jeździć na pamięć, uznając, że trasa jest taka, do jakiej zdążyli się przyzwyczaić. Tymczasem organizacja ruchu się zmienia, a wraz z nią zmieniają się oznaczenia, na które kierowca może nie zwrócić uwagi. Powinniśmy jako kierowcy wyrobić w sobie odruch aktywnego wyszukiwania znaków, prawidłowego ich odczytania i zastosowania się do ich treści. Pełne skupienie podczas jazdy pozwoli wychwycić zarówno oznaczenia pionowe, jak i poziome. Jeśli widzimy, że znaki stoją obok siebie bardzo gęsto, zwolnijmy i uważnie przyjrzyjmy się symbolom - radzą trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

* nik.gov.pl

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
14.11.2014
Mandat za 5922 złote
Kategorie:  » mandaty  » kierowcy zawodowi

Rosyjski kierowca tira ukarana rekordowym mandatem. Do polskiego budżetu musiał wpłacić 5922 złote. Łącznie dostał, aż 7 mandatów.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
14.11.2014
Policjanci wylegitymują się nowym dokumentem
Kategorie:  » kontrole drogowe  » policja

 

 

(506-82 fot.: MSW)

 

Jak informuje MSW - Od 1 stycznia 2015 roku będą obowiązywały nowe legitymacje służbowe policjantów. Nowe dokumenty będą posiadały więcej zabezpieczeń, które podniosą poziom ich bezpieczeństwa. Legitymacje będą ważne przez 4 lata, czyli do 31 grudnia 2018 roku. Dokumenty, którymi aktualnie posługują się policjanci tracą ważność 31 grudnia br.

Nowe legitymacje zachowają obecnie obowiązujące wymiary i format karty identyfikacyjnej. W odróżnieniu od aktualnych dokumentów, nowe legitymacje będą zawierały nazwę jednostki organizacyjnej policji, w której funkcjonariusz pełni służbę. Z tym, że w przypadku gdy:

-         policjant pełni służbę w komisariacie policji na legitymacji będzie wskazana nazwa komendy powiatowej policji, komendy miejskiej policji lub komendy rejonowej policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat;

-         policjant pełni służbę w komisariacie specjalistycznym to na legitymacji będzie umieszczona nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) policji, na terenie której znajduje się komisariat specjalistyczny;

-         policjant pełni służbę w ośrodku szkolenia policji na legitymacji będzie umieszczona nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) policji, na obszarze działania, której znajduje się ośrodek szkolenia.

Wprowadzone zmiany pozwolą obywatelom, wobec których policjant podejmowałby interwencję na precyzyjniejszą identyfikację jednostki policji, w której ten funkcjonariusz pełni służbę. Szacuje się, że jednostkowy koszt wydania nowych legitymacji służbowych wyniesie 22 zł. Opisane zmiany przewiduje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
14.11.2014
Ważność karty parkingowej nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 r.

 

(506-79 fot. jola michasiewicz)

 

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst ustawy z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (2014.1589). Treść noweli brzmi: Karty parkingowe, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r.”. Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2014 r.

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
16.11.2014
Fotki z fotoradarów stojących w pasie drogowym
Kategorie:  » fotoradary  » mandaty

W życie wchodzą przepisy rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych (2013.565), czyli fotoradarów stacjonarnie zainstalowanych w pasie drogowym. I tak osoby mające konto w internetowym biurze obsługi będą mogły przyjrzeć się fotografii (w formie elektronicznej) na podstawie której wystawiony został mandat.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
17.11.2014
Nowela w sprawie kursów specjalistycznych, uzupełniających i egzaminów kwalifikacyjnych

Do konsultacji skierowano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych. O uwagi do przedstawionego projektu poproszono Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego oraz NSZZ “Solidarność”. Proponowane zmiany dotyczą § 6 omawiający egzamin kwalifikacyjny I stopnia oraz egzamin kwalifikacyjny II stopnia, którego nowela obejmuje nowe brzmienie. Kolejna zmiana to nowe brzmienie załącznika obejmującego tabelę określająca program ramowy kursu specjalistycznego dla służb kontroli transportu drogowego.

Jak czytamy w uzasadnieniu najważniejsza zmiana odnosi się do rodzaju pytań zawartych w części pisemnej egzaminu kwalifikacyjnego i polega na wprowadzeniu, oprócz pytań zamkniętych, również pytań otwartych. Modyfikacja sposobu przeprowadzania egzaminu pisemnego zapewni lepsze sprawdzenie wiedzy osób egzaminowanych i ich przygotowania do pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego. Pytania otwarte wymagają udzielenia własnej odpowiedzi, egzaminowany nie wybiera spośród gotowych stwierdzeń lecz musi samodzielnie przedstawić prawidłowe rozwiązanie. Działanie takie jest bliższe zadaniom wykonywanym w ramach późniejszych obowiązków służbowych, gdzie kluczowe znaczenie ma samodzielna analiza dokumentów, wskazanie powstałych naruszeń i ich właściwa kwalifikacja. Projekt przewiduje, że za pytanie otwarte można będzie uzyskać 0 punktów (odpowiedź nieprawidłowa lub niewyczerpująca) albo 3 punkty (odpowiedź prawidłowa i wyczerpująca). Nie dopuszcza się innych sposobów punktowania, za odpowiedzi zawierające błędy lub braki przyznawane będzie 0 punktów, nawet jeśli część odpowiedzi będzie sporządzona w sposób prawidłowy. Proponowane rozwiązanie uzasadnione jest wymaganiami stawianymi wobec inspektorów, od których oczekuje się wykrycia w trakcie kontroli wszystkich naruszeń i sporządzenia prawidłowej pod względem prawnym decyzji administracyjnej.

Projektowane rozwiązania – dalej uzasadnia ustawodawca - stanowią uwzględnienie wniosków zgłoszonych przez osoby egzaminujące. Dzięki proponowanej zmianie możliwa będzie dokładniejsza weryfikacja umiejętności uczestników egzaminu a co za tym idzie poprawa w zakresie zarządzania kadrami Inspekcji Transportu Drogowego.

W projektowanym rozporządzeniu zmodyfikowano również program ramowy kursu specjalistycznego dla służby kontroli transportu drogowego (załącznik nr 2) poprzez zwiększenie minimalnej liczby godzin zajęć z prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego (do 32 godzin); problematyki pojazdów nienormatywnych (do 16 godzin) oraz doprecyzowano nazwy bloków tematycznych ujętych w wierszach 19 i 20 tabeli.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
18.11.2014
Roman Rzońca: W miejsce zielonej strzałki proponuję ŻÓŁTĄ - komentarze

 

(506-103)

 

 

W numerze 505 tygodnika PD pan Rzońca zamieścił pytanie: "Co robić aby wszyscy ponownie korzystali z sygnału S-2". Z punktu widzenia pedagogiki pytanie jest sformułowane wadliwie. Wskazania sygnału mają charakter dyrektywny. Należy więc je odpowiednio realizować. Natomiast co z tym przysłowiowym fantem ma zrobić pan Rzońca jako nauczyciel - oczywiście uczyć, jak przygotowywany przez niego kandydat na kierowcę ma te wskazania sygnału realizować podczas kierowania pojazdem samochodowym. Wypowiedź autora notki zdaje się bowiem wskazywać, że zaniechano tego w procesie nauczania w ostatnim czasie. Propozycja zamiany koloru strzałki na żółty nie jest trafna. Żółty kolor w ruchu drogowym ma znaczenie symboliczne: ostrzeżenie. Co do celowości stosowania sygnału S-2 myślę, że zbyt pochopnie są wyrażane propozycje by z zrezygnować z tej części jego dyrektywnych wskazań, które nakazują zatrzymanie, po czym dopiero sprawdzenie, czy istnieją warunki do kontynuowania jazdy. Nie jestem zwolennikiem rezygnacji z tego fragmentu dyrektywy. Ma ona znaczenie psychologiczne. Fakt zatrzymania pojazdu nasuwa nam na myśl, że jest tu do spełnienia jakieś wskazanie, mianowicie wskazanie konieczności sprawdzenia. Czy rezygnacja z tej części dyrektywy wpłynie korzystnie na usprawnienie ruchu. Nie. Przecież usprawnienie ruchu to przyśpieszenie przepływu potoku, strumienia pojazdów, a nie pojedynczego pojazdu, który wyłącza się z tego strumienia wykonując skręt w prawo, czy lewo. Jan Zasel

 

 

 

Im więcej prawa tym więcej bezprawia. Moim zdaniem zapominamy o zdroworozsądkowym zachowaniu się na drodze. Gdybyśmy mieli ten dar to wiele przepisów jest zbędnych. Krzysztof Gietek

 

 

 

Przepisy przepisami i niech kierowcy oczywiście przestrzegają, ale też jestem za zmianą zielonej strzałki na POMARAŃCZOWĄ, tak byłoby łatwiej. john57.

 

 

 

Chciałbym przypomnieć, że obowiązek zatrzymania przed sygn. S-2 wprowadzono ze względu na pieszych, którzy mogą się znaleźć na poprzecznym przejściu dla pieszych za sygnalizatorem. I oczywiście mogą być niewidoczni zza pojazdów obok stojących na czerwonym. Piesi wtedy często nie są świadomi tego, że zza stojących pojazdów może wjechać inny pojazd. I tego należy uświadamiać kierujących. Inna sprawa, to inżynieria ruchu, bo niestety sygnalizatory S-2 projektuje się często w miejscach, gdzie nie ma żadnego zagrożenia. A tam można by było zastosować inne rozwiązania. Maciek

 

 

 

Rozumiem wszystkich poprawiaczy funkcjonowania sygnalizatorów świetlnych. Jednakże, jestem za przestrzeganiem obowiązujących zasad. Nie rozumiem Romku, dlaczego szukasz sposobu ułatwienia tym, którzy notorycznie łamią obowiązujące zasady? Kto narusza obowiązujące prawo winien być surowo karany, a kara powinna być długa i dotkliwa. To, że jako instruktor ciągle obawiasz się, że będą cię uderzać w tył, to jest wynik tego, że musimy więcej uwagi poświęcać na naukę, w jaki sposób mamy się zachować dojeżdżając do skrzyżowania i uczynić z tego, jako bardzo ważny element nauki jazy. (...) Władysław Drzazga

 

 

 

Nikt nie zadał chyba sobie pytania, jakie jest logiczne wytłumaczenie przepisu zobowiązującego nas do zatrzymania się przed sygnalizatorem S-2, więc wyjaśniam: jeżeli zielona strzałka gaśnie, to zostaje światło czerwone. Jadąc bez zatrzymania się przed sygnalizatorem w momencie wyłączenia (zgaśnięcia) zielonej strzałki kierujący nie jest w stanie zatrzymać pojazdu i wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym. Nie ma w tym przypadku ostrzeżenia w postaci żółtego sygnału, który pozwala w wyjątkowych okolicznościach wjechać za żółty sygnalizator. Natomiast jak kierujący pojazdem zatrzyma się przed sygnalizatorem S-2 (zgodnie z obowiązującym przepisem), to w momencie wyłączenia się zielonej strzałki jest w stanie prawidłowo zareagować i nie wjedzie za sygnalizator, bo pojazd już stoi i nie wjedzie rozpędzony na skrzyżowanie lub przejście dla pieszych. Może to trochę skomplikowane, ale chyba dlatego takie proste. Huckleberry

 

 

 

A może zacząć uczyć i szkolić? A Policja może zacznie egzekwować przepisy? Przestańcie się wreszcie czepiać dobrych rozwiązań bo idąc tym tropem zaraz ze znaku B-20 "STOP" też zrobimy jakiś żółty bo przecież kierowcy nie zatrzymują się w związku z tym znakiem i jest wielu przeciwników stosowanie tego znaku. Idąc dalej kto przestrzega ograniczenia prędkości też je zróbmy żółte i widząc że jest bezpiecznie poruszajmy się 150 km/h w mieście. Pozdrawiam. Instr.

 

 

 

Dobrze byłoby zamiast zielonej strzałki warunkowego skrętu wprowadzić ŻÓŁTE ale migające. Chyba każdy sterownik ma taka możliwość. Swoją droga, czy ktoś wie ile rocznie jest wypadków lub kolizji na skręcie warunkowym. Ja nie słyszałem. Bogumił Leśniewski

 

 

 

Tylko że stały sygnał żółty zabrania na wjazd za sygnalizator. Miki

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
18.11.2014
Stawki opłat za zajęcia pasa drogowego w tekście jednolitym

W Dzienniku Ustaw opublikowano Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
21.11.2014
ePD: kiedy dalsze akty wykonawcze?

W najnowszej aktualizacji zbioru aktów prawnych ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE) dostępny jest tekst ustawy, która wydłuża termin ważności kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych do 30 czerwca 2015 r. W tym czasie trwa oczywiście weryfikacja uprawnień, według obowiązujących, nowych przepisów. Do tekstu ujednoliconego ustawy - Prawo o ruchu drogowym trafił przypis odredakcyjny dotyczący orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach. Jako nowe w zbiorze pomieszczono dwa rozporządzenia dotyczące obrazów zarejestrowanych przez fotoradary stacjonarne. Jako akt oczekujący (obowiązuje z dniem 1.1.2015 r.) do zbioru trafiło rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. I mamy także - tak oczekiwane - rozporządzenie w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Pozostaje pytania na jakim etapie są kolejne akty wykonawcze do noweli ustawy o kierujących pojazdami? W ePD zaktualizowano:

 

Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 21.11.2014 r.

Projekty aktów prawnych

Projekt rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Projekt rozporządzenia

zmieniającego rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych

Akty prawne rzeczywiste (teksty w wersji opublikowanej)

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

o zmienia ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Wyrok TK

sygn. akt U 4/14

Ustawa

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie

w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Rozporządzenie

w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu

Rozporządzenie

w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

Rozporządzenie

w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

Obwieszczenie

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej

Akty prawne ujednolicone (teksty ujednolicone w zw. z publikacją rzeczywistych lub ich wejściem w życie)

Ustawa

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Ustawa

Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania na drogach

Ustawa

Kodeks postępowania karnego

Rozporządzenie

w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

Rozporządzenie

w sprawie udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wysokości opłaty za wydanie tego zapisu

Rozporządzenie

w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

Ustawa

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Rozporządzenia

w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych

Rozporządzenie

w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych

Ustawa

o opłacie skarbowej

Pobierz aktualizacje: wybierz zakładkę AKTUALIZACJA / kliknij przycisk DALEJ / program pobierze i zainstaluje zmiany

 

ePrawoDrogowe to zbiór kompletny, zawsze aktualny, przyjazny w obsłudze

ZAMÓW: 502-659-431

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
kronika legislacyjna
21.11.2014
Szkolący nie wiedzą nic o chorobach kandydatów

 

(506-100)

 

W Lublinie w ostatnich dniach maja br. doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na miejscu zginął 32. letni kandydat ma motocyklistę. Zdarzenie miało miejsce podczas lekcji szkolenia. Rozpatrywano ewentualność usterki motocykla, mówiono o złym zapisie ustawowym dopuszczającym manewry przy prędkości 50 km/godz. motorem 600 m sześć. Minęło kilka miesięcy i właśnie znamy opinię powołanego do sprawy biegłego. Ustalono, że kierowca chorował na epilepsję (posiadał uprawnienia do kat. B oraz CD). Motocyklista odbywający kurs na prawo jazdy nagle przyspieszył, uderzył w citroena i zginął na miejscu. Mógł więc dostać ataku padaczki, a jego ręce zacisnęły się na manetce gazu. Dlatego "wyrwał" do przodu i nie odpowiadał na sygnały z zewnątrz. Instruktor (zgodnie z przepisami jadący za kursantem) trzymał zaś w plecaku pilota odcinającego zapłon w motocyklu. Biegły uznał jednak, że i tak nie powinien go użyć. - Odcięcie zapłonu w motocyklach ośrodki nauki jazdy montują z własnej inicjatywy i jest stosowane niemal wyłącznie na placach manewrowych, gdy instruktor widzi, że kursant zbytnio się rozpędza i chce mu oszczędzić upadku przy dużej prędkości. Nikt odpowiedzialny nie wyłączyłby zapłonu w chwili, gdy motocykl porusza się po ruchliwej ulicy z prędkością 100 km/h. Z prostego powodu: właśnie to byłoby skrajnie niebezpieczne dla kursanta: straciłby możliwość panowania nad pojazdem, nie mógłby nawet użyć hamulców hydraulicznych - zaznacza w rozmowie z "Wyborczą" Maciej Kulka, współwłaściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców "Kulka".

Kulka przekonuje - na łamach “Gazety” - też, że szkolący nie wiedzą nic o chorobach kandydatów: - Od 19 stycznia ośrodki nie mają wglądu do zaświadczeń o stanie zdrowia kursantów. W przeszłości wiedzieliśmy choćby, czy powinni nosić okulary. Teraz dostajemy tylko informację z wydziału komunikacji o dopuszczeniu do kursu. Jest też inna sprawa: kandydat na kierowcę podczas wizyty u lekarza wypełnia ankietę o stanie zdrowia i najzwyczajniej w świecie może zataić poważne choroby, a doktor podczas krótkiej konsultacji nie będzie mógł ich stwierdzić.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
news tygodnia
21.11.2014
Komisja weryfikacyjna może już zostać powołana. Pytanie testowe zgłoszone

 

(506-104, 105)

 

Jak zapowiadano, opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Akt wydany w dniu publikacji czyli 21 listopada, obowiązuje z dniem 23 tego miesiąca. Tak więc komisja może zostać powołana.

Przypomnijmy - rozporządzenie określa szczegółową organizację i tryb działania komisji (przewodniczący, sekretarz oraz 35 członków); także szczegółowe - zasady zgłaszania propozycji scenariuszy, wizualizacji i opisów wchodzących w skład pytań egzaminacyjnych oraz wzory dokumentów stosowanych w tych sprawach; szczegółowy sposób, tryb i terminy przeprowadzania weryfikacji pytań egzaminacyjnych przez komisję oraz wzory dokumentów z tym związane oraz rodzaje kosztów prowadzenia działalności komisji i jej obsługi oraz sposób ich ustalania i wysokość wynagrodzenia członków komisji.

I jeszcze jedna informacja godna przypomnienia - propozycja pytania testowego może być składana przez każdego, także osoby indywidualne. Oczywiście przy zachowaniu określonych procedur i przesłaniu stosownych druków.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
sztuczny egzamin, a realna jazda
sztuczny egzamin, a realna jazda
sztuczny egzamin, a realna jazda
sztuczny egzamin, a realna jazda
23.11.2014
Zdawalność w wybranych ośrodkach. A u Was?
Kategorie:  » egzamin na prawo jazdy  » WORD

 

 

Statystyka zdawalności w WORD Jelenia Góra za październik 2014:

-         egz. teoretyczny - 37,2 % [kategoria B]

-         egz. praktyczny - 40,1 % [kategoria B]

-         egz. praktyczny wszystkie kategorie - 43,2 %

 

Statystyka zdawalności w WORD Warszawa 12-15 i 17-22.11.2014 r.:

 

 

Statystyka zdawalności w WORD Ostrołęka w październiku 2014 r.:

 

 

(506-113-116)

Powyżej zamieściliśmy kilka informacji dotyczących statystyki zdawalności egzaminów na prawo jazdy w dwu ośrodkach egzaminowania. Interesujące dane, wskazujące np. na poprawiającą się statystykę w zakresie egzaminów teoretycznych.

Czekamy na informacje z innych ośrodków egzaminowania. Zachęcamy do publikacji oraz do komentarzy.

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
statystyka
statystyka
statystyka
statystyka
21.11.2014
Ministerstwo: Polskie drogi coraz bezpieczniejsze

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju podziela intencje Najwyższej Izby Kontroli w zakresie dbałości o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Jesteśmy zgodni ze stanowiskiem NIK, że niemal 3 tys. km dróg krajowych powstałe w ciągu ostatnich 7 lat  wpłynęły w istotny sposób na poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz że konieczny jest dalszy rozwój sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zgodnie z zapowiedziami Pani Premier Ewy Kopacz do końca 2015 r. sieć powiększy się o 250 km dróg krajowych i autostrad. W nowej perspektywie finansowej UE na budowę nowoczesnych i bezpiecznych dróg rząd przeznaczy 93 mld zł.

Jednakże, przedstawiona dzisiaj opinii publicznej informacja NIK o wynikach kontroli "bezpieczeństwo ruchu drogowego" zawiera przedwczesne wnioski. Nie uwzględniają one m.in. wyników analizy prowadzonej obecnie na zlecenie MIiR przez Bank Światowy, która wskaże najbardziej skuteczne rozwiązania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Wstępne wyniki analizy będą znane w ciągu kilku tygodni.

Informacja przekazana przez NIK opinii publicznej to kompilacja wyników trzech kontroli przeprowadzonych przez Izbę w 2013 roku (dotyczące działań policji, GITD, oraz zarządzania drogami samorządowymi i powiatowymi). MIiR nie mogło odnieść się do dodatkowych wniosków Najwyższej Izby Kontroli zawartych w informacji, ponieważ nie zostały one przekazane właściwym instytucjom. W związku z tym NIK nie mógł zostać poinformowany o analizach prowadzonych przez MIiR i Bank Światowy.

Pragniemy przypomnieć, że w ciągu ostatnich 7 lat liczba ofiar śmiertelnych na drogach krajowych spadła o ponad 41%. W ciągu ostatnich dwóch lat, od kiedy wprowadzono system fotoradarowy nadzorowany przez GITD,  w miejscach ustawienia stacjonarnych urządzeń rejestrujących na drogach krajowych, liczba śmiertelnych ofiar wypadków spadła średniomiesięcznie o 48 proc. w porównaniu do lat poprzedzających wdrożenie systemu.

Niewątpliwie jednak wiele jest jeszcze do zrobienia. GDDKiA corocznie, we współpracy z Policją, przeprowadza audyt oznakowania na drogach (w tym roku taki audyt również został przeprowadzony). Wynikające z nich rekomendacje są na bieżąco wprowadzane w życie w ramach dostępnych środków finansowych. W 2015 roku na przebudowy i bieżące remonty na drogach krajowych trafi 1,62 mld zł.  Dodatkowo na działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie przeznaczonych ok. 350 mln zł.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
statystyka
21.11.2014
Podsumowanie sezonu motocyklowego
Kategorie:  » motocykliści  » wypadki drogowe

 

(506-49 fot. policja pl)

 

Niższe temperatury i znacznie gorsze warunki atmosferyczne powodują, że z dróg znikają motocykle. Jaki był tegoroczny sezon dla motocyklistów? 

Wraz z wiosną, na drogach pojawili się motocykliści. Większość z nich to odpowiedzialni kierowcy, szanujący prawo i innych użytkowników dróg. Są jednak też tacy, którym bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu wydają się być obce. Zagięte tablice rejestracyjne, jazda na jednym kole czy wyścigi po głównych ulicach to tylko niektóre z przewinień motocyklistów.  

Już na początku sezonu, w kwietniu, policjanci z Gostynina zatrzymali 41-letniego motocyklistę jadącego z prędkością 186 km/h. Mężczyzna nie stosował się do sygnałów nakazujących zatrzymanie i uciekając przed policjantami popełnił szereg wykroczeń. Stracił prawo jazdy. W Radomiu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, zauważyli motocykl z zagiętą tablicą rejestracyjną. Gdy dali kierującemu sygnał do zatrzymania ten zaczął uciekać. Po zatrzymaniu okazało się, że nie posiada uprawnień na motocykl. Policjanci zatrzymali też 20-lateka, który kierował motocyklem mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, a jego motocykl nie miał aktualnych badań technicznych.

We wrześniu, funkcjonariusze z Sokołowa Podlaskiego na drodze krajowej nr 63 zatrzymali kierującego hondą jadącego z prędkością 160km/h – to kolejny przykład nieodpowiedzialnego motocyklisty.

Walcząc z piratami drogowymi policjanci organizują działania, w czasie których sami korzystają z motocykli i nieoznakowanych radiowozów. Komenda Miejska Policji w Radomiu prowadziła w tym roku akcję “bezpieczny motocyklista". Tylko podczas jednej edycji funkcjonariusze skontrolowali ponad 20 jednośladów, nakładając kilkanaście mandatów karnych i zatrzymując kilka dowodów rejestracyjnych. Kilku kierujących straciło też prawo jazdy, jak 25-latek jadący po Radomiu z prędkością ponad 100km/h i wyprzedzający na przejściach dla pieszych.

W kwietniu, na krajowej “siedemnastce" zginął młody człowiek kierujący motocyklem. 24-latek kierujący kawasaki uderzył w drzewo. W Sierpcu motocyklista zdarzył się z renault. Zarówno on jak i pasażer jechali bez kasków. 26-Letni kierujący i jego 34-letni pasażer zginęli.Przypadki te pokazują, że efektem brawury na drogach są wypadki drogowe, często tragiczne w sutkach.

W bieżącym roku tylko na terenie samego Mazowsza kierujący motocyklami spowodowali 53 wypadki drogowe i 107 kolizji. Rannych zostało w nich 56 osób, zginęło 11. Ubiegłoroczne statystyki wyglądają podobnie - 56 wypadków, 10 zabitych i 56 rannych.

Spowodowane przez nich wypadki to co prawda 3% ogółu zdarzeń. Mogłoby się wydawać, iż jest to niewielki procent. Trzeba jednak brać pod uwagę dysproporcje liczny motocykli do innych pojazdów poruszających się pod drogach, a te są przecież ogromne.

W sumie w wypadkach zginęło 15 motocyklistów, co stanowi 6% ogólnej liczby ofiar śmiertelnych wśród użytkowników dróg.

Motocykliści coraz częściej angażują się w akcje współorganizowane przez Policję. Organizują zjazdy miłośników motocykli podczas których prowadzona jest zbiórka krwi, a policjanci mają okazję wymienić się doświadczeniami.

Wraz z nadejściem jesieni, a później zimy motocykle na pewien czas znikną z naszych dróg. Warto jednak pamiętać, że wsiadając na motocykl trzeba mieć świadomość, że jest się narażonym na większe ryzyko wypadku niż kierowcy samochodów w podobnych sytuacjach.

W chwili wypadku drogowego motocyklista doznaje o wiele poważniejszych urazów niż kierujący samochodem, którego przecież chroni karoseria, pasy, poduszka powietrzna.

Trzeba pamiętać, że jazda tym pojazdem jest bardziej wymagająca niż samochodem. Podczas jazdy motocyklem w znacznie większym stopniu wykorzystywane są zdolności motoryczne, umiejętności przewidywania i szybkiej reakcji na zmieniające się warunki na drodze.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
przegląd prasy / internetu
3.11.2014
WORD w Koninie wyposażył kolejne pracownie wychowania komunikacyjnego

 

 

(506-94-95 fot. WORD Konin)

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie dbając o profesjonalne nauczanie dzieci w zakresie wychowania komunikacyjnego corocznie doposaża szkoły podstawowe, które osiągnęły dobre wyniki w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Dnia 23 października 2014 roku Piotr Korytkowski - dyrektor WORD na terenie Zespołu Szkół w Brzeźnie przekazał kolejnym szkołom podstawowym regionu: Zespołowi Szkół w Brzeźnie, Szkole Podstawowej w Barłogach, Zespołowi Szkół w Przykonie, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Powidzu, pomoce dydaktyczne. Stanowią one wyposażenie pracowni wychowania komunikacyjnego, składają się z: plansz ze znakami drogowymi, plansz prezentujących sytuacje drogowe, plansz Bezpieczna Droga do Szkoły, plansz - Wychowanie komunikacyjne”, plansz “I pomoc - wypadek komunikacyjny”, 32 przenośnych znaków drogowych, sygnalizatora świetlnego, broszur o tematyce brd, maty obrazującej przejście dla pieszych oraz trzech rowerów z wyposażeniem. Wartość przekazanych pomocy to około 20 000,00 zł.

Na zakończenie uroczystości uczniowie Zespołu Szkół w Brzeźnie zaprezentowali ciekawą i pouczającą inscenizację związaną z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
4.11.2014
BRD do MSW? A na polskich drogach...

Polskie drogi należą do najniebezpieczniejszych w Unii Europejskiej - alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. W wypadkach drogowych ginie 87 osób na milion mieszkańców, co daje Polsce przedostatnie miejsce w unijnym rankingu - gorzej jest tylko w Rumunii. Aby poprawić sytuację, NIK proponuje inwestycje w infrastrukturę i zmianę nadzoru nad ruchem drogowym. We wnioskach pokontrolnych wskazano na niezbędność modernizacji istniejącej sieci dróg. I tak w przypadku 12 proc. dróg krajowych remonty są pilne. Konieczne - w ocenie NIK - są też dalsze inwestycje w zakresie powiększenia sieci dróg i autostrad.

I stwierdzenie niezmiernie ważne, na które zwrócił uwagę NIK - “Nie ma w Polsce jednego organu władzy publicznej, którego zakres kompetencji pozwoliłby na skuteczne koordynowanie oraz skuteczne egzekwowanie realizacji niezbędnych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. "Istniejąca Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jak pokazują doświadczenia z lat ubiegłych, nie była w stanie skutecznie wypełniać tej funkcji" - mówił rzecznik NIK Paweł Biedziak. Stąd wniosek NIK: wszystkie kwestie w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego powinno koordynować MSW, z możliwością powierzania określonych zadań innym resortom. NIK sugeruje też, żeby Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odgrywało wiodącą rolę w koordynowaniu działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.”

 

 

NIK (fragment): (...) 4) Brak powszechnego, spójnego systemu oddziaływania na bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Na zmniejszenie skuteczności podejmowanych działań ma wpływ przede wszystkim rozproszona odpowiedzialność za problemy zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Przykładowo: tylko za prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego odpowiada osiem, a za kontrolę prędkości sześć różnych, rozproszonych podmiotów.

Nie ma w Polsce jednego organu władzy publicznej, którego zakres kompetencji pozwoliłby na skuteczne koordynowanie oraz, co szczególnie istotne, skuteczne egzekwowanie realizacji niezbędnych działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Istniejąca Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jak pokazują doświadczenia z lat ubiegłych, nie była w stanie skutecznie wypełniać tej funkcji.

Skutkiem tego, działania podejmowane przez poszczególne podmioty odpowiedzialne za realizację polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego były niespójne, a przez to ich skuteczność była znacznie niższa, niż wynikałoby to  z zaangażowanych sił i środków.

Istotnym problemem nieskutecznie i nieefektywnie funkcjonującego systemu było

5) Niedostateczne finansowanie zadań

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego były finansowane z budżetów poszczególnych instytucji, realizujących zadania w tym zakresie. Warto zauważyć, że szereg podmiotów realizuje zadania zbliżone do siebie (np. Policja i GITD). To powoduje rozproszenie środków finansowych, a tym samym ich nieskuteczne i nieefektywne wykorzystywanie. Tak naprawdę nie wiadomo, jakie środki wydawane były wprost na bezpieczeństwo ruchu drogowego, bo zabrakło w poszczególnych instytucjach mierników oceny skuteczności powiązanych z poniesionymi nakładami. Poszczególnym podmiotom trudno więc udowodnić, które działania i w jakim stopniu znacząco przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, a które nie mają większego znaczenia. Niestety kontrolowane instytucje zamiast dowodów w tym zakresie przedstawiały kontrolerom NIK teoretyczne rozważania i intuicyjne przeświadczenia, niepoparte rzetelnymi analizami. (...)

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
4.11.2014
Głogowski oddział WORD już otwarty
Kategorie:  » egzamin na prawo jazdy  » WORD

 

(506-46)

 

W Głogowie dokonano uroczystego otwarcia filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Jelenia Góra. Już na dzień następny zaplanowano przyjmowanie zapisów na egzamin. Filia znalazła lokalizację przy ul. Folwarcznej. Punkt obsługi klienta otwarty będzie codziennie. W założeniu, także codziennie przeprowadzane mają być egzaminy. Wszystko jednak zależy od zainteresowania przyszłych kierowców. - Mamy do dyspozycji trzy samochody toyota - powiedział dyrektor WORD Robert Tarsa. - Jesteśmy także na etapie załatwiania spraw związanych z wydzierżawieniem samochodu clio z ośrodka w Lesznie. Wszelkie informacje dotyczące zapisów oraz tras egzaminacyjnych po mieście, można znaleźć na stronie internetowej WORD Jelenia Góra. 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
4.11.2014
ITD do policji?

 

 

NIK (fragment raportu) “Przeprowadzenie gruntownej reorganizacji struktur odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu nadzoru nad ruchem drogowym. (...) Po pierwsze należy  włączyć ITD do Policji.

Zmiana ta będzie miała pozytywny wpływ na skuteczność i efektywność prowadzonych działań, pozwoli skoncentrować siły i środki, lepiej zaplanować podejmowane przedsięwzięcia oraz wyeliminować dublowanie się zadań. Przyczyni się to do efektywniejszego wydatkowania pieniędzy z budżetu państwa, pozwoli na przypisanie odpowiedzialności za efekty realizowanych działań, wydatnie - etatowo i sprzętowo - wzmocni policyjny pion ruchu drogowego.

Ostatecznie, włączenie ITD do Policji doprowadzi do powstania jednolitej działającej przez całą dobę/siedem dni w tygodniu formacji, kompleksowo zajmującej się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po drugie NIK w zakresie reorganizacji zadań proponuje:

 

 

Rzecznik ITD Alvin Gajadhur miał powiedzieć PAP: “NIK zarekomendował dziś włączenie ITD do policji. - Wszystkie koncepcje, włącznie z koncepcją NIK-u, muszą być dogłębnie przeanalizowane - zaznaczył rzecznik. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała dziś raport o bezpieczeństwie na drogach. Zdaniem NIK, Inspekcja Transportu Drogowego powinna zostać włączona do policji. Izba wskazała, że niedostateczne zasoby kadrowe ITD oraz problemy ze statusem pracowników sprawiają, że inspektorzy w ograniczony sposób pełnią służbę w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. "Wiedzą o tym dobrze kierowcy ciężarówek, którzy z różnych przyczyn chcą uniknąć kontroli. NIK ustaliła, że blisko 40 proc. sprawców ujawnionych przez ITD przypadków niestosowania się do ograniczeń prędkości nie zostaje za to ukaranych, a tym samym nie dostaje punktów karnych i unika innych konsekwencji, np. zatrzymania prawa jazdy - tylko dlatego, że właściciele odmawiają wskazania kierującego" - alarmuje Izba. Gajadhur, komentując wnioski Izby powiedział, że przy przeniesieniu ITD do policji pojawiłoby się pytanie, czy kontrole transportu drogowego byłyby prowadzone na podobnym poziomie, co teraz. - Pojawiłoby się pytanie, kto byłby odpowiedzialny za wydawanie licencji i zezwoleń w transporcie międzynarodowym. Potrzebna jest dogłębna analiza.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
4.11.2014
MSW w sprawie informacji NIK o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

 

(506-108)

 

 

W związku z opublikowaną dziś informacją Najwyższej Izby Kontroli o bezpieczeństwie na drogach, informujemy że policja na bieżąco prowadzi kursy specjalistyczne dla policjantów, większość funkcjonariuszy wzięła już udział w takich szkoleniach. Ponadto, w tym roku takie kursy ukończy dodatkowo ok. 400 funkcjonariuszy. Większość z nich już się zakończyła.

Szkolenia specjalistyczne dla Policji. Jednocześnie należy pamiętać, że brak szkolenia specjalistycznego nie oznacza, że policjanci nie mogą pracować na drodze. Po kursie podstawowym mogą wykonywać najważniejsze zadania m.in. w zakresie kontroli drogowej, obsługi wideorejestratora czy zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

Dodatkowo 225 funkcjonariuszy przeszło już w tym roku szkolenia z zakresu doskonalenia jazdy samochodami, a 200 z obsługi wideorejestratorów.

Włączenie GITD w struktury Policji. Kwestia włączenia Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego do struktur Policji wymaga szczegółowej analizy merytorycznej, konsultacji oraz przeprowadzenia ewentualnych zmian prawnych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych będzie analizowało zawarte w raporcie NIK propozycje.

Więcej policjantów na drogach. Poprawa bezpieczeństwa na drogach jest jednym z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Wszystkie komendy wojewódzkie Policji oraz Komenda Stołeczna Policji do końca 2013 roku zwiększyły liczbę etatów policyjnych w komórkach ruchu drogowego do wartości minimum 10% w stosunku do całego stanu etatowego komend wojewódzkich. W konsekwencji liczba etatów - policjantów ruchu drogowego wzrosła do 9230 (tj. zwiększyła się o 1226 osób w porównaniu z końcem 2012 roku). Do końca 2014 roku ich liczba w komórkach ruchu drogowego ma osiągnąć współczynnik maksymalnie 5% w stosunku do całego stanu etatowego garnizonu.

Nowe radiowozy dla Policji. 100 milionów złotych zostanie przeznaczonych w budżecie Policji na 2015 rok na wymianę policyjnej floty oraz innych środków transportu. Planowane są zakupy m.in. radiowozów, samochodów osobowo-terenowych, furgonów, ale także różnego rodzaju łodzi i quadów.

Raport MSW w sprawie działalności Straży Miejskich i Gminnych w 2013 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oczekuje od straży większej aktywności w sprawach związanych z utrzymaniem spokoju i porządku publicznego.

Jak wynika z raportu o działalności straży w 2013 r. dzięki fotoradarom strażnicy ujawnili 1 111 516 wykroczeń związanych z łamaniem przepisów ruchu drogowego. Przy pomocy urządzeń rejestrujących straże wystawiły 940 551 mandatów na ponad 160 mln zł.

Ogółem strażnicy miejscy i gminny przeprowadzili ponad 3 mln interwencji w 2013 roku. Nałożono ponad 1,6 mln mandatów na prawie 243 mln złotych. Blisko 67 proc. wszystkich ujawnionych przez straże wykroczeń dotyczyło tych popełnionych w ruchu drogowym.

Oprócz interwencji związanych z ruchem drogowym, strażnicy najczęściej karali za: picie alkoholu w miejscach publicznych (122 534 mandaty na łączną kwotę 9 381 741 zł), zakłócanie porządku publicznego (35 650 mandaty na łączną kwotę 4 886 616 zł), zaśmiecanie oraz uszkadzanie mienia (55 574 mandaty na łączną kwotę 3 960 517 zł.).

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
4.11.2014
Nowe stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego w Warszawie

 

 

(506-106-107 fot. umwarszawy)

 

Blisko 4 tys. m2 placu manewrowego, 750 m jezdni i ścieżek rowerowych, 38 m torów tramwajowych, 20 sygnalizatorów świetlnych, 130 znaków drogowych, tramwaj, zapory kolejowe, skrzyżowania i rondo - składają się na jedno z najnowocześniejszych miasteczek ruchu drogowego przy ul. Sołtyka.

W realizację projektu włączyło się szereg miejskich jednostek. Instytucje te zaangażowały się poprzez m.in. sfinansowanie przez ZDM projektu budowy miasteczka, przekazanie przez Spółkę Tramwaje Warszawskie infrastruktury szynowej oraz wagonu, przekazanie przez ZTM m.in. 20 rowerów, wyposażenie sali edukacyjnej przez WORD w tablicę multimedialną oraz pomoce dydaktyczne, a także poprzez przekazanie straży przez MPRO zieleni do nasadzeń. Miasto na budowę przeznaczyło ponad 820 tys. zł. Miasteczko zyskało aprobatę nie tylko instytucji dbających o bezpieczeństwo na drogach, ale przede wszystkim uczniów Szkoły Podstawowej Nr 63, którzy jako pierwsi wjechali na teren miasteczka.

Potrzeba udostępnienia przyszłym rowerzystom tego typu obiektu wynikała również z rosnącego zainteresowania szkół zajęciami realizowanymi do tej pory z wykorzystaniem Mobilnego Miasteczka Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Tylko w tym roku strażnicy miejscy przeszkolili już 12 315 uczniów w 189 szkołach. Funkcjonariusze uczestniczyli również w egzaminach na kartę rowerową w 58 placówkach oświatowych.

Strażnikom miejskim inicjatywy gratulowali m.in. Jacek Wojciechowicz zastępca prezydent m.st. Warszawy oraz ambasador Królestwa Niderlandów w Warszawie Paul P.J. Bekkers, zwracając jednocześnie uwagę na możliwości jakie daje w procesie edukacyjnym atrakcyjność i funkcjonalność miasteczka.

Zajęcia dla uczniów warszawskich szkół będą prowadzone na nowym obiekcie w dwóch etapach. Uczniowie z zasadami ruchu drogowego będą zapoznawać się w trakcie zajęć realizowanych w multimedialnej sali edukacyjnej mieszczącej się w budynku przy ul. Sołtyka. Sala została wyposażona w tablicę multimedialną oraz stanowiska komputerowe. Jednocześnie z sali będzie mogła korzystać 20-osobowa grupa uczniów. Drugim etapem będzie doskonalenie nauki jazdy oraz praktyczna nauka przepisów ruchu drogowego na terenie placu manewrowego miasteczka ruchu drogowego.

W ocenie Straży Miejskiej realizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych na terenie Stacjonarnego Miasteczka Ruchu Drogowego pozwoli m.in.:

-         zwiększyć dostępność do kształcenia umiejętności praktycznych przez dzieci i młodzież,

-         kształtować nawyki prawidłowych i bezpiecznych zachowań w zakresie poruszania się po drogach,

-         zwiększyć zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ruchu drogowego,

-         właściwie przygotować uczniów do egzaminów na kartę rowerową,

-         zwiększyć wsparcie placówek oświatowych w zakresie edukacji komunikacyjnej,

-         popularyzować rower jako środek transportu i rekreacji.

Na terenie miasteczka wspólnie ze strażnikami zajęcia prowadzić będą funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji. Zasady współpracy zostały określone w liście intencyjnym. Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego będzie stanowiło także wsparcie dla instytucji i służb miejskich w prowadzeniu wspólnych akcji społecznych promujących bezpieczne zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz realizację nowych inicjatyw, jak np. wakacyjnej szkółki ruchu drogowego.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
4.11.2014
Pierwsze egzaminy w Nowym Targu
Kategorie:  » WORD  » egzamin na prawo jazdy

 

(506-8)

 

W Nowym Targu można już zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii B oraz B1. Pierwsze egzaminy już odbyły się. To będzie dogodność adresowana do kandydatów na kierowców z Podhala, Orawy czy ziemi suskiej. Już nie będą musieli podróżować do Nowego Sącza, Katowic czy Bielska Białej. Instruktorzy z ośrodków szkolenia mają wątpliwości: “Egzamin zda się tu łatwo, ale później pozostanie problem” - mówi Łukasz Stopka ze szkoły jazdy "Stopka" w Zakopanem. “- Taki młody kierowca pojedzie do Krakowa czy innego dużego miasta i "pogubi się" na skomplikowanych skrzyżowaniach - dodaje”. Dziennikarze “Gazeta Krakowskiej” postanowili sprawdzić czy może egzamin będzie łatwiejszy? I tak dziennikarz - kierowca od lat 10 zdawał zarówno w Nowym Sączy, jak i w Nowym Targu. Wniosek: “przekonał się, że mniejsze miasto wcale nie okazało się łatwiejsze”.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
4.11.2014
Ustaw lusterka i patrz

 

 

(506-5 fot. jola michasiewicz)

 

Prawidłowe ustawienie lusterek ma istotny wpływ na bezpieczeństwo - od tego zależy, czy kierowca będzie mógł dokładnie obserwować sytuację na drodze. Ważne, aby w ustawieniu lusterek wykazywać się starannością oraz w pełni korzystać z możliwości, jakie dają.

Kierowcy powinni precyzyjnie ustawiać lusterka, aby widoczne w nich obrazy nie nakładały się zbytnio, a martwe pola były jak najmniejsze - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault. - Trzeba także pamiętać, że każda zmiana ustawienia fotela wymaga również korekty położenia lusterek - dodaje.

Najłatwiej jest ustawić lusterko wsteczne - kierowca musi w nim widzieć tylko tylną szybę auta. Lusterko można przestawić do jazdy nocnej, aby ograniczyć ryzyko oślepienia, jednak podczas jazdy w dzień trzeba przywrócić poprzednie ustawienie.

Ustawiając lusterka boczne należy pamiętać o prostej zasadzie: w tych lusterkach powinniśmy widzieć niewielką część naszego pojazdu (np. tylną klamkę) i jak największą przestrzeń za naszym pojazdem. W ten sposób minimalizujemy martwe pola, jednocześnie posiadając punkt odniesienia w stosunku do innych pojazdów. Jest to ważne ze względu na przekłamanie odległości, jakie występuje w większości lusterek. Nie wystarczy jednak prawidłowe ustawienie lusterek. Należy jeszcze z nich korzystać. Istotne jest, aby jak najwcześniej w procesie nauki jazdy wypracowywać odruchy spoglądania w lusterka przed wykonaniem manewru. Jeżeli kierowca nie został tego nauczony, musi sam, świadomie zacząć w pełni wykorzystywać możliwości lusterek i w ten sposób zwiększyć swoje bezpieczeństwo na drodze - radzą trenerzy Szkoły Jazdy Renault.

 

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
5.11.2014
Gliwicki odcinek Drogowej Trasy Średnicowej czynny
Kategorie:  » inwestycje drogowe  » drogi

Od 5 listopada kierowcy mogą już korzystać z pierwszego, gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ). Nowy fragment drogi o długości prawie 3 km prowadzi od granicy Zabrza do ulicy Kujawskiej w Gliwicach. Na nowej trasie znajduje się m.in. pięć obiektów inżynierskich - wiadukty nad torami kolejowymi i ulicami oraz węzeł drogowy z autostradą A1.

Budowa tego odcinka została współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 “Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”. Wartość robót kontraktowych wyniosła 253 mln zł. DTŚ łączy obecnie 6 miast: Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską, Zabrze i Gliwice. Jest to największa inwestycja realizowana przez śląskie samorządy i najważniejsza, obok odcinka autostrady A4, arteria drogowa w tym regionie. Planowana długość całej trasy wyniesie 31,3 km.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
5.11.2014
“Bawimy ucząc”: zestawy “Miasto - żyję bezpiecznie” przekazano dzieciom

 

 

 

 (506-92-93 fot. WORD Konin)

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie w Przedszkolu nr 11 "Pentliczek" w Koninie uroczyście przekazał kolejnym 19 przedszkolom oraz szkołom podstawowym z oddziałami przedszkolnymi z subregionu konińskiego (miasto Konin, powiat koniński, słupecki, kolski i turecki) pomoce dydaktyczne w postaci zestawu “Miasto - żyję bezpiecznie”. W sumie WORD w Koninie wyposażył już 54 przedszkola oraz szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi w pomoce dydaktyczne. Zestaw “Miasto - żyję bezpiecznie” składający się z drewnianych klocków (ponad 250 elementów) z obrazami domów, skrzyżowań, znaków drogowych, pojazdów, umożliwia układanie różnorodnych sytuacji drogowych, które mają na celu kształtowanie wśród dzieci postaw i nawyków bezpiecznego zachowania na drodze. Podczas trwania uroczystości dzieci z Przedszkola nr 11 "Pentliczek" w Koninie zaprezentowały bardzo ciekawą i pouczającą inscenizację prezentującą właściwe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Ponadto Piotr Korytkowski dyrektor WORD wręczył wszystkim zgromadzonym dzieciom elementy odblaskowe.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
6.11.2014
Czy pamiętasz? To nasza “warszawianka”
Kategorie:  » pojazdy  » pojazdy historyczne

 

 

 

(506-14-16 fot. jola michasiewicz)

 

6 listopada w 1951 roku, w Warszawie na Żeraniu rozpoczęto produkcję samochodu osobowego FSO Warszawa. Pojazd, oparty na dokumentacji radzieckiego samochodu GAZ-M20 Pobieda, posiadał wygląd inspirowany ówczesną stylistyką, jaka rządziła się w przemyśle samochodowym. Produkcję zakończono 30 marca 1973 roku

Pierwsze Warszawy (M20, 200, 201 i 202) charakteryzowały się 4-drzwiowym "garbatym" nadwoziem typu fastback. Od 1964 roku produkowana była wersja sedan, zaś od 1965 roku 5-drzwiowe kombi. Przez cały okres produkcji Warszawa poddawana była licznym modernizacjom. Od roku 1958 produkowana była wersja użytkowa pick-up. Powstały także odmiany specjalne Warszawy: radiowóz, ambulans/sanitarka, furgon, pocztylion oraz drezyna. W oparciu o podzespoły Warszawy skonstruowano także samochody dostawcze: Żuka, Nysę oraz Tarpana. Ostatnia Warszawa zjechała z taśmy produkcyjnej 30 marca 1973 roku. Przyczyniło się do tego faktu wprowadzenie w 1967 roku następcy dla już przestarzałej Warszawy, Polskiego Fiata 125p. Przez cały okres produkcji powstało ogółem 254 471 egzemplarzy modelu (liczba ta nie obejmuje kompletnych karoserii sprzedawanych jako część zamienna), z czego 72 834 trafiło na eksport. Potocznie bywała nazywana "warszawianka" lub "garbuska".

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
6.11.2014
Pasażer wcale nie ma łatwo
Kategorie:  » przystanki  » pasażerowie  » tramwaje

 

(506-9)

 

Popatrzcie, a jednak peron tramwajowy nie ma nawet metra szerokości. Tak właśnie drogowcy zaprojektowali i zbudowali przystanek tramwajowy na ulicy Wycieczkowej w Łodzi. Ulica jest po remoncie i modernizacji przystanku, ten wyniesiony nad powierzchnię jezdni; zamontowano barierki i tak dla osób czekających na tramwaj zostało 80 centymetrów, bo barierki nie stoją przy krawężniku. Zarząd Dróg i Transportu tłumaczy na łamach “Gazety pl Łódź”, iż wszystko jest zgodnie z prawem. - Barierki zostały zamontowane z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów, aby oddzielić ich od samochodów. Nie mogą stać przy samym krawężniku, bo musieliśmy zachować odpowiednią skrajnię - mówi Piotr Grabowski z ZDiT. Podczas remontu nie poszerzono jezdni kosztem przystanku, jak podejrzewają niektórzy pasażerowie. Między krawężnikiem i torowiskiem jest taka sama odległość jak wcześniej, ale wyniesienie peronu i montaż barierek sprawiły, że miejsce dla oczekujących się uszczupliło. Chyba pasażerowie nie maja poczucia bezpieczeństwa. Dziennikarze “Gazety” piszą – przystanek tylko dla szczupłych, my pytamy a osoby na wózkach, albo matki z wózkami?

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
6.11.2014
W parku stoi zakaz dla... pieszych?

 

(506-11)

 

Absurd trudny do zrozumienia. W Olsztynie na jednej z alej nad Łyną tuż przy murach Starego Miasta, spacerujący widzą znak... zakazu, właśnie adresowany do spacerujących. Czyli dla kogo ta właśnie wyremontowana aleja? Kto tam może spacerować? Nie możemy tędy chodzić pytają piesi?

Jak się jednak okazało, znak pozostał w parku po prowadzonym tam remoncie schodów i badaniach archeologicznych związanych z rewitalizacją parku. Po publikacji prasowej rzecznik prasowy Zarządu Dróg Zieleni i Transportu Paweł Pliszka powiedział, że zwróci się do Wydziału Inwestycji Miejskich o jak najszybsze usunięcie absurdalnego oznakowania. Jednak minął ponad tydzień i znak nadal stoi - komentują dziennikarze. Ciekawi jesteśmy jak wiele takich absurdów spotykamy na naszych drogach?.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
7.11.2014
Dalsze inwestycje drogowe oddane do ruchu
Kategorie:  » obwodnica  » inwestycje drogowe

Komunikat: Obwodnice Augustowa oraz Jastrzębia Zdroju, a także odcinek S69 Bielsko-Biała – Buczkowice oddane do ruchu

Kierowcy mogą już jeździć nowymi trasami, których budowę dofinansowały Fundusze Europejskie. Do użytku oddano obwodnicę Augustowa i Jastrzębia Zdroju oraz odcinek S69 Bielsko-Biała - Buczkowice. Unijna dotacja wyniosła ponad 1,37 mld zł. Obwodnica Augustowa jest kluczowym elementem w ruchu międzynarodowym pomiędzy Polską, a krajami bałtyckimi. Jest fragmentem planowanej drogi ekspresowej S61 od Ostrowi Mazowieckiej, poprzez planowane obwodnice Łomży oraz Ełku, aż do Budziska. Jej naturalnym przedłużeniem w kierunku Litwy, będzie planowana obwodnica Suwałk, na którą przetarg Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosi jeszcze w tym roku. Obwodnica przejmie przede wszystkim ruch pojazdów ciężkich, a to oznacza pozytywne zmiany w samym Augustowie - koniec korków w mieście, mniejszy hałas i mniej zanieczyszczeń. Jednak przede wszystkim jest to istotna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, co ma znaczenie dla wszystkich jego uczestników w tym mieście. Dotychczas przez centrum przejeżdżało średnio na dobę ponad 5 tys. samochodów ciężarowych i autobusów (GPR 2010). Szlak obwodnicy przeprowadzono koło miejscowości Raczki. Nie koliduje on z obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Koszt inwestycji to 659 mln zł, z czego blisko 471 mln zł stanowią środki Programu Infrastruktura i Środowisko.

6,15 km drogi ekspresowej S69, biegnącej pomiędzy węzłem Mikuszowice (bez węzła) do węzła Buczkowice, to pierwszy z dwóch odcinków budowanej S69 Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń. Do wykonania pozostał odcinek o długości 9,46 km od węzła Buczkowice do Żywca. Jego oddanie planowane jest w III kwartale 2015 r. Udostępniony odcinek skróci czas dojazdu do Żywca o ok. 15 minut i ułatwi komunikację okolicznych gmin. Umożliwi również kierującym poruszanie się w pełni bezpieczną i komfortową drogą, a także usprawni połączenia między Polską a Słowacją. Realizacja przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec", którego koszt to ok. 1,21 mld zł, została dofinansowana z funduszy Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie blisko 790 mln zł.

Zakończyła się także budowa II etapu Drogi Głównej Południowej w Jastrzębiu-Zdroju, o wartości ok. 130,7 mln zł, a tym samym kierowcy mogą już jeździć całą obwodnicą tego miasta. Drugi etap liczy 5,221 km i prowadzi od ul. Stodoły do ul. Wodzisławskiej w Mszanie. Powstały trzy skrzyżowania oraz dwa wiadukty drogowe. Prace objęły również budowę m.in. ekranów akustycznych oraz oświetlenia ulicznego. Unijna dotacja ze Śląskiego Programu Regionalnego dla całej inwestycji dotyczącej powstania obwodnicy miasta wyniosła ok. 117 mln zł (I etap - ok. 48 mln zł, II - ok. 69 mln zł).

 

 

(506-17-18 fot. GDDKiA)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
7.11.2014
NISKO: “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”

 

  

 

 

 

 

 

 

(506-21-28 fot. grupa image)

 

W Nisku kolejne szkolenia w ramach realizowanego projektu pn. “Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 2.1.1. Współorganizatorem był tutaj Roman Szypura, właściciel formy PHU ROTRANS z Niska. Wykłady prowadził m.inn. Leszek Kida - egzaminator nadzorujący, kierownik Wydziału Egzaminowania z tarnobrzeskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Szkolenia odbywały się w siedzibie ośrodka szkolenia. 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
7.11.2014
O brd decydują: człowiek, infrastruktura i pojazd - podkreśla dyrektor Oliferuk
Kategorie:  » bezpieczeństwo ruchu drogowego  » WORD  » policja

Nowoczesne tablety trafiły do policjantów pionu ruchu drogowego z Łomży. Jest to prawdopodobnie jedna z pierwszych jednostek Policji w kraju, która wyposażona została w takie urządzenia.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łomży otrzymali 7 nowoczesnych tabletów. Urządzenia, w obecności Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Komendanta Miejskiego Policji w Łomży, zostały przekazane funkcjonariuszom drogówki przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży w ramach prowadzonych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tablety te, w które wyposażone zostaną policyjne radiowozy, służyć będą mundurowym podczas codziennej pracy. Dzięki nim funkcjonariusze podczas służby, bez potrzeby korzystania z komputera stacjonarnego, będą mieli dostęp m.in. do aktów prawnych potrzebnych podczas różnych zdarzeń drogowych, czy obowiązujących wzorów dokumentów tożsamości - np. praw jazdy obcokrajowców. Będą mieli także możliwość sprawdzenia bazy danych ze zdjęciami osób poszukiwanych, a zintegrowany z urządzeniem aparat fotograficzny pozwoli na robienie zdjęć w różnych wymagających tego sytuacjach.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
8.11.2014
Gdy kończy się prosta
Kategorie:  » technika kierowania pojazdem  » zakręt  » prędkość

Pokonywanie zakrętów nie jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Redukcja prędkości i skręcenie kierownicy to nie jedyne zadania, jakie musi uwzględnić kierowca. Kluczowa jest płynność wykonania manewru, a do tego potrzeba wyczucia i umiejętnego operowania pedałami.

Ostry czy łagodny. Gdy w oddali dostrzeżemy zakręt, warto spojrzeć w lusterka i rozejrzeć się dookoła, aby mieć pełen ogląd sytuacji na drodze jeszcze zanim zaczniemy wykonywać manewr. Przyjrzyjmy się nie tylko samemu zakrętowi, ale także drodze za zakrętem. Weźmy pod uwagę widoczność, ostrość zakrętu, stan nawierzchni oraz stopień nachylenia jezdni, a także to jak poruszają się pojazdy przed i za nami - mówi Zbigniew Weseli, dyrektor Szkoły Jazdy Renault.

Odpowiednia prędkość. Bezpieczniej wjechać w zakręt za wolno niż za szybko. Zbyt szybkie wejście w zakręt może wymusić na kierowcy konieczność hamowania na łuku, a to z kolei prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Jeśli źle ocenimy prędkość, a do tego jezdnia będzie śliska, ryzykujemy wypadnięciem z pasa ruchu i wypadkiem. Aby oszacować prędkość musimy przeanalizować informacje zebrane podczas zbliżania się do zakrętu. Im ostrzejszy zakręt i szybsza prędkość, tym trudniej utrzymać właściwy tor jazdy, Na samochód działa bowiem większa siła odśrodkowa.

Nigdy na luzie. Pokonując zakręt pamiętajmy, by koniecznie mieć wrzucony bieg. Nigdy nie przejeżdżajmy zakrętu na luzie, ponieważ wówczas jest duże utraty kontroli nad pojazdem - radzą trenerzy Szkoły Jazdy Renault. Pamiętajmy także, aby wrzucić odpowiedni bieg przed pokonaniem zakrętu, tak aby nie wchodzić w niego ze wciśniętym sprzęgłem. To także potrafi być niebezpieczne - dodają trenerzy. 

Sam zakręt najlepiej przejechać możliwie jak najbardziej płynnie - umiejętnie operować pedałem gazu i z wyczuciem wybierać odpowiedni bieg w optymalnym momencie.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
8.11.2014
I jeszcze jedna interesująca inicjatywa WORD-u Konin
Kategorie:  » bezpieczeństwo ruchu drogowego  » WORD

 

 

 

 

(506-96-99 fot. WORD w Koninie)

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koninie oraz Urzędem Gminy w Kramsku zorganizował “VIII SAMOCHODOWY RAJD NAWIGACYJNY DLA SAMORZĄDOWCÓW. W rajdzie udział wzięło 9 dwuosobowych drużyn reprezentujących: Urząd Miejski w Koninie, Starostwo Powiatowe w Koninie, gminy powiatu konińskiego, kolskiego oraz tureckiego. Uroczyste otwarcie rajdu zorganizowano w siedzibie WORD w Koninie. Uczestnicy rozwiązywali test teoretyczny składający się z osiemnastu pytań z zakresu przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz z historii motoryzacji. Następnie na trasę wyruszyły kolejno drużyny uczestników. Wyznaczona trasa o łącznej długości około 50 km przebiegała przez miasto Konin, gminę Ślesin, Sompolno, oraz Kramsk. Drużyny na trasie rajdu musiały poruszać się ze średnią prędkością 40 km/h. Meta trasy wyznaczona była na terenie Gimnazjum w Kramsku, gdzie policjanci Komendy Miejskiej Policji w Koninie przeprowadzili konkurencję polegającą na sprawnościowej jeździe pojazdem na przygotowanym torze. Najlepszą drużyną rajdu okazała się drużyna reprezentująca Urząd Gminy i Miasta w Rychwale (kierowca - Michał Drewniacki, nawigator - Marek Grabiński), która otrzymała Puchar Dyrektora WORD w Koninie. Drużyna reprezentująca Starostwo Powiatowe w Koninie (kierowca - Paweł Figurski, nawigator - Karol Baranowski) zajęła drugie miejsce i otrzymała Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Koninie, zaś trzecie miejsce zajęli zawodnicy Starostwa Powiatowego w Turku (kierowca - Piotr Baranowski, nawigator - Mateusz Jastrzębski), którzy otrzymali puchar Wójta Gminy w Kramsku. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe puchary.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
8.11.2014
JAROSŁAW: “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy” (cz. 1)

 

 

 

 

 

 

(506-63-68 fot. grupa image)

 

W Jarosławiu na 8-9 listopada 2014 r. zaplanowano i przystąpiono do realizacji szkoleń w ramach projektu realizowanego pn. “Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 2.1.1. Współorganizatorem był Wacław Ochota, właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców “WIRAŻ z siedzibą w Jarosławiu. Szkolenia odbywały się w salach osk.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
8.11.2014
NIK skontroluje bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

 

(506-81 fot. jola michasiewicz)

 

NIK przeprowadzi w 2015 roku kontrolę dotyczącą bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. W ubiegłym roku zginęło na polskich drogach 1140 pieszych i 304 rowerzystów. Ginęli najczęściej pod kołami samochodów prowadzonych przez kierowców, którzy potrącili ich na przejściach i skrzyżowaniach. NIK sprawdzi jak administracja państwowa i samorządowa dba o bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

W Polsce od lat poważnym problemem jest bardzo wysokie zagrożenie pieszych oraz rowerzystów, czyli tzw. niechronionych (karoserią, pasami, poduszkami powietrznymi) uczestników ruchu, którzy razem stanowią w ostatnich latach ok. 50% zabitych i 40% rannych w wypadkach drogowych. Polska jest w Europie krajem najwyższego ryzyka dla tej grupy uczestników ruchu drogowego. Zagrożenie pieszych Polaków utratą życia w wypadku drogowym jest blisko trzy razy wyższe niż w Niemczech, Hiszpanii, Francji czy Wielkiej Brytanii. Tam rocznie ginie ok. 400 pieszych, w Polsce ponad 1100 osób (ok. 1/3 ogółu ofiar śmiertelnych - w 2013 roku na polskich drogach zginęło ogółem 3357 osób, w tym 1140 pieszych).

Najwięcej pieszych ginie w Polsce na przejściach (232 zabitych) i skrzyżowaniach (182 zabitych). Ponad 9000 pieszych zostaje co roku rannych. Wypadki z udziałem pieszych stanowią ponad 26 proc. ogółu wypadków. W 2013 roku doszło do 9489 tego rodzaju wypadków. Głównymi przyczynami było nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu. Tak zginęły 142 osoby. Nieprawidłowe przejeżdżanie przejść przez kierowców przyniosło śmierć 80 osobom. Pędzący z nadmierną prędkością kierowcy przyczynili się do śmierci 96 osób.

W 2013 roku na polskich drogach zginęło 304 rowerzystów, a 4144 zostało rannych. Do większości wypadków doszło w terenie zabudowanym (ponad 4000 wypadków z 4723 ogółem). Główną przyczyną było nieprzestrzeganie przez kierowców samochodów pierwszeństwa przejazdu rowerzysty. 

Analizy przyczyn wypadków, których ofiarami są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, w szczególności piesi i rowerzyści, wskazują na różne działania, które należy podjąć, aby realnie poprawić bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Są to m.in.:

-   poprawa infrastruktury drogowej - budowa i modernizacja dróg z uwzględnieniem interesów pieszych i rowerzystów

-   uczynienie przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej bardziej bezpieczną dla pieszych i rowerzystów (budowa chodników, zwłaszcza we wsiach i małych miejscowościach przeciętych różnej klasy drogami, budowa  kładek, przejść podziemnych, zamkniętych dla ruchu pojazdów placów i deptaków, sygnalizacji świetlnej przy przejściach w miejscach dużego natężenia ruchu),

-   wprowadzenie rozwiązań chroniących rowerzystów, czyli m.in. wyodrębnionych ścieżek rowerowych, konstruowanie prawne i infrastrukturalne przestrzeni bezkonfliktowej w trójkącie: rowerzysta - pieszy - kierowca

-   poprawa świadomości społecznej w tym zakresie, a w przypadku dzieci i młodzieży, możliwie powszechne wychowanie komunikacyjne,

-   poprawa egzekwowania w stosunku do pieszych i rowerzystów przepisów ruchu drogowego.

NIK w czasie kontroli sprawdzi, czy działania organów państwa przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

W szczególności kontrolerów Izby będzie interesowało:

1.  Czy prowadzone działania edukacyjne i prewencyjne zwiększyły bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów?

2.  Czy infrastruktura drogowa w dostatecznym stopniu zapewnia bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów?

3.  Czy przedsięwzięcia w zakresie kontroli ruchu drogowego realizowane przez Policję, Inspekcja Transportu Drogowego i straże gminne (miejskie) przyczyniły się do zwiększania bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów?

4.  Czy obowiązujące przepisy chronią w dostatecznym stopniu pieszych i rowerzystów?

5.  Czy w planach rozwoju przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej uwzględniono interesy pieszych i rowerzystów? Jakie przedsięwzięcia podjęto, aby była to przestrzeń bardziej bezpieczna dla pieszych i rowerzystów?

Najwyższa Izba Kontroli będzie prowadziła kontrolę w:

-         Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju,

-         oddziałach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,

-         Urzędach Marszałkowskich,

-         Zarządach Dróg Wojewódzkich,

-         Starostwach Powiatowych,

-         urzędach miast (zarządy dróg miejskich),urzędach gmin,

-         Ministerstwie Spraw Wewnętrznych,

-         Komendzie Głównej Policji,

-         w wybranych komendach wojewódzkich, powiatowych (miejskich),

-         Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego,

-         strażach gminnych (miejskich);

-         Ministerstwie Edukacji Narodowej,

-         wybranych szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
9.11.2014
JAROSŁAW: “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy” (cz. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

(506-69-76 fot. grupa image)

 

W Jarosławiu kontynuowano zaplanowane na 8-9 listopada 2014 r. szkolenia w ramach projektu realizowanego pn. “Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 2.1.1. Współorganizatorem był Wacław Ochota, właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców “WIRAŻ z siedzibą w Jarosławiu. Szkolenia odbywały się w salach osk.

Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
11.11.2014
Egzamin na prawo jazdy też w Żaganiu
Kategorie:  » egzamin na prawo jazdy  » WORD

 

(506-45)

 

W Żaganiu działa filia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Jak w innych miastach i tutaj mieszkańcy liczą na mniejszą liczbę pojazdów szkoleniowych i egzaminacyjnych na ulicach ich miasta. To oczywista sprawa. Jest jednak i druga prawidłowość – istnieje przekonanie, iż w tych mniejszych miejscowościach zdać egzamin jest łatwiej. Jak podaje “Gazeta pl Zielona Góra” w Żaganiu “przynajmniej na razie, zdawalność jest o 10 proc. większa”. Co Państwo na to?

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
11.11.2014
Od 1 stycznia skontrolują ekojazdę - przypomina “Dziennik Bałtycki”
Kategorie:  » eco-driving  » egzamin praktyczny  » WORD

 

(506-47)

 

“Dziennik Bałtycki” przypomina na swoich łamach, iż od 1 stycznia 2015 r. egzamin państwowy na prawo jazdy będzie poszerzony o sprawdzenie umiejętności ekojazdy. Czytamy: “Od początku przyszłego roku egzaminy na prawo jazdy niemal wszystkich kategorii (poza motocyklowymi) będą trudniejsze o dodatkowe kryterium. Zdający będą musieli wykazać się ekojazdą, czyli jazdą oszczędną. Pod tym hasłem kryją głównie dwie umiejętności - adekwatnej do prędkości zmiany biegów oraz hamowania silnikiem”. Tu o wypowiedź redakcja poprosiła Andrzeja Peplińskiego, wicedyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, który powiedział: “nie ma jeszcze dokładnych kryteriów oceny, wiadomo jednak, że w autach egzaminacyjnych dodatkowa kamera będzie rejestrować licznik obrotomierza i skrzynię biegów”. Ekojazda to właśnie umiejętność dobrego dostosowania biegu do prędkości poruszania się, czyli coś, co w dobrych szkołach jazdy jest przekazywane kursantom od zawsze. Jak można było przewidzieć, niedaleka perspektywa wprowadzenia dodatkowego wymogu spowodowała, że aktualni kursanci robią wszystko, by podejść do egzaminu jeszcze w tym roku. Gdyby miało dojść do paniki z powodu zmian, odczuwalibyśmy ją już teraz, a na razie liczba zapisów nie odbiega od normy. Ale naprawdę nie ma powodów do strachu. Każdy dobrze nauczony kursant, który opanował podstawowe umiejętności kierowania samochodem, z pewnością bez trudu wpoi sobie nawyki jazdy ekologicznej”. Tak więc opinia, iż egzamin będzie trudniejszy wydaje się nieuzasadniona.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
11.11.2014
Pijani jechali “L-ką”, śmiertelnie potrącili kobietę

 

(506-77)

 

W Uchorowie (woj. wielkopolskie) 22-letni Artur G. bez uprawnień do kierowania samochodem śmiertelnie potrącił kobietę (matkę dwojga dzieci: 10 miesięcy i 7 lat, które wychowywała samotnie). Kierowca i pasażer byli pod wpływem alkoholu, pierwszy miał we krwi półtora promila. Pojazd należał do miejscowej szkoły nauki jazdy, której instruktorką jest matka kierowcy. Sprawcy postawiono dwa zarzuty: prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i drugi spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości. Młody kierowca nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. Świadkowie twierdzą, iż pędził samochodem i w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, wówczas uderzył na stojąca przed sklepem kobietę. Maksymalny wymiar kary to 12 lat pozbawienia wolności. A pasażer, który uczestniczył w tej “wyprawie samochodowej”? Czy pasażer pozostanie bezkarny?

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
13.11.2014
BEŁCHATÓW: “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(506-50-62 fot. grupa image)

 

W Bełchatowie odbyły się szkolenia kolejnych grup uczestników projektu realizowanego pn. “Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 2.1.1. Wykłady prowadził m.inn. Kazimierz Pokrywa - egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
14.11.2014
WARSZAWA: “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”

 

 

 

 

 

 

(506-39-44 fot. grupa image)

 

W Warszawie w salach obiektu LOK odbyły się szkolenia grup uczestników projektu realizowanego pn. “Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 2.1.1. Wykłady przeprowadzili m.in.: Jerzy Długoszowski, Zbigniew Bordzoł, Waldemar Kamiński.  

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
15.11.2014
Mówili: miałem wypadek

 

(506-78 fot. KR BRD)

 

Impreza edukacyjna zorganizowana pod patronatem Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z okazji obchodów Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych przyciągnęła kilka tysięcy osób.

Spotkanie, które odbyło się w ubiegłą sobotę w Arkadii w Warszawie było doskonałą okazją do dyskusji na temat zagrożeń w ruchu drogowym oraz popularyzacji zasad i prawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego.

Liczne atrakcje, w tym konkursy dla dzieci, symulator wypadków drogowych czy trenażer czasu reakcji, przyciągnęły - zgodnie z szacunkami organizatorów - ponad kilka tysięcy osób! Wszyscy chętnie wzięli udział we wspólnej edukacji poprzez zabawę.

Warto zaznaczyć, iż od 1 września br. piesi (bez względu na wiek) poruszający się po zmierzchu po drodze poza terenem zabudowanym, mają obowiązek używania elementów odblaskowych. W związku z tym Krajowa Rada BRD przeprowadziła konkurs mody odblaskowej, w której udział wzięły dzieci wraz z rodzicami. Wszystko to celem propagowania noszenia odblasków zgodnie z przepisami. O działaniach Krajowej Rady BRD na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce opowiedziała Sekretarz KRBRD - Agata Foks.

Fundacja Anikar prowadziła pokazy udzielania pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych. Na fantomach uczyła masażu serca. Fundacja “Marsz Zebry” zachęcała najmłodszych do wzięcia udziału w projekcie plastycznym “Bezpieczne miasto”. Przedstawiciele Policji i WORD przypominali, szczególnie najmłodszym, o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dużym zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i najmłodszych uczestników imprezy cieszyły się przedstawiane przez GDDKiA rozwiązania inżynieryjne poprawiające bezpieczeństwo na drogach, takie jak tzw. “kocie oczka” - aktywne (emitujące światło) i pasywne (odbijające światło) oraz próbki farb oznakowania poziomego, zarówno odblaskowego, jak i dźwiękowego - ostrzegającego kierowcę “brzęczeniem” w przypadku zjechania z pasa drogowego.

Podczas wydarzenia, odwiedzający mieli także możliwość zobaczyć na żywo specjalistyczne pojazdy Inspekcji Transportu Drogowego przeznaczone do pomiaru prędkości, jak również kontroli uiszczania elektronicznej opłaty drogowej. Ponadto, poprzez udział w różnorodnych konkurencjach z alkogoglami, zainteresowani mogli przekonać się jak alkohol wpływa na ich czas reakcji oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Na najmłodszych czekała dodatkowo plenerowa gra edukacyjna poświęcona bezpiecznym zachowaniom na drodze. Każdy z odwiedzających stoisko informacyjne otrzymał pamiątkowy element odblaskowy.

Inauguracyjnym punktem programu był występ Moniki Kuszyńskiej, która była Ambasadorką imprezy. Piosenkarka opowiedziała o traumatycznych wydarzeniach z jej życia związanych z wypadkiem drogowym - przestrzegając i zachęcając do rozważnej i bezpiecznej jazdy. O to apelowało też 30 specjalnych gości imprezy - byłych uczestników wypadków komunikacyjnych i podopiecznych Fundacji “Pasje”, którzy w koszulkach z napisem “Miałem wypadek” pojawili się na scenie wraz z piosenkarką.

Organizatorem imprezy była Fundacja “Pasje”, która na co dzień pomaga ofiarom wypadków komunikacyjnych w powrocie do normalnego życia.

Patronem honorowym wydarzenia była Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Głównym celem działań prowadzonych przez Sekretariat Krajowej Rady BRD jest doprowadzenie do spadku liczby wypadków drogowych, a co za tym idzie zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i osób rannych w ich wyniku. Przy współudziale podmiotów takich jak m.in. GITD i GDDKiA planuje stale zwiększać świadomość społeczną w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze, przyczyniając się do nieustannego spadku społecznych kosztów zdarzeń drogowych.

Współorganizatorami wydarzenia byli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a także Fundacje “Anikar” i “Marsz Zebry”.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
15.11.2014
SIEDLCE: “Wdrożenie polityki eco-drivingu w 300 szkołach jazdy”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(506-30-38 fot. grupa image)

 

W salach wykładowych Ośrodka Szkolenia Kierowców “WAŁOWA” w Siedlcach odbyły się szkolenia grup uczestników projektu realizowanego pn. “Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 2.1.1. Wykłady prowadzili m.inn.: Maciej Wroński oraz Krzysztof Łuczyński - egzaminator WORD Warszawa.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
16.11.2014
Centralne obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych

 

(506-20)

 

W Zabawie odbyły się centralne obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Początek dała modlitwa o nawrócenie sprawców zabójstw niewinnych ofiar przemocy i wypadków komunikacyjnych. W programie obchodów wypominki, modlitwy, Droga Krzyżowa szlakiem męczeństwa bł. Karoliny itd. Przewidziano także seminarium naukowe poświęcone problemom edukacji motoryzacyjnej dzieci i młodzieży; konferencja prasowa, program edukacyjny dla młodzieży - Road Schow. Patronat nad uroczystościami objęli: Prokurator Generalny - Andrzej Seretem; Biskup Tarnowski - Andrzej Jeż; Minister Pracy i Polityki Społecznej - Władysław Kosiniak Kamysz; Województwo Małopolskie - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Roman Ciepiela; Powiat Tarnowski - Roman Łucarz; Miasto i Gmina Radłów - Zbigniew Mączko; Krajowy Duszpasterz Kierowców - ks. Marian Midura; Duszpasterstwo Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - ks. Jan Krynicki. Współorganizatorzy: Instytut Transportu Samochodowego; “Przejście” Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy; Fundacja “Przejście”;  Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie; Krajowe Duszpasterstwo Kierowców; MORD Kraków; MORD Tarnów; Centrum Inicjatyw na rzecz poprawy BRD; Starostwo Powiatowe w Tarnowie.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
16.11.2014
Szkolenie w mobilnym symulatorze jazdy

 

(506-109)

 

Kierowcy zawodowi pracujący w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie odbyli szkolenie w specjalnym 14-metrowym mobilnym symulatorze jazdy autobusem. To jedno z najnowocześniejszych tego typu urządzeń w Polsce. Jest ono m.in. elementem przygotowania prowadzących autobusy do różnych warunków drogowych. - W przypadku szkoleń kierowców najważniejszy jest aspekt bezpieczeństwa. Prowadzący są bowiem odpowiedzialni za jadących w środku pasażerów. Dlatego szkoląc kierowców staramy się wykorzystywać najnowocześniejsze rozwiązania, a takim jest na pewno mobilny symulator jazy autobusem - mówił Stefan Szczypuła, kierownik Działu Szkolenia w MPK SA w Krakowie.

Twórcy symulatora przygotowali program imitujący różnorodne sytuacje drogowe, czy zmieniające się dynamicznie warunki atmosferyczne itp. Także kabina kierowcy niczym nie różni się od tych produkowanych seryjnie. To efekt wykorzystanych systemy audiowizualne, w tym dźwięk przestrzenny oraz najwyższej jakości obraz emitowany w technologii on screen - bezpośrednio na szybach.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
16.11.2014
“PRĘDKOŚĆ ZABIJA”. Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych

 

(506-110 fot. jola michasiewicz)

 

"Prędkość zabija" - to tegoroczne hasło Światowego Dnia Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, obchodzony pod egidą ONZ i Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych (FEVR). "Wolniejszy ruch na drogach przyśpieszy globalne działania na rzecz ograniczenia liczby wypadków drogowych (...). Uczcijmy tegoroczny Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, składając zobowiązanie uczynienia naszych dróg bezpiecznymi dla wszystkich uczestników ruchu drogowego" - czytamy w specjalnym przesłaniu sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-Moona.

Jak podają statystyki, na świecie co sekundę w wypadku drogowym ginie człowiek. Polska na tle innych krajów europejskich plasuje się pod tym względem na niekorzystnej pozycji, bo proporcjonalnie do liczby pojazdów i obywateli dochodzi u nas do większej liczby wypadków drogowych niż w innych państwach.

W listopadzie przyszłego roku w Brazylii ma się odbyć II Globalna Konferencja Wysokiego Szczebla na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mają tam zostać przedstawione dokonania i zamierzenia legislacyjne państw członkowskich ONZ.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
18.11.2014
Zignorował zamknięte rogatki

 

(506-48 fot. policja pl)

 

Przed przejazdem były opuszczone półszlabany, świeciły się czerwone mrugające światła informujące o nadjeżdżającym pociągu. Mimo to 20-letni kierowca hondy przejechał przez przejazd. Jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kosztowało go 1000 zł i 11 punktów karnych, ale mogło się to zakończyć bardzo tragicznie. Do zdarzenia doszło o godzinie 8:42 na strzeżonym przejeździe kolejowym w Polednie (powiat świecki). Skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniem wykazał się 20-letni kierowca hondy, który przy opuszczonych półszlabanach, świecących się czerwonych mrugających światłach ostrzegających o nadjeżdżającym pociągu ominął stojący przed nim pojazd, a następnie przejechał przez przejazd kolejowy. Brak wyobraźni, kompletne lekceważenie przepisów w ruchu drogowym mogło się zakończyć dla młodego kierowcy bardzo tragicznie. Zaraz po tym, na przejeździe pojawił się pociąg. Mieszkaniec powiatu świeckiego został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł oraz 11 punktami karnymi. Policjanci ostrzegają, że takie zachowania kierowców będą karane z całą surowością.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
20.11.2014
Instruktor bez uprawnień, a szkoli

 

(506-117)

 

Polskie Radio podało zdumiewającą informację. Otóż w Koninie podczas kontroli drogowej ciężarówki nauki jazdy (w trakcie jazdy kursowej) okazało się, że nauczyciel... nie posiada uprawnień instruktorskich. Oto relacja: Policjanci poprosili kursanta prowadzącego auto, aby pojechał za nim w miejsce, gdzie będą mogli bezpiecznie przeprowadzić kontrolę. Kiedy jeden z funkcjonariuszy podszedł do ciężarówki, okazało się że za kierownicą siedział już ktoś inny. Panowie przesiedli się w okolicy ronda, wykorzystując chwilowy korek. Policjanci zorientowali się, że pracujący jako instruktor 24-letni mieszkaniec Rzeszowa nie ma uprawnień do szkolenia kandydatów na kierowców, a na dodatek egzamin uprawniający go do prowadzenia samochodów ciężarowych zdał tak niedawno, że w systemie informatycznym nie ma jeszcze o nim wzmianki”. Instruktorem bez uprawnień zajmie się sąd, właścicielem osk, który zatrudnił instruktora bez uprawnień starostwo – czytamy w podsumowaniu relacji. Nawet nie wiemy jak skomentować tę informację.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
20.11.2014
Zdawał 20. razy, po roku stracił uprawnienia. Czegoś jednak nie umiał
Kategorie:  » prawo jazdy  » egzamin na prawo jazdy

Jak podają lublinieccy policjanci, w listopadzie br. już zatrzymano prawo jazdy trzem kierowcom za drastyczne złamanie przepisów ruchu drogowego. W tym gronie znalazł się młody kierowca, który - jak się przyznał - egzamin na prawo jazdy zdał dopiero za 20. razem. I cóż, nie minął rok, a utracił uprawnienia. Po pierwsze wymusił pierwszeństwo i w efekcie doprowadził do zderzenia z innym pojazdem. Czy ten 24. latek podczas szkolenia nauczył się wszystkiego?

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
przegląd prasy / internetu
22.11.2014
A jednak. Ośrodki nie chcą zdającym egzamin udostępniać swoich pojazdów

Od 24 sierpnia br. do egzaminu - zgodnie z zapisem ustawowym - mogą być dopuszczone pojazdy szkoleniowe. Kandydat na kierowcę może więc zdawać egzamin państwowy w pojeździe, w którym przeszedł szkolenie w szkole jazdy. Zanim możliwość taka została wpisana do obowiązujących przepisów, wiele emocji poświęcono temu zagadnieniu. O małe podsumowanie pokusili się dziennikarze Polskiego Radia Białystok. Oceniają: Taka możliwość jest, ale niewiele osób z niej korzysta. (...) tylko jedna szkoła jazdy w Białymstoku się na to zdecydowała. Jak informuje zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku Michał Freino - odbyło się siedem takich egzaminów. Egzaminator dodaje, iż zdawalność egzaminów samochodami szkół jazdy jest porównywalna do tych, którymi dysponuje WORD. Dodaje też, że Ośrodki Szkolenia Kierowców nie chcą podstawiać swoich samochodów na egzaminy, ponieważ jest to kosztowne.

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
20.11.2014
Zdobądź certyfikat kompetencji zawodowych
Kategorie:  » certyfikat kompetencji zawodowych  » WORD

 

 

 (506-6)

 

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
21.11.2014
3-dniowe warsztaty dla egzaminatorów
Kategorie:  » egzaminator  » warsztaty doskonalenia zawodowego  » WORD

 

 (506-86)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
22.11.2014
WORD Warszawa zaprasza instruktorów na warsztaty

 

 

(506-111-112)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
23.11.2014
ePD - tu znajdziesz wszystkie zmiany prawa

 

 

 ePD (elektroniczne PrawoDrogowe) jest programem komputerowym i jednocześnie aktualizowaną, a więc kompletną bazą aktów prawnych. Pomieszczono w nim zarówno akty prawne publikowane w Dziennikach Ustaw, jak i te dostępne w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej, dziennikach resortowych. Przepisy w formie aktów rzeczywistych, jednolitych i ujednolicanych. Ułożone w przejrzystym układzie (akty obowiązujące oraz archiwalne) akty są dodawane (rzeczywiste i jednolite) oraz ujednolicane - regularnie, co dwa tygodnie. Oryginalnym uzupełnieniem są dodatki obejmujące projekty ustaw (w kolejnych ich wersjach), rozporządzeń z ich uzasadnieniami, dyrektyw itd. Akty udostępniane są w wersji tekstowej, z możliwością pełnej edycji, kopiowania całości lub fragmentów, a także obrazków. Dla ułatwienia pracy z tekstami dostępne są różnorodne systemy wyszukiwania: słów, fraz, fragmentów, aktów. Program przyjazny i niezwykle łatwy w obsłudze. Tak więc, dzięki systematycznej pracy zespołu redakcyjnego abonenci ePD otrzymują oryginalny i kompletny zestaw.

Cena licencji na 1 stanowisko - 99,00 zł (netto)*

*(cena promocyjna do odwołania)

 

 

(1-2009)

Link do źródła:
Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
ogłoszenia / oferty / partnerzy
23.11.2014
News to miejsce na Twoje ogłoszenie
Kategorie:  » PRAWO DROGOWE@NEWS tygodnik

 

 

Witamy, proponujemy kolejną bezpłatną usługę. Na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS proponujemy zamieszczanie krótkich ogłoszeń. Ogłoszenia, komunikaty czy informacje tematycznie powinny być ściśle związane z tematyką serwisu. Także w ten sposób chcemy Państwu ułatwiać dostęp do wszelkich informacji związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Redakcja zastrzega sobie prawo regulacji terminów publikacji przesyłanych materiałów, a także prawo odmowy ich umieszczenia w ramach newsa. Oferta nasza nie dotyczy informacji handlowych.

 

 

Przejdź do innego działu:
kronika legislacyjna news tygodnia statystyka przegląd prasy / internetu pytania ogłoszenia oferty partnerzy
egzamin na prawo jazdy - word, egzaminatorzy word w Suwałkach word w Suwałkach word w Poznaniu